пандемия

ИМА САМО ТЕЛЕВИЗОРНА ПАНДЕМИЯ! Това е езотерична война!

Рубрика: Духовна свобода се постига чрез изграждане на национален егрегор – ТОВА Е ЕЗОТЕРИЧЕН ЗАКОН. Словото трябва да достигне до всеки. То ни се дава от Духовния свят, а ние трябва да го разпространим до всички болгари. ЗАТОВА ДАЖЕ И ДА НЕ ГО ЧЕТЕМ НЕКА ДА ГО РАЗПРОСТРАНИМ. Болгария се освобождава от физическо робство 1878г., НО СЕГА НИ ТРЯБВА И ДУХОВНА СВОБОДА. Човек не може да бъде свободен без ДУХОВНА СВОБОДА. ЗАТОВА НИ Е НУЖЕН ЕГРЕГОР – ТОЧНО ТОВА И ИЗГРАЖДАМЕ С НАШИТЕ ПУБЛИКАЦИИ. НЕКА ВСИЧКИ ДА НИ ПОМАГАТ В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО. Всички заедно можем всичко да постигнем. Нека да си пожелаем УСПЕХ!    

РЕЗЮМЕ:

Пандемията КОВИД-19 е първата чисто езотерична война! Такива войни се водят и по-рано, но обикновено съпътстващо към конвенционална такава. Това обяснява защо по време на войни избухват пандемии. Всяка пандемия е езотерична война!

За КОВИД-19 има хиляди и хиляди статии, но тази е първата, в която се разкрива, че това е езотерична война и това се доказва с помощта на езотеричната наука. Няма друг начин, по който да се докаже това! За целта са разгледани основни понятия от езотеричната наука, като Основен закон на Битието, Мисъл-формите и пр. С помощта на езотеричната наука е доказана не само измамата, но и механизмът на тази измама. Показан е и начина за справяне с тази измама. Доказано е, че вирусите въобще не подлежат на ваксиниране. Това, което ни втълпяват, че е ваксиниране не е ваксиниране, а евгениране и води до промяна генома на клетките. Резултата от това е съкращаване продължителността на живот, новородените деца ще бъдат уроди и ли въобще няма да има забременяване и пр. Това не го твърдим, а го доказваме.

Статията е дълга. Но и това, което се случва е изключително важен залог и отговорност- живота ни, живота на нашите деца и внуци, живота на бъдните поколения. Който не осъзнава това, за него статията е много дълга. Тук се разглеждат всички основни проблеми, свързани с измамата, наречена КОВИД-19. А възможно ли е разкриване на една много хитро скроена измама да се обясни накратко? Точно затова в статията не са правени опити да се правят съкращения при обясняване на всички засегнати проблеми. Разглежда се и ново познание, което също трябва да се обясни. Доказваме, че това, което наричат „ваксиниране“ всъщност е евгениране и е генна терапия. Ето защо при това „ваксиниране“ не се образуват антитела, т.е. „ваксината“ не влияе върху имунитета на ваксинирания и пр. Доказваме, че основен прийом на измамата е подмяна на понятията в човешкото съзнание- те ни казват, че ни ваксинират, но всъщност ни евгенират! В тялото ни настават промени, които ние си мислим, че са резултат от „ваксинирането“, а реално това е реакцията на организма на генната промяна на клетъчния състав на нашето тяло като резултат от генната терапия, която ни прилагат тайно и измамно, без наше съгласие – променя се геномът на цялото ни тяло, ние ставаме други същества – променя се същността на човека.

За пръв път поставяме въпроса и за тайните генни експерименти с нашите жени, който сега са организирани в сдружението „СИСТЕМАТА НИ УБИВА“! Едно престъпление, което обществото ни се прави, че не забелязва! Сега обаче всичките ни жени ще бъдат подложени на такива генни експерименти! До кога ли ще се правим, че това не ни засяга!

ЕЗОТЕРИЧНОТО УЧЕНИЕ В ПОМОЩ НА РАЗКРИВАНЕ НА ИЗМАМАТА КОВИД-19 И ГМО-„ВАКСИНИТЕ“

Известно е, че съвременната наука се основава върху следствията, проявленията на явленията в природата. Това е материалистичната наука. Тъй като тя се основава на следствията, проявени при определени условия, то е ясно, че тя не е в състояние да прави сигурни прогнози за бъдещо прояление на разглеждания проблем. За да се прогнозират нещата е необходимо да се познават причитите за случващото се. Това може да ни го даде само наука, която изследва явленията в техният генезис, а това е езотеричната наука. Затова е полезно да се разгледат проблемите с „пандемията“ КОВИД-19 и съответно ваксините, които предлага сегашната наука в контекста на тяхната ефективност и влияние върху организма на човека сега и в бъдеще, тяхното влияние върху бъдещите поколения – нещо което е от изключителна важност, но виждаме, че за това не се говори изобщо.

И така: Характерното за всички биологични системи е, че те имат Дух. Всяка такава система се състои от Дух и материя и проявлението на всяка от тях се определя от взаимодействието между Духа и материята. Това в съвременната наука не се изучава. Сегашната наука се занимава със следствията от проявленията на биологичните системи и затова тя не може да обясни причините за едно или друго тяхно проявление. Това пък означава, че сегашната наука не може да прави прогноза за това какво ще се случи с дадена биологична система, като резултат от взаимодействието ѝ с друга такава. Или ако се прави такава прогноза, то тя е въпрос на пожелания, а не на реално проявление. Такива са реалностите.

За да сме наясно с последствията от дадено биологично взаимодействие трябва да сме запознати с Основният закон на Битието, защото той е всеобхватен закон – всички биологични системи се подчиняват на този закон. Този закон сега е неизвестен на сегашното ниво на науката. Причината вече я казахме: този закон е в основата на проявленията на нещата, а сега се изучават само следствията, така че когато съвременната наука започва своите изследвания, този закон вече се е проявил! Той вече е извън обсега на нейните изследвания! Когато прави оценка за съвременната наука Учителят, макар и по друг повод казва, че от съвременната наука има само една полза, че спомага за гимнастика на човешкият мозък. Известно е, и за това не може да има никакъв спор, че за да се оцени дадено проявление в мъртвата материя, както сегашната наука разглежда и биологичните системи (въпреки, че не си го признава), е необходимо да се открият първо силно влияещите фактори върху процеса. Това е основата на всяко съвременно научно изследване. Но при биологичните системи по принцип не се отчита влиянието на Духа, който е основен действуваш фактор в тази система. От тук пък следва, че всички такива изследвания са некоректни от гледна точка на истината. И когато се отнасят за човешкият организъм крият сериозни опасности за здравето на хората. Провежданите експерименти с живи хора от една страна са крайно нехуманни, но от друга – те биха могли да дадат някаква оценка за краткосрочни проявления, но не и за влиянията на определени взаимодействия върху човешкият организъм в дългосрочен план, ОСОБЕНО ВЪРХУ РАЗМНОЖИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕКА и от там върху психическото и физическо здраве на следващите поколения. За това се мълчи, но човечеството очевидно понася сериозни здравни последствия от това НЕВЕЖЕСТВО на съвременната наука. НИКОЙ ОТГОВОРЕН ЧОВЕК ОБАЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ОТРЕЧЕ ТОВА!

За да сме наясно за последствията от взаимодействията между биологичните системи, то първото, което трябва да се направи е да се провери как се проявява Основният закон на Битието при това взаимодействие и въобще дали му е дадена възможност да се прояви.

Това е първата стъпка, която трябва да се направи. Но тъй като съвременното човечество е забравило ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО, то се налага първо да го припомним.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-3.png
ГЕОМЕТРИЧНА ФИГУРА НА ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА БИТИЕТО

Животът се е зародил в океана, а не на сушата, затова той започва с формирането на т.н. „рибен мехур“ (vesica piscis). Разбира се, може да се каже и обратното, но в случая това не е важно. В този „мехур“ е и проявлението на ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО. Геометрически това е показано на фигурата в дясно. Животът, казва Учителят е математика и геометрия. Защо ги разделя? – защото геометричните фигури са от Божественият свят, а математиката от Духовният свят. А материята е проявление на взаимодействието между тях, затова казваме, че тя е следствие. Какъв е механизмът на обмен на енергията между биологичните сиситеми? – това е и ОСНОВЕН БОЖЕСТВЕН ЗАКОН! Дали ни се иска да го признаем или не, от това светът няма да се промени, но ако не се съобразяваме с него, то със сигурност ще пострадаме, защото е ясно, че Бог няма да си промени принципите, по които работи заради нас, колкото и велики да си мислим че сме.

И така, дадена биологична система, когато е „сама“, не активна, то тя се изразява геометрически с окръжност с точка в средата и това е центърът на окръжността. Така се израрява всяка биологична система. Всяка такава система започва от тази форма. И това важи от най-малката такава до целият космос. Това пък е проявление на друг Божествен принцип, който се нарича Принцип на съответствието. Той е в основата на устойчивостта на Божествените форми, но за това ще говорим на друго място.

Всяка биологична система се състои от два вида енергия, които условно е прието да се наричат електрическа и магнетична . Електрическата енергия излиза от центъра и се разпространява към периферията, т.е. тя се разширява, а магнетичната обратно – от периферията (окръжността) към центъра. Нека сега да направим така, че две такива биологични системи да си взаимодействуват, което ще рече да си обменят енергиите – те няма как другояче да си взаимодействуват. Тогава те се приближават така, че периферията на всяка от тях пресича центъра на другата. Така се формира, разгледаният вече „рибен мехур“ ( vesica piscis). При това взаимодействие електрическата енергия от едната биологична система, излизаща от центъра ѝ се свързва с магнетичната енергия на другата система. Много мощна е тази трансформация, при което се формира нейното проявление и геометрически формира „рибният мехур“. Така се проявява това, което в съвременната наука наричат „мутация“. От казаното следва, че при взаимодействието между две (или повече) биологични системи ВИНАГИ СЕ ПОЛУЧАВА НЕЩО НОВО! И не може да бъде друго, тъй като нали по този начин светът се развива! То и затова това взаимодействие се нарича ОСНОВЕН ЗАКОН НА БИТИЕТО!

Тези две окръжности, формиращи геометричната форма на Основния закон на Битието всъщност представляват взаимодействието между Божествената енергия, която идва от Божествения свят и енергията от Духовния свят и като резултат от това взаимодействие се формира третият свят – материалният. От тук пък идва и основното проявление на тази форма: тя има съзнание – Дух и Душа! С други думи тя е жива и нейното материално проявление съставлява този „рибен мехур“. От това пък следва, че при промяна в един от двата кръга винаги води до промяна в проявлението на материата, формирана от „рибния мехур“. А от това пък следва, че когато човека променя своето душевно състояние то винаги е свързано с промяна в материята на неговите клетки! И дали тази промяна е положителна или отрицателна зависи от съответната промяна на съзнанието на човека! Промяната на съзнанието са нашите мисли! Ето защо е важно какви мисли произвеждаме чрез нашето съзнание. Когато тези мисли са положителни то тогава настава процес на регенериране на клетките и това води до укрепване на неговото здраве! Ако обаче човека произвежда отрицателни мисли, то тогава в клетките се отделят вредни и дисхармонични отлагания, които сегашната наука нарича ВИРУСИ! Това се знае отлично от езотеричната наука и тъй като в древността нашите деди са я познавали още от тогава е останало правилото: Смехът е здраве! Като знаем това ние сами можем да контролираме нашето здраве и активно да съдействуваме на клетките за тяхното непрекъснато регенериране. Всички външни мероприятия водещи до това съставляват водят до т.н. бяла магия. Това е и вярата ни в Бога!

Когато обаче ние по някаква причина попаднем под влияние на отрицателни мисли и емоции в клетките ни се формират утайки, наречени ВИРУСИ! И това е вече болестно състояние на организма на човека. Те пък съставляват черната магия. Това са начините чрез които дяволът и неговите деца – евреите се проявяват при взаимодействието си с човеците.

Следователно геометричната форма на Основният закон на Битието е жива и се проявява чрез нашите мисли! Забележете: НАШИТЕ МИСЛИ! Които обаче може да са формирани или от нас самите или под влияние на външни фактори. И ако някаква сила може да управлява скрито нашите мисли и настроения тя ще може да контролира и цялостното ни поведение без ние и да подозираме даже за това! Това е силата на т.н. черна магия, чрез която работи дяволът, сатанистите и неговите даца-евреите.

Тази особеност на геометричната форма на Основния закон на Битието е определила и нейното име – в езотериката тя се нарича МИСЪЛ-ФОРМА! За тези мисъл-форми ще говорим много и много пъти ще се връщаме на тях. ТЕ ОПРЕДЕЛЯТ НАШЕТО БИТИЕ!

ГМО-„ВАКСИНИТЕ“

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-1.png

Тъй като това по принцип не са ваксини, а генни терапевтични техники, които лъжливо се представят за ваксини, затова ние ги слагаме в кавички.

А сега да разгледаме казаното на конкретен пример – ГМО-„ваксините“ на Пфайзер и Бионтек, произведени заради КОВИД-19. Ключов момент в тези „ваксини“ е, че се вкарва в човешкото тяло изкуствено създадена информационна Рибонуклеинова киселина (иРНК), която се състои от шест (6) изкуствено създадени генетични вериги. (Какво включват тези изкуствени генетични вериги, върху какво влияят никой нищо не казва! ) Тази иРНК си взаимодействува с човешката ДНК. Това не се скрива, но се твърди, че това не уврежда ДНК (геномът на клетката). Нека да изразим това геометрично, съгласно ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО. (фигурата в ляво). Процесът на взаимодействие между две биологични системи се извършва при изпълнение на ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО – не може да бъде другояче! Всички биологични системи се проявяват чрез този закон! Иначе какъв основен закон е! Като резултат от това взаимодействие, ще се получи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МУТАЦИЯ, която няма как да не промени геномът на клетката и така след редицата такива взаимодействия, човека вече няма да е същия, който е бил преди „ваксинацията“! Това са неща, които не могат да се обсъждат, защото това са принципи на Бога! И да ги отричаме и да не ги признаваме, те ще се случат! Следователно ваксинираният човек вече ще има нова същност. С това всеки ваксинирал се човек трябва да е наясно, за да прецени сам заслужава ли си да прави това. Сега много важен е въпросът: а как се променя? Тук вече зависи от състава на ваксината – с кои от хромозомите е предвидено да се формират съответните „рибни мехури“. Това е тайна на производителите на „ваксината“. Ние можем да кажем само, че като се съди по изказването на Хенри Кисинджър за ваксинирането, не е оптимистична прогнозата, която може да се направи. Едно обаче може да се каже със сигурност: всяка внесена дисхармония в клетките на човека води в най-добрият случай до две неща – съкращаване продължителността на живот и възникване на различни видове заболявания, както и отпушване на латентни такива, непроявяващи се до този момент. Но понеже нямаме никакви данни за това, ние няма да се впускаме в разсъждения на тази тема. Направили сме го на други места предостатъчно, за всеки, който се интересува от своето здраве и здравето на поколенията, които идват след него, т.е. от здравето на родът, към който той принадлежи.

Ние обаче можем да направим сигурна прогноза за общите последствия от взаимодействието между тези две биологични системи: изкуствено създадената иРНК и ДНК на клетката. По принцип, Бог е дал максимална продължителност на живот на човека от 120 години. Това може да се случи, обаче ако той, човека, живее в хармония с законите, които е създал Бог! Това е очевидно. Точно поради причина на това, че са единици, които живеят така, хората си заминават от този свят по-рано. Това, което ни е дал Бог като възможност, от нас зависи дали ще я осъществим на практика и доколко. Ясно е, че с влошаване на хармонията с Божествените енергии, в които живеем ще се намалява и продължителността на нашето пребиваване на земята, продължителността на нашия живот! Или да го кажем съвсем ясно, като извод: С ваксинирането следва със сигурност съкращаване на човешкия живот! Това ще се случва винаги независимо каква ваксина ще си приложи човека! Това се отнася за живота на самия ваксинирал се и това е негово право на избор! От внасянето на дисхармония в човешкият организъм чрез ваксината е ясно, че възникването на различни видове туморни образувания са на дневен ред. Кога, колко и какви никой не е в състояние да предскаже, защото тези процеси вече са станали хаотични.

Съкращаването на човешкият живот може да настъпи скоротечно след ваксината, както вече се е случвало, но може да настъпи и на по-късен етап и тогава никой няма да може да докаже, че това е резултат от ваксината. Това са реалностите .

Тук ще отбележим още, че от нарушената хармония с Божествените енергии, човека прекъсва връзката си с Бога и остава да живее в БЕЗДУХОВНИЯТ СВЯТ НА ДЯВОЛА, НА ДЕЦАТА НА ДЯВОЛА – ЕВРЕИТЕ, както те са се кръстили като са откраднали това име от изчезналите от историческата сцена истинските, историческите евреи. Ще добавим още, че това се случва, макар по-ограничено, и при обикновените ваксини. Ето защо Учителят е бил против прилагане на методите на ваксиниране, като е твърдял, че имунната система на човека е достатъчно мощна създадена, за да се справи с всякакви болести, епидемии, пандемии. Имал ли е основание за това? Първо, Той знае какво говори! Второ, съществува изследване над обикновените ваксини в период от 45 години и резултатите са категорични: ВАКСИНИТЕ ПО ПРИНЦИП УВРЕЖДАТ, А НЕ СТАБИЛИЗИРАТ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. Ще го разгледаме по-долу.

СЛЕДСТВИЯТА ВЪРХУ РЕПРОДУКТИВНОСТТА НА ПОКОЛЕНИЯТА

Нека сега да разгледаме какво ще се случи с живота на поколенията, които ваксинираният би евентуално създал, ако е на такава възраст.

Вече казахме, че в „рибният мехур“ се създава нова мутация. Когато си взаимодействуват две биологични системи, които са и двете създадени от Бога, то тогава мутацията е от същата музикална октава и човека се хармонизира отново с Божествените енергии, макар и в друга октава или друга тоналност. Това изразява и развитието на човечеството от поколение на поколение. Когато такова нещо се случи, то човека го усеща и казва: не знам какво се случи, но живота ми се промени. Нека кажем, че човека е създаден музикално! За него важат законите на музиката. Това и обяснява, защо ни харесва да слушаме определена музика.

Известно е, че в музиката има мажорни и минорни тоналности. Те са хармоничните съчетания в музиката. Другите са дисхармонични и те се наричат ШУМ. Човекът НЕ МОЖЕ да създава Божествена хармония! Това Бог е запазил за Себе Си. Това е лесно разбираемо, защото иначе би означавало да може човека да нарушава Неговата хармония, съответно устойчивостта на космоса като цяло и това би водило до бързо разрушаване на формите изградени от Бога, което пък би водило до неустойчивост в целия космос. Кой би искал това? Като знаем това, то е ясно, че при взаимодействието между изкуствено създадената иРНК и ДНК на клетките на човешкото тяло ще се формира мутация, която не е в хармониния с Божествената енергия. Тук не може да има никакво съмнение! Точно затова и човека губи връзката си с Бога, както вече изтъкнахме.

А сега да видим как се създава човека. Тук всички сме най-големите „специалисти“. Всичко ни е ясно. Така ли е наистина? – всъщност човека най-малко знае по въпроса как се създава човека, как се зачева. Ние ще разглеждаме този въпрос отделно, когато говорим за основният закон на генетиката. Тук само за целта на това изследване ще кажем, че зачеването е резултат от изпълнение на ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА БИТИЕТО! Може ли да има съмнение в това? Би било нелепо да твърдим обратното. И така, за да се зачене нов живот, трябва да се формира „рибен мехур“ между енергиите на двата пола (този е основният вариант, но има и други). При съчетанието обаче на енергиите на ваксиниран и неваксиниран индивиди ВИНАГИ ще се получава дисхармонична мутация на Божествените енергии! И няма сила, която да промени това! От това следват две възможности: или ще се роди мутант- урод или въобще нищо няма да се роди! Т.е. двойката е ялова (бездетна)! И пак ще кажем: НИКАКВА СИЛА НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОМЕНИ ТОВА! Това вече се е случвало сред болгарските жени (и не само). Такива са резултатите от експериментите, които тайно са проведени върху жените, които сега са се организирали в „Системата ни убива“! Това са варварски експерименти и БЛС и управляващите, които са допуснали този геноцид рано или късно ще бъдат изправени на съд за престъпление спрямо болгарските жени! Това са експерименти на евреите в търсене на начини да се размножават, защото те са безжизнена система! НАШИТЕ ЖЕНИ ГИ РАЗПЛОЖДАТ! Говорим го това непрекъснато, защото вярваме, че все някога ще се събуди болгарската общественост и ще потърси сметка на еврейските сатрапи спрямо болгарските жени. Така е и в целия свят!

А дали ще се роди урод или двойката ще остане ялова зависи от това на какъв етап от оплождането или по време на растежа на плода ще се прояви дисхармонията. Това зависи от индивидуалният код на генома на клетките на двойката.

Един друг лесен модел за обяснение на разглежданият механизъм на препятстване на разпространението на мутанти-уроди може да се извади и от техниката: Какво представлява човека в целия космос? – едно малко колелце от мощният механизъм на космоса, създаден от Бога. Известно е, че зъбните колелца, за да могат да се зацепват се изработват със зъби с определен модул ( определена форма и големина). Ясно е, че при кръстоска между ваксиниран е неваксиниран или при двама ваксинирани, ще се получи зъбно колело с различен модул от този на Божественият механизъм, ако въобще се получи зъб – безплодие. Всичко, което разгледахме до тук, са последействия, които са непредвидими при своето проявление както в степента си на уродливост, така и във времето на тяхното проявление и са свързани само с ваксинирания индивид.

Тук нека да изясним, че това се случва и при обикновените ваксини, но в по-лека форма – ваксинираният индивид се оттървава с различни заболявания и става клиент на фармацията, а това е нейната цел! Никой не се интересува от здравето на човека, а от печалбите. Човекът е превърнат в заложник на алчността на фармацевтичната индустрия, която е изцяло в ръцете на сатанистите.

А сега да си зададем въпроса:

А ИЗВЕСТЕН ЛИ Е ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО?

На съвременната наука със сигурност НЕ! Не! Защото това познание се крие от народите! НЕВЕЖИТЕ СЕ УПРАВЛЯВАТ ПО-ЛЕСНО! Не така обаче стои въпроса с онези евреите, които са запознати с познанието от нашата КБЛ, която те наричат Кабала. Те изучават с най-малките подробности механизма на зачатието, защото това е жизнено важно за тях – неистово търсят начин, да могат да се размножават. А от това пък следва, че пораженията от ваксинирането са им известни! Не само това, те точно такива решения търсят! Това ясно се вижда от изказването на Хенрих Кисинджър. (показан по-долу) Той казва: „Веднъж, след като стадото приеме принудително задължително ваксиниране, играта приключва.“! Т.Е. ЗА ТЯХ НЕЩАТА СЕ РЕШАВАТ ИМЕННО С ВАКСИНАТА!

От това, че дадена биологична система не е свързана с Божествените енергии и следователно не може да се размножава, което пък означава че в нея няма дух, то тогава по определението за биологична система тя не е такава! Тогава тя е нежива! И означава, че това е био робот! Ето това ще се получи от всеки ваксиниран индивид. Такива био роботи са и евреите, децата на дявола. Така ваксинираните ще бъдат био роботи и ще прислугват и задоволяват нуждите на своите господари – сатанинският „елит“. Те ще бъдат РОБИ!

Освен изкуствената иРНК във ГМО-„ваксината“ има и наночастици, които по същество представляват нано-роботи. Тяхното предвижване е, както изглежда точно на принципа на „рибният мехур“ и затова се предвижват, образно казано, естафетно и за тях няма прегради. Така се анулират на практика защитните механизми на организма за проникване на чужда информация в клетките на чавешкият мозък. Прониквайки в човешкият мозък, тези нанороботи променят мисълта на човека без знанието на човека и той става това, което сега се нарича зомби. Това може да става лесно чрез 5G системите, срещу които човечеството все по-уверено се надига. Но със сигурност след ваксинирането им, хората ще престанат да се интересуват от това въобще. (ще поживеем и ще видим) Такъв „човек“-зомби (био робот) можеш да го накараш да върши тава, което ти искаш, а не това, което той иска. Нещо повече, той ще изпълнява външни разпоредби с увереността, че такова е неговото желание – унищожени са съпровитивителните сили, волята на човека и той е превърнат в послушно животно (добиче)! ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ ОТ ТЕЗИ, КОИТО СА РЕШИЛИ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ! И СЛЕД КАТО ИМАТ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ЧАК ТОГАВА ДА РЕШАВАТ. ИНАЧЕ СЕГА СЛЕД ТАЗИ ЧУДОВИЩНА ИЗМАМА, СЕ ИЗВЪРШВА ГЕНОЦИД НАД ЧОВЕШКИЯТ РОД!

ИЗМАМАТА С ЕВГЕНИКАТА, КОЯТО НИ ПРЕДСТАВЯТ КАТО ВАКСИНА

А сега да отговорим на въпроса: От къде измислиха версията, че видите ли, ако 70% от населението се ваксинира, то ще добие колективен или стаден имунитет? Нека да припомним, че НОЩ (национален оперативен щаб) в началото, в лицето на проф. Балтов, отричаше въобще че съществува такъв имунитет (Ковид-19 бил „сложен“ вирус и той не правел стаден имунитет), но по-късно започна с охота да говори за него, като го свърза с ваксинирането. Излиза следното нелепо твърдение: КОВИД-19 е „сложен“ вирус, той не прави колективен имунитет, но видите ли, ако се ваксинирате обаче (очевидно става „прост“ вирус) и ако се ваксинира 70% от населението то ще добие колективен имунитет и ще се оттървем от КОВИД-19, но ако има „твърдоглави“, тогава ваксината ще важи само за ваксинираните. От къде тази увереност? И кое ги накара да обърнат твърденията си в противоположна посока? Това показва нещо важно – самите ваксери от НОЩ не знаят това, което говорят и следователно то им се подава от вън! А това пък е доказателство, че те са чужди маши, заложили здравето на народа ни за собствени изгоди. А това е престъпление от категорията „НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО“! Ще го докажем:

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-3.png

Разпространението на каквато и да е биологична система се извършва по ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО! Следователно вирусът КОВИД-19 – също. А от това пък следва необоримо, че ще се получи колективен (стаден) имунитет със сигурност. Очевидно е, че на това разчитат и датските учени. Всички епидемии минават по този начин и не зависят от никакви ваксини! Това е човешка илюзия. Единственото, което „печелим“ от ваксинирането е, че увреждаме здравето си и изследванията в това направление за 45 годишно наблюдение доказват това категорично. Друг е въпросът, че при създадената илюзия в човешкото съзнание за ползата от ваксините това звучи „еретично“! Трябва да се помага на организма – това безспорно, но не са ваксините, които решават проблема със заболяването. Стадният имунитет може да се изгради и без участието на нашето съзнание. Това го върши Бог! Тук има още нещо чудодейно, което върши Бог: Ако дадена част от общество е заразена, то Бог веднага започва работа по създаване на стаден имунитет! И след време това се случва. И сега, случва се още нещо, което в обществото не се знае: ако има друга част от това общество (от същият егрегор), което обаче не е заразено, то също ще придобие стаден имунитет! А те седнали да ни баламосват с „прости“ и „сложни“ вируси! САМИ СЕ ИЗДАВАТ, ЧЕ СА ИЗМАМНИЦИ!

Какво става обаче, когато ние вярваме във ваксинирането? – ускоряваме процесите, които обсъждаме! И сега, ако само си представяме, че сме ваксинирани т.е. вярваме, че няма да се разболеем, ще се получи същият резултат, но няма да увредим здравето си! Това е наблюдавано даже при такива страшни болести като чумата, например! Точно на този принцип работи и хомеопатията! За жалост този ефект може да се използва и във вреда на човека, ако някой вкара в тялото ни частици с желана от него информация чрез тази технология. Това също е „ваксиниране“! Такъв експеримент направиха или правят още (вече не следя нещата) лекарите от страната с т.н. хомеопатия сред децата! Тази хомеопатия е въведена от Учителя за лекуване, но БЛС я прилагат върху нашите деца, за да създават зависими човеци от външни внушения. И всичко това е с прилагане на ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО в добрата му страна или във лошата му страна, защото законите и за доброто и за лошото са едни и същи.

ЕТО ЗАЩО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО НАРОДИТЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ВОДАЧИ ОТ ТЕХНИЯ НАРОД, КОИТО СА ЗАИНТЕРИСОВАНИ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАРОДА СИ! А СЕГА ВСИЧКИ НАРОДИ СЕ УПРАВЛЯВАТ ОТ ТАЙНАТА ЕВРЕЙСКА КОНСПИРАЦИЯ В СЪОТВЕТНАТА СТРАНА, КОЯТО ИЗПЪЛНЯВА СВОЯ ПЛАН ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ РОД! Доказателството: справка – ционските протоколи.

Човечеството трябва да е запознато с това, което се извършва в обществото, защото то засяга всички! А сега на такива варварски експерименти подлагат децата ни без да ни информират, а и ние твърде лековато се отнасяме с доверие към лекарите, защото не знаем, че медицината се владее от евреите, които изпълняват заповедта на „еврейския принц“, т.е. на техният синедрион (санхедрим). Тази заповед гласи:

Направете вашите синове лекари и аптекари, така че те да могат да отнемат живота на християните“.

Сега прилагат някаква ваксина на децата ни,при което те масово забавят проговорянето си! За това алармира една детска педиатърка, но изглежда и затъкнаха устата, защото повече не се чу нищо по това. Но аз имам наблюдения и знам, че това е наистина така. (събирам информация за това)

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СПРЯМО ЧОВЕЧЕСТВОТО

Сега, какво ще се случи при ваксинирането? От НОЩ твърдят, че за да има стаден имунитет трябва да се ваксинират 70%! За какъв имунитет обаче говорят? И с това ще се убеди всеки, че те са наистина измамници! Да си изясним мисълта: когато се получава стаден имунитет без ваксини, тогава цялото население е все едно „ваксинирано“ срещу това заболяване без при това да се уврежда по какъвто и да е начин здравето на хората. Защо е така? – защото сработва колективната увереност, че всички се справят с това заболяване и … то изчезва! Ще го гледаме по-подробно по-надолу. Когато се извършва изкуствено „ваксиниране“ обаче се случва нещо по-различно. За да го изясним трябва да разгледаме по-подробно геометричната форма на ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО. Всяка от окръжностите е разделена на две части, заградени от дъги. Площта на „рибния мехур“ е 39% от площта на целия кръг. Тогава останалата част от кръга представлява 61%! Ето от къде те настояват за „техните“ 70%. Те си правят сметка, че ако се ваксинират 70% (над 60%) то това е равносилно на ваксинирането на цялото население? Да го дообясним. При обмена на енергиите в тази геометрична форма – енергията от единия кръг се обменя с енергията от другия кръг, при което се получава „мутация“, която се проявява в самия „рибен мехур“. При следващо поколение обаче, то ще приеме изцяло новата „мутация“, защото тази „мутация“ както се вижда от фигурата е обща и за двата кръга, т.е за двете системи – в случая ваксинирани и неваксинирани. т.е. то ще е като другите около него, които са преобладаващото мнозинство! И след едно поколение на практика няма да има НЕВАКСИНИРАНИ! Това ги устройва напълно сатанистите! А измамата е и очевидна и чудовищна! Това обществото трябва да го знае!

А какво ще стане, ако се ваксинира малък дял от населението? – тогава в следващото поколение ще преобладават неваксинираните и сатанистите ще останат „с пръст в устата“. След като ваксинираните си отидат от този свят, земята ще се изчисти от мутанти! Ето това е залогът!

От казаното следва очевидното твърдение:

Всичко каквото се случва с т.н. „пандемия“ КОВИД-19 е предварително планирано и следователно това е чудовищна измама, планирана и провеждана от сатанистите.

Ето защо те прилагат всичките си умения, за да измамят народите. Тук трябва да отбележим, че те очевидно се страхуват, че хората няма да се оставят безразсъдно на техните експерименти. Това проличава и от изказването на Хенри Кисинджър. Да припомним. Той казва: „Веднъж, след като стадото приеме принудително задължително ваксиниране играта приключва…“ Тук има акцент на несигурност и готовност за насилие!

Но народите вече се организират за борба, никой не е в състояние да победи събудил се народ!

Да разгледаме още нещо, което се разпространи в социалните мрежи. Ще го цитираме:

В края на шестдесетте години на ХХ век Хауард Темин, генетик в Уисконсинския университет, прави проучване върху това как туморните вируси си присвояват контрола върху генетичния код на инфектираните клетки. Вирусът, върху който той работи се намира само в генетичната молекула на РНК. Вследствие на това, когато Темин публикува резултатите от изследването си, които показват, че информацията в РНК може да се връща обратно ( уточниние : обратно в ДНК ) и да променя кода в приемната клетка, той бива отлъчен и обявен за еретик. В този случай религиозното значение на думата ерес описва идеално вината на Темин – подлага под съмнение доктрината. ( Точно такъв е случаят и с новите ГМО-„ваксини“! )

По това време никой не е подготвен за драматичните открития на Темин, но днес вече е ясно, че ХИВ вирусите, за които се смята, че причиняват СПИН, използват същия наследствен генегичен механизъм на РНК. В крайна сметка Темин получава Нобелова награда за физиология през 1975 г. за откриването на обратната транскриптаза, ензимът, който копира информация от РНК в кода на ДНК. ( А това е само частен случай на проявление на ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО, за който до сега говорим!)

Трудът на Темин, разбива гръбнака на главната доктрина на Крик, като доказва, че наследствената информация се движи в двете посоки: ДНК изпраща информация към РНК, а РНК може да я върне отново в ДНК. Изводът от работата на Темин е, че посредством обратния процес, наследствените промени могат да бъдат въведени умишлено или под въздействието на околната среда (а това означава и храната!), а не само в следствие на мутация, както се смята до тогава.“ („Спонтанна еволюция „, Брус Липтън, епигенетик; Стив Баерман ; стр.195- 196)

Това е така, защото законите на Битието са едни и същи както за доброто, така и за злото. И точно това са искали да скирят „учените“ от статуктвото. От това изследване, което е признато от съвременната наука (след като му е присъдена Нобелова награда) следва, че науката е запозната със взаимодействието между РНК и ДНК.

А това е много важен извод, защото той обяснява целите на пръскането ни от въздуха с химикал и наночастици – целта е промяна геномът на човека!

ИЗВЪРШВА СЕ ЧУДОВИЩНА, ПЛАНИРАНА ИЗМАМА И ГЕНОЦИД НАД ЧОВЕЧЕСТВОТО. СЪЗНАТЕЛНО СЕ ПРОМЕНЯ ГЕНОМА НА ЧОВЕКА!

Взаимодействие между висуса и ДНК на клетката съгласно ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА БИТИЕТО

В ИМЕТО НА КАКВО ГО Е КАЗАЛ ХЕНРИ КИСИНДЖЪР, КОЙТО СМЕ ЦИТИРАЛИ ПО-ДОЛУ.

Точно това твърдят и учените от Швеция. Техният главен виросолог Андрес Тенгел заявява:

КОВИД -19 Е СВЕТОВНА ПОЛИТИЧЕСКА КОНСПИРАЦИЯ И ТОВА ТРЯБВА ДА СТАНЕ ЯСНО НА ВСИЧКИ ХОРА!

Тук си заслужава да кажем още нещо: ПО „СТРАНЕН“ НАЧИН ТОВА ОТКРИТИЕ на Хауард Темин, КОЕТО ВОЮВА 20 ГОДИНИ ДА СИ ПРОБИЕ ПЪТ СРЕД ЕВРЕЙСКОТО ПОТИСНИЧЕСТВО В НАУКАТА, съвпада с появата на грипа като заболяване! С появата на грипните епидемии! Това съм го изпитал сам и знам: когато се отрича нещо, то е защото му търсят приложение за зло на хората, а те за да се скрие това откритие просто го отричат. По-късно когато вече са намери неговото приложение, за да печелят от него го „пускат“ и това трае около 20 години – едно поколение! Затова пък други корумпирани „учени“, алчни за пари и слава направо си продават на тях, на сатанистите, откритието. За награда тях ги правят „световно известни учени“! Ако знаеше, болгарино, какво реално представлява съвременната наука би се отвратил от титлите, пред които сега се стаписваш и вярваш на техните лъжи и измами в случая!

УЧЕНИ ТИТЛИ СЕ ДАВАТ ЗА ПОСЛУШАНИЕ!

Е, нека да ме извинят наистина учените, те са си поели кръста да са малтретирани в науката и в живота. Но това е друга тема.

Разгледахме ОСНОВНИЯТ ЗАКОН НА БИТИЕТО съвсем накратко. А сега да разгледаме същите въпроси, но според съвременната наука. Статията става много дълга. Но това ще ни даде възможност да видим разликата в изследванията на даден въпрос по двата различни метода: от една страна езотеричната наука, а от друга съвременната наука. А за многото, народа ни го е казал:

МНОГО ЗА ДУШМАНИ

Най-после ваксерите Пфайзер и Бионтек пооткрехнаха завесата на тяхната тайна! Имали са право да се безпокоят за реакцията на хората. За да разгледаме подробно дадената оскъдна информация ще я коментираме на части и за да няма объркване текста на съобщението им сме го оцветили в синьо. Преди да започнем работа само да вмъкнем следното: Тази информация е по същество общи приказки, а се оценява като информация! Но за някои „наши“ „експерти“ (нали е ясно кои), това е без значение, защото даже и без нея те ни дават категорични „оценки“ за ваксините, че са „супер“! Каква наглост се изисква, за да лъжеш така… как да го кажа? – думи не ми достигат ! ПОЗОР! ИЗМАМНИЦИ! Как може да даваш оценка за нещо, което не познаваш?

А сега да се заемем с нашата си работа.

Днес (18.12. 2020г.) в официалните новини по телевизия NOVA, четем, ще цитирам точно:

Ваксината „Пфайзер” и „Бионтек” срещу Ковид-19 включва следните съставки:
Информационна рибонуклеинова киселина – иРНК. Това са 6 изкуствено създадени генетични вериги.

Ваксините действат, като обучават тялото да разпознава и реагира на протеините, произведени от болестотворни организми. Традиционните ваксини се състоят от малки дози деактивирани вирусни частици или от протеините, които вирусът произвежда. (следователно „ваксината“ има генетичен код, който си взаимодействува с генетичният код на клетката, на човешкото тяло. Да отбележим, че продължават да говорят за „ваксина“, което е очевидно невярно, защото под ваксина се разбира внасянето на вирус или протеин от него, но не внасят генен код, тялото трябва да го индентифицира, ТО ТРЯБВА ДА СИ ПРОИЗВЕДЕ НУЖНИЯТ МУ КОД! Как става това? – в „рибният мехур“. Това е коренно различна ситуация. При ваксините организмът сам си изработва кодът, най-подходящ за него, под който да разпознава вируса! И ако той не може да си намери подходящ четец, то организмът отхвърля тази ваксина! Има такива случаи, макар и рядко. И точно честотата на подобни случай са характеристика за ваксината – дали е добра или лоша! ДОКАТО ТУК МУ СЕ „ЗАПОВЯДВА“, ЧЕ ТОЙ ТРЯБВА ДА ГО РАЗПОЗНАВА ПО ВНЕСЕН ОТВЪН ГЕНЕТИЧЕН КОД! Това е форма на ТЕРОРИЗЪМ внесен в клетките на нашето тяло! При ваксината ДНК-то ще търси полезният код и ще намери оптималният такъв ЗА ВСЕКИ ОРГАНИЗЪМ РАЗЛИЧЕН! При ГМО разтвора, нарен „ваксина“ в генното четене на ДНК се внася „смутител“, който започва „да командва“ (обучава я!) на ДНК да чете както той му „заповядва“! Това ще стане чрез т.н. обратна транскриптаза, ( авторите на откритието са с Нобелова награда от 1975г.) , при която РНК се пренаписва в ДНК на клетката и я променя – извършва се мутация на генома на клетката !!! Сега въпросът е: а има ли какво да спре този процес? – по-горе вече доказахме, че всяка енергийна обмяна между две биологични системи (в случая иРНК и ДНК) води до мутация! Учените доказват същото и затова получават Нобелова награда! Когато даден процес е саморегулиращ се, то той сам определя кога и как да прекрати процеса. Когато обаче процеса е насилствено внесен отвън, то трябва да има и такъв, който да спира действието на първия. Няма кола без спирачки! Тук не се говори за такъв процес въобще!

ОЧЕВИДНО СЕ РАЗЧИТА НА ДВЕ НЕЩА: ПЪРВО, НА НЕЗНАНИЕТО НА ХОРАТА И ВТОРО, НА НАСИЛИЕТО, което открито е казано от Х. Кисинджер:

„Веднъж след като стадото приеме принудително задължително ваксиниране играта приключва.“!

Човешкото тяло представлява един приемо-предавателен трансформатор на Божествената енергия, която Бог ни изпраща. За атеистите може да се каже и по друг начин – енергия, която идва от звездите, от Слънцето, от планетите. При това всеки човек е индивидуална система. Външно ние всички сме човеци с едно и също устройство, но това е само привидно така! Всеки човек е отделен свят, отделен космос! Нека се обърнем към астрологията. Тази наука доказва изцяло казаното! Затова, когато отидите при астролог, той ви пита: къде сте роден (родното ви място), година, месец и час на раждане! Защо му е нужно това? – за да види какво е разположението на небесните тела по това време, защото тяхното положение, по точно енергиите изпращани от тях, е определило твоята единтичност, уникалност, в целия космос! Твоята уникална ДНК! Тогава как ще си взаимодействуват различните ДНК на отделните хора и постоянната изкуствена иРНК? Може ли някой да предвиди безбройните варианти? Именно затова понятието за ваксина и този ГМО разтвор са съвършенно различни неща! И ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ЗАПОЧВА ОЩЕ ОТ ЛЪЖЛИВОТО НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА ИМ. Това не са ваксини, а продукти за генна терапия.

„РНК ваксините действат по различен начин от традиционните. Те подвеждат организма да произведе някои от вирусните протеини и така сам да предизвика имунен отговор. (следователно е вкаран „насилствен“ генетичен код, който във никакъв случай не може да бъде в хармония с генното кодиране на ДНК на дадения индивид! Така в неговото ДНК настъпват дисхармонични процеси – в генният четец е внесен смутител. А какво следва от това когато в дадена хармонична система се внесе смутител? – какво се случва е известно – може даже и математически да се опише! Ние ще го кажем накратко: Всяка резонансно действаща система, каквато е и човешкото тяло, рязко намалява енергийното си състояние, когато се изведе от това ѝ състояние – това е равносилно да започнеш да натискаш спирачката на автомобила! От това настава хаос в генното четене на ДНК-то и започват болестите и със сигурност намалена продължителност на живот. Това са необорими неща, които ще се случат. Това са външните проявления, но има и вътрешни такива. Нека да ги разгледаме:

Светът се развива от взаимодействието между Дух и материя и те се намират във вечна борба помежду си. Това е неоспоримо. Духът е затворен в материята и непрекъснато предизвиква материята да се разширява. Тя, от своя страна, се противопоставя като се дели. Стоп! Следователно, развитието на каквото и да е било е резултат от работата, проявлението, на Духа! Той е първопричина за нещата, а проявленията на материята са следствията от решенията на Духа. Това е азбучна истина. Тези, които вярват в Бога, няма как да оспорват това! А другите? – За другите ще говорим по-надолу.

Известно е, че във всяка клетка има искрица божественост, и тези искри от отделните клетки съставляват Душата на човека. Затова Душата може да бъде и безкрайно голяма и безкрайно малка. От казаното следва, че всяка клетка е свързана с Бога и следователно е РАЗУМНА! Тя следва законите на Абсолюта! От тук пък следва, че система, която не е свързана с Бога не може да се развива и СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗМНОЖАВА! (защото не може да се дели) Нещо което е доказано от хиляди години, защото такава система са евреите, например. Известно е, че те не могат да се размножават! Нашите жени ги размножават. Говорим го вече много пъти.

А какво става със система, която е свързана с Бога, но в нея се въведе дисхармония? Тя би могла да се размножи веднъж, като произведе някакъв вид урод (при евреите – био робот), но следващ път няма да има , защото дисхармонията е прекъснала връзката с Бога! Това също се наблюдава на практика и е необоримо. Точно на това проявление евреите търсят решение как да го заобиколят от хиляди години!

Това се е случило от такива генни експерименти с нашите жени, които сега са обединени в сдружение „Системата ни убива“. Резултатите са на лице! Кой може да се нагърби да ги отрича?

А сега да се върнем към конкретният случай. С вкарването на иРНК в генома на клетката е ясно, че в нея се създава дисхармония и КАТО РЕЗУЛТАТ, тя ще престане да се дели или ще се дели нехармонично и ще се образува някакъв вид урод! Това означава още, че процеса на възстановяване жизнеността на организма чрез рециклиране на клетките (ТАКЪВ ПРОЦЕС ТЕЧЕ НЕПРЕКЪСНАТО) се преустановява и организмът започва бързо-бързо да старее! Това е очевидно! И следователно се съкращава живота на дадения индивид. Това е на клетъчно ниво, а нека да разгледаме как стоят нещата с целият организъм. Развитието на човечеството става чрез раждане на нови хора – така хората се размножават. И в този случай важи същият закон! И няма никакво съмнение в това, защото ние говорим това, което Учителят е изяснил, много подробно при това. Трябва просто да се изучи.

СЛЕДОВАТЕЛНО, ВАКСИНИРАНИТЕ ЖЕНИ, ако решат да имат деца, то децата им или ще са уроди, или няма да има забременяване изобщо!

И сега един практически съвет: Когато искат да ваксинират децата ви, вас и каквото и да е, което е свързано със здравето ви ИСКАЙТЕ ДА СЕ ПРАВИ ПРЕД ВАС СЪЩОТО С ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ НА ЕВРЕИТЕ! ЩЕ УСТАНОВИТЕ ИНТЕРЕСНИ НЕЩА! ПРОБВАЙТЕ!

А КАКВО ЩЕ СТАНЕ С ВАКСИНИРАНИТЕ МЪЖЕ? – съответствието е като при жените!

ЕТО ЗАЩО НИЕ БИЕМ ТРЕВОГА КЪМ ЧОВЕЦИТЕ:

НЕ СЕ ВАКСИНИРАЙТЕ с тези ГМО-„ваксини“ – това е евгениране, а не ваксиниране!

Не разрешавайте да променят геномът ви! Това не може да е без последствия! Бъдете отговорни към бъдните поколения!

Докато пишем тази статия се разпространи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от Полша:

Имаме над 2000 починали от ваксината. Спираме да ваксинираме гражданите си. Подведохме се и сега плащаме цената.
Призоваваме да не се ваксинират гражданите на Европа. Ваксината има много странични ефекти.
“ (https://istinskitenovini.bg/)

От Норвегия съобщават за 23 умрели от ваксината! (ДО МОМЕНТА НА СЪОБЩЕНИЕТО!) Вече са станали 43. Те също съобщават за спиране на ваксинирането. От Германия съобщават за 10 смъртни случая. В САЩ също умрели от ваксината!

ТОГАВА ВСЕКИ НОРМАЛНО МИСЛЕЩ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПИТА: ЗАЩО Е НУЖНО ТОГАВА ТОВА „ВАКСИНИРАНЕ“?

Важно е да знаем: Това, което казваме знае ли се от сатанистите, които са организаторите на този ужасен геноцид спрямо човеците? Първо да уточним, че не казваме „човечеството“, защото тук попадат (от наше незнание) и евреите, за които това, което казваме е без значение – те по принцип са такива – безжизнена система. Те се размножават от нашите жени. Само, че ние, човеците, няма от кого да се размножаваме! Евреите могат да се ваксинират сряда и петък – по три пъти на ден! За тях това е без особено значение! И като знаят това сатанистите подвеждат и човеците да се ваксинират.

С други думи, евреите се използват като примамка на въдицата, наречена „ваксина“!

А сега на въпроса: Знаят ли сатанистите за това, че спират по този начин развитието на човеците? Със сигурнос ДА! Защото този закон те познават много добре и търсят как да го заобиколят от хиляди години, защото точно този закон не им разрешава да се размножават. Те с него живеят, него изследват. Точно търсейки пътища за преодоляване на този Божи закон, разбират, че човешкото поведение и живот се определя от хромозомите и бясно се заемат да ги изследват! И забележете – чрез наши учени, които в своето тщеславие и алчност за пари и слава и във връзка с това, от глупост, поставят на карта развитието на човеците. От къде съм сигурен? – ами много просто: евреите не могат да мислят, те комбинират фактите. Не могат да мислят, защото не са от Бога, а са деца на дявола! Мисълта на човека е Словото Божие според нивото на неговото съзнание! Това са нашите мисли! (Затова в Молитвата на Благодарността се казва: …“ Благодарим Ти за УМЪТ, който си ни дал …“!) А това при евреите е невъзможно! Така човеци правят изследванията, но евреите им определят приложението. Такава е схемата! Това до тук са наши умозаключения, а сега да го докажем с факти.

Вижте по-горе какво казва един от главатарите на сатанистите – Кисинджър: „ Веднъж след като СТАДОТО (това сме ние) приеме принудително задължително ваксиниране, играта приключва! Те ще приемат всичко…“ Те сами разкриват замислите си. Пита се: защо те искат да наложат „ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВАКСИНИРАНЕ“? Причините могат теоретически да бъдат само две: Първо, че сме супер тъпи, че те трябва със сила да се грижат за нашето здраве и ВТОРО, че желаят нещо да ни напакостят. Какво е то? – пак Кисинджър го е казал съвсем ясно:

„Те ще се приемат всичко – принудително кръводаряване или даряване на органи…“

Ясно е, че след „ваксинирането“ ще намалеят съпротивителните сили на човеците, щом ще започнат да се съгласяват на всичко що им се предложи. А това означава, че същността на човека ще се промени!ТЕ ЗНАЯТ ТОВА! Ще се случи и нещо друго ужасно:

„Печалбата е двойна! УРЕДЯВАМЕ СТАДОТО …“

С други думи, предвидено е избиване на поне част от човечеството!

НЯМА МЯСТО ЗА СЪМНЕНИЕ!

Пак ще кажем:

НЕ СЕ ВАКСИНИРАЙТЕ!

ТОВА Е СВЕТОВНА ВОЙНА НА ЕВРЕИТЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТАЗИ ВОЙНА? – СЪЗДАВАНЕ НА ОТКРИТА САТАНИНСКА ИМПЕРИЯ! А ТОВА СЕ НАРИЧА „ФАШИЗЪМ“!

Това е според плановете на сатанистите, но какво ще става според Бога? Това е по-важното. Какво предстои? Не забравяйте:

„Но в дните на гласа седмия ангел, когато затръби, тогази ще се извърши тайната Божия.“ (О.И. 10;7)

И ще припомним това, което се е случвало вече! Това не е първата такава война! В дълбока древност се е водила такава война! И отново е била между тогавашните сатанисти (падналите ангели) и човешкият свят. Тогава се води открита война със свръх модерни оръжия, каквито сега няма! Битката е особено ужесточена, Ангелите участват в нея, но и това не наклонава везните към никого и това налага Бог да се намеси! И Той не се церемони – просто ги изгаря. И сега може да отидите и да видите останки от стопените скали от мястото на сражението! Знаете ли къде е това? – местността се казва „САЛОНИТЕ“ и е в близост до Стълбата Божия на РИЛА! Отидете и разгледайте! Там и сега е особено място!

Каква ще е сегашната битка? – всичко е подготвено! Учителят казва: „ ще има такова представление каквото до сега в целия космос не се е случвало! От Ангелският свят искат да слезат на Земята, за да гледат това представление, но места вече няма. Всички „билети“ са продадени!“ Според нас и ние ще бъдем свидетели на това „представление“!

А сега да се върнем към анализа на ГМО разтворите на Пфайзер и Бионтек.

Вирусът се размножава, като със своята РНК кара човешките клетки да създават негови копия. ( Ако това въобще е вярно, то кой ще спре този процес? Това вече се нарича генна терапия! И означава, че се променя геномът на клетката! Това е автогенериране и е неуправляем процес!

Този изкуствен вирус и иРНК са едно и също! Текста е направен така, за да е объркващ! Следователно клетките се заразяват именно от изкуствената иРНК – и „неговите копия“ са заразените клетки! Кога ще спре този процес? – когато се извърши ПЪЛНА промяна-мутация на ДНК на клетките на тялото. Това ние няма да то знаем, само заболяванията ще нарастнат и съкращаване на човешкият живот, и леталният изход, както се вижда от по-горе. ИМА И ОЩЕ НЕЩО, ЗА КОЕТО СЕ МЪЛЧИ: ТАЗИ ИЗКУСТВЕНА иРНК ЩЕ ПРОМЕНИ НЯКОЯ ХРОМОЗОМА ИЛИ ИЗОБЩО ЩЕ Я УНИЩОЖИ!!! И ТОВА ЩЕ ПРОМЕНИ НАШАТА СЪЩНОСТ ОЩЕ ВЕДНЪЖ! (разглеждали сме го) ТОВА НЯМА КАК ДА ГО ЗНАЕМ, ЗАЩОТО ТО Е ЗАКОДИРАНО В ИЗКУСТВЕНАТА иРНК! ТОВА СИ Е ТАЙНА НА ВАКСЕРИТЕ! Те и затова казват, че не поемат отговорност за странични последствия! Защото друго може и да го предвидят, но какво ще стане с даден индивид без дадена хромозома, това няма как да го предвидят! Хвалбите им в това отношение са неубедителни – справка жените от „СИСТЕМАТА НИ УБИВА“!

Ще каже някой, това е конспирация. Но ние ще попитаме: ЗАЩО Е ТОЗИ ЗОР ЗА ВАКСИНИРАНЕ И ТО С ЯСНАТА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ НАСИЛСТВЕНО ВАКСИНИРАНЕ! ПРИ ТОВА С НЕЩО, КОЕТО Е ОЧЕВИДНО РИСКОВО! За ваксиниране може да се говори само и единствено, ако рискът от ваксината е много по-малък от леталния характер на заболяването! А тук такъв казус НЯМА ВЪОБЩЕ! ТОГАВА КОЕ ОТ ДВЕТЕ Е КОНСПИРАЦИЯ?

Вирусите не могат да се размножават!

Те повреждат клетката и чрез нея се размножават, точно както е при евреите – законът е един и същи! С други думи – вирусите по принцип не се размножават, те повреждат клетките и с това предизвикват другите, здравите клетки да ги разграждат (да ги изяждат).

И тук има нещо твърде обезпокоително: Защо те твърдят, че непременно РНК на вируса ( а това е изкуствената иРНК) ще накара клетките да произвеждат вирус? Това е най-опасното, което може да се случи в борбата между вирусът и клетката! Тя в такъв случай е обречена на загиване, защото тя самата е станала друго трептене, различно от Божествените трептения – иРНК я е променила! Такава клетка ще бъде подложена на унищожаване! СЪС СИГУРНОСТ! Тогава какво ще спре възникването на  цитокиновата буря (върхзащитна реакция на организма, която чрез имунната система убива собственото тяло). Бързите смъртните случаи вероятно са точно такова проявление.

Нека да си припомним, че човекът е устроен МУЗИКАЛНО! Всяка дисхармония води до развалянето на музиката! Това се случва с тези хора, които си заминават от този свят, не успели да се справят с вируса на КОВИД-19.

Информационната РНК (иРНК) по същество представлява набор от генетични инструкции за ДНК. Попадайки в човешката клетка иРНК имитира вируса. Така клетката реагира все едно е заразена ( не все едно е заразена, а реагира защото е повредена и иска да си възстанови нормалното състояние – това е защитна реакция не срещу вируса, а срещу повредата, която е резултат от вкараната в нея чужда генетична информация отвън, която пък чрез обратна транскриптаза ще промени ДНК на клетката! ) и произвежда част от протеините, които би генерирала и ако в нея беше попаднал истински вирус.“ (Разликата е съществена, клетката реагира, защото е повредена – нейната ДНК е вече друга, променена – тя е вече дисхармонична за организма! А ако беше попаднал в нея вирус, тя първо ще го индентифицира, и ще даде инструкции на имунната система! Но ДНК ще е здрава и така клетката ще може да използва взаимопомощта и на другите клетки, ще сработи колективната защита на организма. Сега тя е оставена „на произвола на съдбата“! И пак ще попитаме: А кой ще контролира този процес? Кой ще го спре? До изчерпване количеството на ваксината?! Сигурна промяна на генома на човешкото тяло!

Ама хора, това, което така „напоително“ ни обясняват е лудост! Какво прави една саморегулираща се система, когато се внесе в нея някакво смущение? – тя съсредоточава усилия да си върне старото положение! А ако не успее, тя е вече друга система – настанала е „мутация“, за човека – той вече не е същият, станал е друг – геномът му е променен! Или просто настава СМЪРТ! А ако успее да си върне старото положение, то ефекта от „ваксинирането“ е ликвидиран и медиците казват: Продължителността на ваксината е еди колко си време! (проф. д-р Младенов казва три месеца! Но това е времето, в което по принцип не може да се прояви заболяване, защото в това време вирусът няма енергийни условия да се прояви! Разгледали сме го и това! (вж. „КОВИД-19- оръжието на Третата световна война на евреите за световно господство“) По принцип може да се прояви само два пъти в годината и забележете такава е и продължителността на ваксината според ИЗМАМНИЦИТЕ ОТ НОЩ И СИЕ! ТОГАВА ЗА КАКЪВ ИМУНИТЕТ СЕ ГОВОРИ ВЪОБЩЕ?

ИЛИ ТЕ СА ЛУДИ ИЛИ НАС СЕ ОПИТВАТ ДА ПРАВЯТ НА ЛУДИ!

Имунната система работи на принципа на саморегулиране на системата, а тук има външна предварително кодирана система! Бог не работи така и следователно тази иРНК внася дисхармония в информационното поле на клетката, тя прекъсва връзката си с Божествената енергия на организма и следователно ще се самоизолира, което пък е вече туморно образувание! И тук няма място за съмнение! С появата на една такава клетка, другите клетки ще се заемат да я разграждат, да я „изяждат“ – ще настане вътрешна борба. И появата на тумор е вече въпрос на време, специфично за дадения организъм.

От този текст следва, че или тази изкуствена иРНК е така направена, че да „се налага“, да е по-силна от ДНК на клетката, което си е чиста проба промяна генома на клетката, или това са само пожелания. По-силна означава, че разкъсва някоя от връзките на ДНК. Тя може да имитира вирус (това е едно и също в случая!), но как той ще бъде разпознат от ДНК на клетката, когато на нея ѝ е отнета възможността да си изработи собствен код на разпознаване! С други думи унищожена е геометричната форма на Основният закон на Битието! Тогава Той няма как да се прояви – нарушена е дуалността – всички процеси в Божествения свят се извършват в двойката! Тогава системата отива в единицата, а това означава, че няма от къде да се получи материя (протеини в случая)! Тогава няма да се случи нищо от описанието на ваксерите! А това пък означава, че тази „ваксина“ не произвежда антитела, което се и наблюдава на практика, според думите на проф. Кантарджиев – корифеят на НОЩ във виросологията. И още от това следва, че тази „ваксина“ е само и единствено за промяна на генома на клетката и от там на човешкото тяло!

Следователно, схемата на измамата е следната: докато те ни лъжат, че ни ваксинират, всъщност извършват промяна на генома на нашия организъм.

Нещо се случва в организма ни и ние си казваме: това е реакция на имунната ни система, а то си е проявление на генната терапия, която са ни приложили ТАЙНО! ЧУДОВИЩА!

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ иРНК и ДНК НА КЛЕТКАТА ТЕ СТАВАТ ЕДНО! ТОГАВА ТЕ НЯМА КАК ДА СЕ ИНДИФИЦИРАТ ЕДНА СПРАМО ДРУГА. ПАК ЩЕ КАЖЕМ ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ОБРАТНАТА ТРАНСКРЕПТАЗА! Другото са само пожелания. Зад тези вируси, протеини и пр. стоят енергии, които са определящи, а тези частици са само техни проявления!

Тъй като в организма настава нещо неестествено, то имунната система ще реагира и ще търси начин да въведе организма, клетките, в нормално състояние! Тогава ще настане борба между външният генетичен код и имунната система! (Не може да настъпи „излъгване“ на имунната система, защото тя реагира на енергийните промени, а не на тяхното материално проявление, както се твърди от авторите на ГМО-„ваксината“. И тука е големият проблем, който е свързан с начина на мислене: материалистичният начин на мислене е в сериозно противоречие с начина, по който МИСЛИ КЛЕТКАТА – а точно мисълта на клетката съвременната наука нарича имунна система! Това е интелекта на клетката! Съвременните учени мислят съгласно следствията – проявленията, но имунната система е от Бога създадена, тя мисли съгласно причините за случващото се! С други думи, клетката мисли ЕНЕРГИЙНО! И кой може да твърди, че в такъв случай може да има синхрон между тях? В най-добрият случай ще има времево разминаване, което също води до хаос между кодираното в иРНК и имунната система на клетката. Но е ясно, че това са само фантазии – на практика е невъзможно! Тази дисхармония не може да се очаква, че ще доведе до нещо хубаво в организма на човека!

Всъщност тук можем да кажем следното: Далеч по- добре е да се остави организмът да се справи с проблемът си сам, отколкото да му се бъркаме в работата. Можем да му помогнем с лекарства (особено природни – както е било, когато хората са били разумни). За всяко заболяване Бог е създал съответното противодействие далеч преди то да се прояви. А това, че ние не го знаем сега, защото сме заложили на химията е вече проблем на съвременната цивилизация, попаднала под влияние на материализма на дявола – евреите. Сега тук трябва да се каже ясно: ЗА ЕВРЕИТЕ ТОВА Е НОРМАЛНО! ТЕ СА БИО РОБОТИ, НЯМАТ ВРЪЗКА С БОГА И ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ СА В ИЗКУСТВЕНИЯ СВЯТ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. ЗА НАС, ХОРАТА, ТОВА НЕ Е ТАКА! НИЕ С ТЯХ СМЕ ДВА РАЗЛИЧНИ ПАРАЛЕЛНИ СВЯТА!

ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ НЕ СА НАШИ РЕШЕНИЯ! КОГА ЛИ ЩЕ ПРОУМЕЕМ ТОВА?

И така, в организма е внесена дисхармония, нарушен е процеса на саморегулиране в него. Тогава за ДНК-то на съответните клетки има само две възможности: или ТЯ ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ иРНК, внесена принудително отвън, или да загине. Но последната променя нейният код и тя става друга – медиците казват – ДНК е мутирала! Ако обаче ДНК на клетката все пак успее да унищожи иРНК то тогава резултата от това ваксиниране е нулев! Няма вариант да се „споразумеят“, защото са различни системи – едната ще е победител, а другата мъртва! Мъртва, защото клетката е повредена и тя ще бъде унищожена от другите клетки. В това няма никакво съмнение, защото ние самите се намираме в точно същата ситуация с евреите (жалко, че все още не разбираме това!) и развръзката на борбата е „или – или“. Или ще победим евреите или ще загинем. За двата свята няма място! А за клетката колкото време продължи тази борба, толкова време ще продължи „действието“ на тази „ваксина“! Организмът е безсмислено хвърлен в една ожесточена борба, която във всички случаи ще го обезсили и ще дойдат болестите, ще дойде скъсяване на човешкият живот! Проучванията до сега сочат точно такъв резултат!

Как настават болестите? Ако даден вирус или бактерия (механизмът е един и същи) успее да се справи с имунната система на клетката, тогава се задейства втора система, която се формира от колективното съзнание на клетките, тя действува със заграждане и така се поразява не целият организъм, а отделна част от него и тогава лекарите казват – повредени са бъбреците, сърцето и пр. – имаш еди какво си заболяване.

Казват, че сегашната ГМО-„ваксина“ (и въобще всички грипни ваксини) има трайност няколко месеца. Нищо такова не се случва! Това е времето, през което организмът се бори, за да установи определена степен на равновесие приемлива за продължаване съществуването на организма. С други думи това е битка за оцеляване на организма. Или казано другояче, това е време, в което организмът ни е болен! Болен от болест, която ние от глупост сами сме внесли в него! Ако се случи това във време на латентно състояние на вируса (той може да се прояви два пъти в годината!) то тогава ще се удължи (по късмет) непраявяването на вируса и това ще създаде илюзията, че „ваксината“ е действувала при някого „по-дълго“!

И ТОВА ЛЪЖЛИВО НАРИЧАТ „ВАКСИНИРАНЕ“! Това не е никакво ваксиниране, а генна терапия, която си има име: нарича се ЕВГЕНИРАНЕ!

КОИ НИ ЛЪЖАТ? – ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ, КОЯТО ОТ НАШИЯ СТРАХ ПЕЧЕЛИ ПАРИ!

ПЕЧАЛБИТЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА МАФИЯ ОТДАВНА СА НАДХВЪРЛИЛИ ТЕЗИ НА ОРЪЖЕЙНАТА МАФИЯ.

СЪВСЕМ ЯСНО ГО Е КАЗАЛ Х. КИСИНДЖЪР: „… Създателите на ваксини печелят милиарди…“! Има обаче друга цел в това ваксиниране и тя е: унищожаване на Божественото в човешкия род и превръщане на хората във „ферма“ за задоволяване на потребностите на сатанистите от жени, кръв за сатанинските им ритуали( пиене на кръв), добиване на човешки органи… И понеже всички говорят за пари и печалби, то е за заблуда на човечеството! Парите сега са виртуални, искат още по-виртуални да ги направят, като ги скрият въобще. Тогава за какви пари се говори – отвличаща вниманието лъжа е това! Това прави и Кисинджър. Той не е загубен, знае отлично, че ще бъде цитиран многократно!

Не искам да кажа, че парите не са им важни, а че не са определящи за тази сатанинска война срещу човечеството! Забележете какво става? – ваксината им вече е ясно, че ще претърпи крах, но вижте производителите какво направиха: на бърза ръка сключиха договори и си прибраха парите – авансово! В КРАЙНА СМЕТКА НИЕ ЩЕ ПЛАТИМ! Сега, за да продължат да ни заблуждават си измислят нови „мутации“ на вируса, който вече ще иска нова ваксина! ХИТРО И НАГЛО!

НЕКА ДА Е ЯСНО:

СРЕЩУ ВИРУСИТЕ ПО ПРИНЦИП НЕ МОЖЕ ДА ИМА ВАКСИНА!

ОСНОВНАТА ПРИЧИНА Е, ЧЕ ВИРУСИТЕ ИМАТ КРАТЪК ИНТЕРВАЛ НА ПРОЯВЛЕНИЕ- Те не могат да се размножават самостоятелно, а се размножават чрез клетките, а заразените клетки биват бързо разграждани (изяждани) от други клетки на организма. Тогава срещу кого да се изгражда ИМУНИТЕТ? Основният проблем на организма е ПОЧИСТВАНЕТО от измрелите клетки – той непрекъснато върши такава дейност. (Защо като не се къпете два – три дни и тялото се покрива с кир?) Това е обяснение от външна гледна точка. А сега да видим причината от вътрешна гледна точка. Тогава ще кажем:

Грипни вируси не съществуват! Те са само МИСЪЛ-ФОРМИ

и като такива не същесвуват вън и независимо от нашето съзнание. Тогава, пита се:

КАКВО ДА СЕ ВАКСИНИРА?

ВРЕМЕННАТА „ВАКСИНА“ СРЕЩУ ГРИП Е СЪЩО ТАКАВА ГЛУПОСТ КАТО ПОНЯТИЕТО „БЕЗСИМПТОМНО БОЛЕН“!

А сега да обърнем внимание на факта, че „ваксината“ се вкарва на два пъти в организма, съответно – клетката. А ЗАЩО? – вероятно, за да предотвратят цитокиновата буря! ТОВА СЛЕДВА ОТ ФАКТА, ЧЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ „ВАКСИНИРАНИЯ“ ИСКАТ ДА ИМА 21 ДНИ! А ТОВА Е ТОЧНО ВРЕМЕТО НЕОБХОДИМО ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА КЛЕТКИТЕ! НЕКА ДА ПРИПОМНИМ, ЧЕ ТОЧНО 21 ГОДИНИ Е ВРЕМЕТО ЗА ПЪЛНОЛЕТИЕ НА ЧОВЕКА! ТОЧНО ПО ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО, КОЙТО Е ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА БОГА!

Това „21“ е още едно доказателство, че т.н. „пандемия“ от КОВИД-19 се организира и ръководи от черните адепти на дявола, на сатанистите! Само посветен може да следи изпълнението на езотеричните закони! Това е съвсем ясно и от факта, че този КОВИД-19 е нищо друго освен МИСЪЛ-ФОРМА, която се проявява като черна магия. За посветените това е очевидно! Затова ние сме като гергьовски агънца пред тях и те ни разиграват както си искат.

„ПАНДЕМИЯТА“ КОВИД-19 Е ЕЗОТЕРИЧНА ВОЙНА!

ЩЕ ГО ДОКАЗВАМЕ.

А сега нека да видим ИМА ЛИ РАЗЛИКА ВЪВ ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ВАКСИНАТА И В ЗАБОЛЯВАНЕТО МЕЖДУ ЧОВЕЦИТЕ И БИО РОБОТИТЕ, НАРЕКЛИ СЕ ЕВРЕИ?

Би трябвало да има! Защото евреите, които по същество са био роботи, нямат съзнание, те нямат душа! Следователно те не би трябвало да могат да формират МИСЪЛ-ФОРМИ, а от това следва, че те не би трябвало да боледуват от грип! Изключение трябва да правят ешкенази, но защо – за това отделно. И сега забележете! Те не могат да формират МИСЪЛ-ФОРМИ, но могат да ни накарат ние да формираме такива в нашите тела! Нужно е да ни вменят страхова психоза и готово! ХИТРИЧКО И ПОДЛИЧКО, А! ЕТО ЗАЩО ЩЕ КАЖЕМ:

ИМА САМО ТЕЛЕВИЗОРНА „ПАНДЕМИЯ“!

Антитела в новородено бебе!

Днес (19.01.2021г.) научаваме, че в гр.Пазарджик се е родило бебе с антитела срещу КОВИД-19! Какво прекрасно доказателство на това, което говорим! Известно е, че за да има антитела, трябва да има заразяване преди това, а при бебетата в майчината утроба това е невъзможно! Тогава как са се появили тези антитела? Единственото обяснение е това, което говорим: МАЙКАТА Е ФОРМИРАЛА МИСЪЛ-ФОРМИ на КОВИД-19 в своето съзнание по време на бременността (това е точно така -известно е), а нейното съзнание може да влияе върху съзнанието на бебето, защото в този период, съзнанието на бебето е изцяло подчинено на майчиното! Иначе не може да бъде! И друго разумно обяснение не може да има! Сега, стъкмистиката на една лекарка „с 40 годишен стаж“ е некоректна! Стажът нищо не доказва! Плацентата е преграда, която Бог е изграждал, уважаеми! Айде холъм! Ако имаше новинка в медицината, то светът щеше да реагира, а той си мълчи, бих казал, снизходително си мълчи.

Още по-интересен и от горният случай е шестмесечно бебе с короновирус от Шумен, което е лекувано „10 дни от бронхопневмония и доказан короновирус“. Детето не е заразено от никакъв короновирус, защото това заболяване не се разпространява чрез зараза въобще! Но то макар и вече на бял свят е изцяло под влияние на съзнанието на майката и тя в своята уплаха изгражда в неговия организъм МИСЪЛ-ФОРМИ на страховата психоза, наречена коронавирус. Това се случва! Известно е, че съзнанието на децата е свързано с майчиното до 12 годишна възраст. Точно затова майките могат да влияят върху психичното и физическото здраве на децата си до тази възраст! И точно затова силно любящите майки могат да лекуват децата си с ЛЮБОВ! На тях лекари не им трябват. Та това е известно от памтивека!

Ще кажем нещо повече: Бебето на всяка бременна майка с КОВИД-19 (и не само) ще се ражда с антитела! Проверете!

КАРТИНА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ОТ КОВИД-19.

Ето какво казват нашите лекари, а не тези от свитата на сатанинската мрежа, изградена у нас, които не слизат от телевизора. Ще цитираме лекуващите лекари:

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е д-р-Борислав-Генчев-Г.Ор..jpg
Д-р Борислав Генчев: Корона-вирусът не е по-опасен от грип, паниката е излишна.Усложненията са при хора с компрометиран имунитет

Все повече си мисля, че ставаме жертва на някакъв глобален социален експеримент.
Някой тества как реагират различни обществени групи в ситуация, в която се имитира голяма заплаха.
Как иначе да си обясня, че преди две години нямаше такава истерия за ебола, което е много по-опасно заболяване и беше на път да се разпространи глобално, нямаше чак такава истерия и при предишни подобни вируси, които поразиха не по-малко хора.
Защо точно сега? Нямам отговор на този въпрос, НО СЪМ КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ КОРОНАВИРУСЪТ НЕ СПАДА КЪМ ОСОБЕНО ОПАСНИТЕ ИНФЕКЦИИ. И ПАНИКАТА Е НАПЪЛНО БЕЗПОЧВЕНА“ – заявява д-р Генчев. ( Др Борислав Генчев, МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – Г. Оряховица)
Усложненията и смъртността се приближават до Респираторния дистрес синдром, който преди десетина години отново дойде от Китай, както и до свинския грип в по-ново време. Но този път паниката е в пъти по-голяма. И това се дължи не на фактите, свързани със заболяването, а на ЗАЛИВАНЕТО С ИЗКРИВЕНА ИНФОРМАЦИЯ и ВТЪЛПЯВАНЕ НА ЧУВСТВОТО за някаква прекомерна опасност, смята докторът. Такова е мнението на редица ЛЕКУВАЩИ лекари в страната!

Тук ще изясним защо гриповете идват все от Китай! Причината е много проста: Китай е огромна страна и там може да се формира мощен егрегор на дадена МИСЪЛ-ФОРМА, който да залее света!


Какви са фактите, дадени от лекуващите лекари?

85% от заразените с коронавирус въобще не развиват някаква клинична картина, тоест те не се разболяват.
10-12% развиват клиника на банални вирусни инфекции, като при повечето хора заболяването отшумява за 3-4 дни без антибиотици.

3-5% може да развият по-тежка клиника, като основно усложненията идват от белите дробове. Самият вирус има афинитет към рецептори в белодробните алвеоли и се настанява първо там. Усложненията са при хора с компрометиран имунитет хронично болни, възрастни с няколко заболявания, прекарали тежки хирургични интервенции, лъчетерапия и химиотерапия. (ТОВА СА ХОРА, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ НЕПРЕКЪСНАТО ЗА ЗДРАВЕТО СИ! И ТВЪРДЕ ЛЕСНО МОГАТ ДА ФОРМИРАТ МИСЪЛ-ФОРМИ НА КОВИД-19, В СЛУЧАЯ!)
Няма особена разлика между коронавируса и обичайния тазгодишен грип като усложнения и смъртност. В момента отделенията са пълни с заболели от втората вълна на стандартния грип. Има и смъртни случаи, свързани с него. Но никой не ги брои, както се прави с жертвите на коронавируса.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ:

ЛЕКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ГОВОРЯТ ЗА „СТАНДАРТЕН ГРИП“! А ЗА НОЩ, ГЛАВНИЯТ ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР (КОЙТО НЕ Е БИЛ НИКОГА ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР!), ЗДРАВНИЯТ МИНИСТЪР, КОЙТО Е ГОТОВ ДА СЕ ЖЕРТВА, ЗА ДА НИ „СПАСИ“, СЛАГАТ ВСИЧКО ПОД ШАПКАТА НА „КОРОНОВИРУСА“!

И КАКВО МИСЛЯТ ЛЕКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ВЪОБЩЕ НЯМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЯХ! МАЛКО СТРАННО ПОВЕДЕНИЕ!

(Информацията, че „вирусът има афинитет към рецептори в белодробните алвеоли и се настанява първо там“ е много важна, защото БЕЛИЯТ ДРОБ Е СВЪРЗАН С ДУХОВНИЯТ СВЯТ И ТОВА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ ТОЗИ „ВИРУС“ Е ФОРМИРАН МИСЛОВНО, Т.Е. ТОЙ Е МИСЪЛ-ФОРМА!

ТОВА Е ЕЗОТЕРИЧНА ВОЙНА!

В случая е приложена техниката на ЧЕРНАТА МАГИЯ! За хора запознати с тези техники, това са очевидни неща! Точно затова президента на ТАНЗАНИЯ се ориентира великолепно в ситуацията и им скроява на сатанистите този убийствен експеримент с тестовете, описан по-долу! Но порножурналистиката бързо удави тази толкова важна информация!)

Всяка година има 2-4% смъртни случаи при всяка грипна вълна без това да причинява блокиране на цялото общество“, напомня горнооряховският лекар.

По правилата на медицинската практика въобще не се налага хоспитализиране на установените с коронавирус. Само се рискува заразяване на лекари и сестри и разпространение на вируса. Със сигурност около 1 установен с вируса има още 100, които вече са заразени. Повечето от тях обаче няма да развият никаква клинична картина и няма дори да разберат, че са носили вируса“. (т.е. те не са болни!)

И нещо интересно: „Няма смисъл от стандартните предпазни маски, могат да помогнат само специализираните, които задържат частици от 3-4 микрона“. Това казват лекуващите ни лекари, за да се презастраховат и надявайки се, че няма да се стигне до безумието да се иска сега да се носят именно такива маски! А ние доказваме, че маски въобще не са нужни, защото механизма за разпространение на „вируса“ е психически, а не механически!

Нека да припомним и това, че още в началото на безумието-„пандемия“ д-р Георги Тодоров заяви: 76% от болгарите въобще не се заразяват! Никой и не поиска да го чуе! Как ще го чуят? Та това би объркало плановете на сатанистите за „новият световен ред“, за който са приготвили 14 трилиона евро! Това са средства, с които евреите искат да купят човечеството, защото така то ще задлъжнее така, че никога няма да може да се откопчи от тях. Това са техните планове! А какви са плановете на Бога, ще разгледаме по-долу.

НО ПОД НАПОРА НА ФАКТИТЕ И ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ОГРОМЕН СКАНДАЛ, СВЪРЗАН С ПРОВАЛА НА „ФАМОЗНАТА“ ВАКСИНА ДАЖЕ СЗО Е ПРИНУДЕНА ДА ПРИЗНАЕ ЛЪЖАТА, КОЯТО ТЕ ОТНАЧАЛО СА ЗНАЕЛИ, НО ТРЯБВАШЕ ДА НАПРАВЯТ УСЛУГА НА ПРОИЗОДИТЕЛИТЕ НА ВАКСИНИ, НА САТАНИСТИТЕ, В СТРЕМЕЖА ИМ ДА СИ СЪЗДАДАТ СВЕТОВНА ЕВРЕЙСКА ИМПЕРИЯ!

И ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: ЦЕЛИЯТ ТОЗИ ФАРС СЕ РАЗИГРАВА, И ЗА ДА МОЖЕ ПРЕЗИДЕНТА ДОНАЛД ТРЪМП ДА БЪДЕ ОБВИНЕН ЗА НЕСПРАВЯНЕ С „ПАНДЕМИЯТА“! И ЗДРАВЕТО Е ПОЛИТИКА!

МОЖЕ ЛИ НЯКОЙ ДА ОСПОРИ ТЕЛЕВИЗОРНАТА „ПАНДЕМИЯ“ ! ПРЕД ФАКТИТЕ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ, НО НЕ И ИЗМАМНИЦИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ –
ОЧЕВИДНИ СЛУГИ НА САТАНИСТИТЕ!

ДАЖЕ И СЗО НЕ МОЖА ДА СКРИЕ ИЗМАМАТА КОВИД-19 ПРЕД НАПОРА НА ФАКТИТЕ!

Сега да отговорим на въпроса: Защо „заразените“ от КОВИД-19 не развиват никаква клинична картина? – Защото реален вирус НЯМА! А ОТ ГОРНОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ВИДНО, ЧЕ ТЕСТОВЕТЕ СА ЕДНА ГОЛЯМА ИЗМАМА! НИЩО ПОВЕЧЕ!

НО САМОТО ТЕСТВАНЕ ИГРАЕ РОЛЯТА НА КАТАЛИЗАТОР ЗА ФОРМИРАНЕ НА МИСЪЛ-ФОРМИ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ!!! С ДРУГИ ДУМИ: „ВИРУСЪТ“ НИЕ СИ ГО САЗДАВАМЕ!ИЗМАМАТА Е ЧУДОВИЩНА!

От къде идва измамата? – при формиране на МИСЪЛ-ФОРМАТА в хора с „компрометиран имунитет“ е съвсем ясно, че заболяванията, които са в латентно състояние ще се обострят! НО ТОВА НЕ Е ВИРУС, А РЕЗУЛТАТ ОТ ТОВА, ЧЕ ТЕЗИ ХОРА САМИ, ЧРЕЗ СТРАХЪТ СИ СЪБУЖДАТ ЗАБОЛЯВАНИЯТА В ТЯХ!

И ОТ ТОВА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ГЛАШАТАИТЕ НА САТАНИСТИТЕ У НАС И РАЗДУХВАТ , И РАЗДУВАТ ЛИ „ПАНДЕМИЧНА“ ИСТЕРИЯ!

БЕЗСРАМНИ ЛЪЖЦИ И ИЗМАМНИЦИ, ГЛАШАТАИ НА САТАНИСТИТЕ В ТЯХНАТА ВОЙНА СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО ЗА НАЛАГАНЕ НА ТЯХНО СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО И ЗАРОБВАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.

НО ТУК ИМА ОЩЕ ЕДИН ЗАМИСЪЛ: УНИЩОЖАВАНЕ НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗАВОЕВАНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО:

ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА!

ТЕ САМИ СИ ГО КАЗВАТ! ВИЖТЕ ПО-ГОРЕ ИЗКАЗВАНЕТО НА КИСИНДЖЪР: „КОНТРОЛИРАЙ УМОВЕТЕ НА ОВЦЕТЕ И ЩЕ КОНТРОЛИРАШ ПОВЕДЕНИЕТО НА СТАДОТО“! Контролът над умовете е разгледан твърде подробно и в Сионските им протоколи (1897г.).

ХОРА, БДЕТЕ!

НЯМА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНОВИРУС!

ИМА ТЕЛЕВИЗОРНА ПАНДЕМИЯ!

ТОВА Е ИСТИНАТА!

КАКВО Е РЕШЕНИЕТО?

СПРЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРИТЕ И „ПАНДЕМИЯТА“ В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦА ЩЕ ЗАГЛЪХНЕ!

ПРОБВАЙТЕ! БЕЗ ПАРИ Е! НЕ ИСКАМЕ НАГРАДА!

Да се върнем към анализа на ваксината:

Съответно имунната система се задейства и формира антитела, които да се преборят с мнимата зараза.“ Не, тя не се действува срещу заразата, а срещу външната иРНК. И борбата се води между ДНК и тази изкуствена иРНК, защото се задействува т.н. обратна транскриптаза ! Това няма как да се избегне!

Сега нека да изясним: имунна система и антитела е по същество едно и също! Въпрос на терминология е!

И ако преведем правилно горното изречение то гласи: Имунната система се задействува и формира имунна система, която се бори с заразата! (Като барон Мунхаузен!) Може да се преведе и така: Антителата се задействуват и формират антитела, които се борят с мнимата зараза! (Това го наричат алабалистика!) А защо мнима? – това е отделен въпрос! Защото клетката е наистина заразена! Тогава, кое му е мнимото?

Питаме се: НИКОЙ ЛЕКАР ЛИ НЕ ПРОЧЕТЕ ТЕКСТА НА ТОВА СЪОБЩЕНИЕ? ЩО ЗА БЕЗОТГОВОРНИ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ СА ПОСТАВЕНИ НА ТАКОВО ОТГОВОРНО МЯСТО! ТА ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА!!! ТОГАВА ИЗЛИЗА, ЧЕ ИЛИ НЕ ИМ ПУКА ЗА ТОВА ( което е очевидно!) ИЛИ СЪЗНАТЕЛНО ТОЧНО ТОВА ТЪРСЯТ – РАЗСИПВАНЕ ЗДРАВЕТО НА НАРОДА НИ!

ТАКЪВ СКАНДАЛ ИСТОРИЯТА НЕ ПОМНИ!

А сега анализа: Какво всъщност прави ГМО-„ваксината“? Тя само мотира клетките, съглъсно схемата в ляво! С други думи: Тези ГМО-„ваксини“ не формират антитела, т.е. имунитет! За сметка на това, те променят генома на човешкото тяло с тежки последици за физическото и психическо здраве на ваксинираният! ВСЯКА ДИСХАРМОНИЯ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО В КРАЙНА СМЕТКА ВОДИ ДО БОЛЕСТИ И СЪКРАЩАВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА. ТОВА СИ ДОКАЗВАМЕ ОТ ХИЛЯДИ ГОДИНИ И ВСЕ НЕ МОЖЕМ ДА ГО ПРОУМЕЕМ.

БРЕМЕННИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ПРИ ВАКСИНИРАНЕ ИМ СЕ ПРОМЕНЯ ГЕНОМЪТ И ДЕТЕТО ИМ ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАЙ ЩЕ БЪДЕ МУТАНТ – УРОД ИЛИ ВЪОБЩЕ НЯМА ДА ИМА ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ!

Взаимодействие между изкуствената иРНК и ДНК на клетката.
За да има антитела, трябва да има вирус, който да взаимодействува с неповредена ДНК. Ако ДНК е вече мутирала под въздействието на иРНК, то антителата няма да бъдат в хармония с организма на човека, от което ще последват неблагоприятни влияния върху здравето и забременяването на жените! ОЧЕВИДНО Е!

И така: тази технология не може да изгражда имунитет въобще! Или другояче казано: НЕ МОЖЕ ДА ФОРМИРА АНТИТЕЛА! Това е така, защото за да се формират антитела трябва да има вирус, който да се разгради или ако трябва да бъдем още по-точни, то трябва вирусът да взаимодействува с клетката, да я повреди, тогава тя ще бъде разградена от здравите клетки (ще я разкъсат) и вече от повредената клетка ще се формират антителата! Клетката е „разкъсана“! То и затова са имунитет, защото тези тела хем са свързани с клетката хем с вируса като трептене( те са от „рибният мехур“)! Точно затова клетките бързо разпознават вирусите при евентуална зараза и не губят време да си изграждат защита, а в това време вирусът да ги унищожава! В този случай нещата се свеждат вече до това, кой процес ще тече по-бързо – това определя ефективността на защитата на организма! Но заедно с това той си изгражда антитела – естествена имунна защита, която е в хармония с ДНК на клетката!

Сега да видим какво става, когато в клетка с мутиралата ДНК , в резултат от взаимодействието с изкуствената иРНК, се внесе вирус. Това е реакцията на организма на ГМО-„ваксиниран“, когато се срещне с вируса. Получават се антитела, но те няма да бъдат в хармония с организма на „ваксинирания“! Нещо повече дисхармонията е твърде голяма, защото тя се формира от два източника: първо от иРНК и втори път от вируса! Ето защо и реакцията на организма е толкова видима и с тежки последствия, понякога и с летален край (смърт).

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-5.png
Взаимодействие между висуса и ДНК на клетката съгласно ОСНОВНИЯ ЗАКОН НА БИТИЕТО

От гореказаното е ясно, както е и показано на схемите, антителата се формират от „рибният мехур“! А от това пък следва, че без вирус не може да има антитела! Другото са алабалистики. Но за гимнастика на мозъка, както казва Учителят, нека да приемем това твърдение на авторите на ГМО-„ваксината“ за истина. То тогава излиза, че те разчитат на създаване на АНТИТЕЛА! И тъй като това на практика се оказва, че не е вярно ( те са го видели в лабораторни условия, но мълчат измамниците!), точно както ние твърдим обаче, то глашатайте и верните слуги на сатанистите у нас – т.н. НОЩ започнаха да развиват нова версия, че видите ли, не е важно дали се образуват антитела, защото те разчитали на вътрешният имунитет на клетките! Това твърди проф. Кантарджиев – корифеят им в имонологията. То и „корифеите“ могат да говоряг глупости! Объркването им е толкова голямо, че лъжите им твърде лесно се разгадават! За какъв вътрешен имунитет може да се говори бе айол, без да се формират антитела? Та нали антителата и т.н. „вътрешен имунитет“ по същество е едно и също! (Въпрос на терминология е! ) И щом едното го няма, няма как другото да го има! Но това за обикновеният слушател е непонятно и те БЕЗСРАМНО НИ ЛЪЖАТ!

Такъв резил в науката не е известно до сега да е имало!

Всички свързани с измамата КОВИД-19 разчитат на едно единствено нещо: че в крайна сметка ще ни измамят да се ваксинираме и така тяхното престъпление ще остане незабелязано, защото тогава хората ще са станали послушни животни! Не мога да си представя какво ще се случи след провала на техните сатанински планове. А че това ще се случи няма никакво съмнение, защото когато Учителят говори за настъпването на Новата епоха, в която ние навлизаме, въобще не споменава даже за плановете на дявола-сатанистите. Казва по друг повод ясно: „ВЕЧЕ СМЕ ГИ ВЪРЗАЛИ!“ ЦЯЛОТО ПИСАНИЕ ПРЕДВЕЩАВА ТАКЪВ КРАХ НА ДЯВОЛА! НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ ДРУГО!

НА ЛЪЖАТА КРАКАТА СА КЪСИ! -ВИНАГИ!

При ГМО-„ваксините“ антитела НЕ МОГАТ се формират и следователно не се формира имунитет въобще!

И за да прикрият това, вече сатанистите – НОЩ и пр. започнаха да говорят за вътрешноклетъчен имунитет! Нещо недоказуемо, като в астрономията: ако не вярваш отиди да провериш.

Сега стигаме до още по-кардиналния въпрос:

Нужен ли е имунитет срещу КОВИД-19 въобще?

Ами какъв имунитет срещу нещо, което го няма?!

Затова пък ще ни пробутат генна терапия (ГМО) , с която променят генома на човешкото ДНК в определена, полезна за тях посока – правят „ваксинираните“ послушни животинчета! Те това искат! Който иска да бъде говорящо животно, послушно доено от господарите му, никой не може да го спре!

Това е и смисълът на измамата:

ние ще си мислим, че се ваксинираме, а те през това време ще ни евгенират и ще променят генома на организма ни така, че да станем послушни животни.

Кисинджър го е казал съвсем ясно: „Контролирай умовете на овцете и ще контролираш стадото“! Разгледали са го подробно и в ционските си протоколи! За тях ще говорим отделно.

ТАКА БИХА НИ ПРЕВЪРНАЛИ В ПОСЛУШНИ ЖИВОТНИ!

А защо не се прилага традиционна ваксина, а се отива на нещо твърде съмнително и определено рисково? Те и не искат да се споменава подобно нещо! Защо? – прилагането на традиционна ваксина е невъзможно, защото няма срещу какво да се приложи! Такъв вирус КОВИД-19 НЯМА! Това са МИСЪЛ-ФОРМИ, които имат друго проявление ! ТОГАВА СРЕЩУ КОГО ДА ПРИЛАГАТ ВАКСИНА?

А сега няколко думи и за руската ваксина. Руснаците първи проговориха, че КОВИД-19 е биологична война! (Те са имали такава ваксина, твърдяха те!) После и те си замълчаха. (Сатанистите затвориха устата на всички, които говореха това.) Сега пак същите руснаци казват, че руската ваксина е по-добра, защото я имат от 17 години! Сега само са я пригодили за КОВИД-19! Но тяхната ваксина също е ГМО-„ваксина“! Тогава излиза, че руснаците са разработили такава ваксина преди 17 години, но не са посмели да я приложат! А ЗАЩО? – може да се предположи. Но сега изправени пред избора между лекарската етика и парите, очевидно последните надделяха!

И ТУК СТИГАМЕ ДО

ПЛАНЪТ НА ИЗМАМАТА

Всяка измама има цел, която се преследва. Каква е целта в случая? Те сами са си го казали: Кисинджър казва: „ Веднъж след като стадото приеме принудително ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ваксиниране ИГРАТА ПРИКЛЮЧВА.“! ТЕ ЩЕ ПРИЕМАТ ВСИЧКО …“!

Кой приема всичко? – този който се страхува! А кой се страхува? – този който се чувства като лист отбрулен, който е прекъснал връзката си с Бога! Тези се страхуват! Следователно: ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ЕВГЕНИРАНЕТО, КОЕТО ТЕ НИ ЛЪЖАТ, ЧЕ Е „ВАКСИНИРАНЕ“ Е ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА НА ЧОВЕЦИТЕ С БОГА. ТАКА ТЕ ОСТАВАТ ЗАВИНАГИ В ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ НА САТАНАТА И НЕГОВИ РОБИ! Ако искате вярвайте! Имате възможността да го проверите на собствен гръб!

И ТАКА :

ЦЕЛ НА ИЗМАМАТА:

ГМО-„ВАКСИНИРАНЕ“ (ЕВГЕНИКА) И ОТКЪСВАНЕ НА ХОРАТА ОТ ВРЪЗКАТА ИМ С БОГА!

СРЕДСТВО ИЛИ НАЧИН ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА: ИЗМАМА! – ЕВГЕНИКАТА СЕ ПРЕДСТАВЯ КАТО „ВАКСИНИРАНЕ“! ВСЪЩНОСТ ТОВА СИ Е ГЕННА ТЕРАПИЯ, ЧРЕЗ КОЯТО СЕ ПРОМЕНЯ ГЕНОМЪТ НА ЧОВЕЦИТЕ.

И СЕГА, КОЕТО Е ВАЖНО: ЗА ЕВРЕИТЕ ТОВА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ! ТЕ ВРЪЗКА С БОГА НЯМАТ, ЖИВЕЯТ В СВЕТА НА ДЯВОЛА – ТЕ СА БИО РОБОТИ! ТАКА СА СЪЗДАДЕНИ ОТ СЪЗДАТЕЛЯТ ИМ – ДЯВОЛА! Болгарино, знам, че ти е трудно да го повярваш, но ако искаш да оцелееш трябва да се събуждаш, приятелю!

Ето защо евреите ще бъдат използвани като примамка за хората по време на „ваксинирането“! Образно казано, те могат да се ваксинират „сряда и петък“ по три пъти на ден!

ЕТАПИ НА ИЗМАМАТА

  1. ЗА ДА ИМА „ВАКСИНИРАНЕ“ ТРЯБВА ДА ИМА „ПАНДЕМИЯ“;
  2. ЗА ДА ИМА ПАНДЕМИЯ, ТРЯБВА ДА ИМА МАСОВО ЗАБОЛЯВАНЕ;
  3. НУЖЕН Е ВИРУС ЗА ЦЕЛТА – КОВИД-19
  4. ТОЙ ТРЯБВА ДА Е ЛЕСНО УПРАВЛЯЕМ, ЗАЩОТО ВАКСИНАТА Е ФИКТИВНА, ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА СЕ СПРЕ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ, ЗА ДА СЕ ДОКАЖЕ, ЧЕ „ВАКСИНАТА“ Е ЕФЕКТИВНА – СЛЕДОВАТЕЛНО ТРЯБВА ДА Е ИЗМИСЛЕН – НЕРЕАЛЕН;
  5. ТОГАВА Е НУЖНА ТЕХНИКА НА ИЗМАМАТА – ЧЕРНА МАГИЯ – ХИПНОЗА.
  6. НАЙ-ДОБРАТА ХИПНОЗА Е СТРАХЪТ ЗА ЖИВОТА .

ТЕХНОЛОГИЯТА НА СТРАХЪТ

В ТРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО

„ПАНДЕМИЯ“ КОВИД-19 НЯМА! ЦЕЛИЯТ ТОЗИ ТЕАТЪР, КОЙТО СЕ РАЗИГРАВА Е НИЩО ДРУГО ОСВЕН ТЕХНИКИ НА ЧЕРНА МАГИЯ! И В ТОВА МУ Е СИЛАТА, ЗАЩОТО ТУК СЕ ЗАЛАГА НА ХИПНОЗАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, използвайки НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ХИПНОТИЗАТОР, КОЙТО Е ИЗВЕСТЕН – СТРАХЪТ ЗА ЗДРАВЕТО! КАТО ЗА ЦЕЛТА ИЗПОЛЗВАТ ТЕЛЕВИЗОРА – НЕПРЕКЪСНАТА АТАКА ВЪРХУ СЪЗНАНИЕТО НА ХОРАТА!

Нека обаче да си зададем въпроса: А защо „пандемията“ в Хърватия неочаквано и изведнъж изчезна! (То и затова нищо не се говори вече за земетресението там.) Обяснението е много просто: Защото, населението беше подложено на стрес (СТРАХ) ПО-ГОЛЯМ ОТ ТОЗИ ОТ НЕВИДИМАТА „ПАНДЕМИЯ“! Сега населението не просто си представяше страхът, а го виждаше! И понеже човека е така устроен, че не може да изпитва повече от една болка, съответно СТРАХ, то хипнозата от черната магия, наречена КОВИД-19 ИЗЧЕЗНА!

Как се формира хипнозата от страх? Нека да разгледаме следната ситуация: Представете си, че много хора вървят из гора на тъмно и неизвестно място и всички изпитват определен страх от това – неизвестността е също голям хипнотизатор. Изведнъж някой извиква, то може да е защото е паднал да речем в ров или нещо подобно. Страхът у всеки нараства и настава суматоха. Когато човек е в нормално състояние, в неговото съзнание има изградени определени образи – например на вълк, мечка, паяк, змия и пр. В нормална ситуация той си ги представя точно както са изградени в съзнанието му. В СТРАХОВА ПСИХОЗА обаче тези образи нахлуват неконтролируемо, защото и съзнанието му е неконтролируемо и от тези образи, за някои от които той даже и не подозира, се разбъркват – от един се вижда едно от друг – друго. Така СТРАХЪТ компилира нещо чудовищно, което още повече обърква съзнанието на изпитващият СТРАХ! Това още повече разраства СТРАХЪТ и човека изпада в УЖАС- неконтролируемо поведение. Това може да доведе и до инфарт. Страхът обаче е визиолизиран и вече могат да ни опишат какво са видяли, как е изглеждало и т.н.

В ЧЕТИРИИЗМЕРНОТО ПРОСТРАНСТВО

Известно е, че всички мисли се реализират. Когато живеем в нашият си триизмерен свят, това става бавно, но ако попаднем в четириизмерният свят, там мислите ни се реализират моментално – страхът ни нараства НЕКОНТРОЛИРУЕМО и човек умира от страх – получава разрив на сърдцето. Именно затова, за да покажат, пък и за да изпитат силата на своята воля да контролират съзнанието си ПОСВЕТЕНИТЕ минават през такъв изпит – трябва да престоят известно време в четириизмерния свят. Такива места на Земята има и аз лично знам три такива места – едното е в нашата страна. Това е тунелът в пещерата „Дяволското гърло“. Там е влизал Орфей за своята Евредика!

Преди години двама влюбени решават да се изпитат и влизат в тунела на пещерата. Намират ги умрели. А палеонтолозите установяват, че те са умрели от разрив на сърдцето! Ако човек не е посветен в техниките за контрол над собственото си съзнание не може да устои на СТРАХЪТ. Е точно това използват и сатанистите, които са дяволът на земята, те ни прилагат техниката на страховата психоза. Чрез страхова психоза могат да те накарат да вярваш в каквото си поискат. Това е и основната техника на черната магия. Всъщност нека да кажем ясно: ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ, С КОЙТО ДЯВОЛЪТ Е ЗАВОЮВАЛ СВЕТА Е ТЕХНИКАТА НА ЧЕРНАТА МАГИЯ. Затова ние казваме, че основен закон, с който децата на дявола – евреите управляват света гласи: ВСИЧКО, КОЕТО ИСКАМ ДА ТИ НАПРАВЯ, ТИ САМ ЩЕ СИ ГО НАПРАВИШ и ще си платиш на всичкото отгоре за това! Обърнете внимание, че Кисинджър точно това казва в цитата по-горе: „… Уредяваме стадото, докато то си плаща за предоставяне на изтребващи услуги.“ Плащаш си, защото ти си убеден, че такова е твоето желание, а то е измама – ХИПНОЗА НА ТВОЕТО СЪЗНАНИЕ!

ТОВА Е СВЕТЪТ! Ние живеем в два вида магия: БЯЛА И ЧЕРНА. Трета няма! В този смисъл светът е черно-бял. Бялата магия е вярата ни в Бога! А черната магия е измамата на дявола – хипноза на нашето съзнание. Ето затова Бог иска да се изпълнява Неговата Воля! Защото човека не осъзнава все още, че не живее в реален свят, че светът е това, което изработи неговото съзнание. Видимият свят е само част от реалността! Това е само една трета от истината, казва Учителят. А когато знаеш само следствия от реалността ти не можеш да се ориентираш правилно и непрекъснато правиш грешки. ВСЕ ОЩЕ СМЕ НА НИВО НА РАЗВИТИЕ, КОГАТО ИМАМЕ НУЖДА ОТ ВОДАЧ! И ако си изберем да ни е водач Бога,ТОЙ ни води в правилната посока, учи ни да разбираме света, в който живеем. А когато се оставим да ни води дяволът, той ни мами непрекъснато и ни „одира кожите“, както казва Учителят. ЕТО ЗАЩО ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА СЕ ОТТЪРВЕМ ОТ СТРАДАНИЯТА Е ДА СЕ ВЪРНЕМ ПРИ НАШИЯТ ОТЕЦ – БОГА!

ЗАГОВОРЪТ НА ДЯВОЛА-САТАНИСТИТЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО

Вече казахме, че основният начин, чрез който дяволът е покорил света е черната магия. Това е от хиляди години назад в историята. През това време бялата раса непрекъснато е водила борба срещу робията на дявола. Успя да си извоюва и международно право за свобода. ТОВА Е ХАРТАТА ЗА СВОБОДА НА ЧОВЕКА! Това „връзва ръцете на дявола-сатанистите и те кроят планове да я унищожат. Измислят и своя „гениален“ план за това. В САЩ има едно основно противоречие и това е омразата между чернокожите и белите хора. Черните хора са с корени от Африка и следователно те са запознани с техниките на черната магия – използване на мисъл-формите във вреда на човечеството. Следователно, ако сатенистите привлекат на своя страна чернокожите, ще успеят да се справят с белите и да ги направят послушни животни. Това е основната

ОБАМА И ЗНАКЪТ НА САТАНАТА
Барак Обама – Уикипедия
ЦЕЛТА Е КАПИТОЛИЯ

идея. Как се реализира тя? – забележете, начело на САЩ застава чернокож-мулат – Бакак Обама. В една по принцип расистка държава?! После начело на СЗО също застава чернокож – Тедрос Гебрейесус – етиопец. Какво е характерно за чернокожите? – те нямат опит в управлението и затова са лесна плячка в ръцете на сатанистите. Това те са го описали подробно в ционските си протоколи. И черни и бели неопитни в управленските дела, неопитни в политиката (а това е сигурно, защото евреите не допускат никого в тайните на техните комбинации – сами си го казват) са лесно подкупни. Властта е голяма съблазън, на която единици успешно се противопоставят. Снимките на Обама показват това, а знакът с ръка показва, че е сатанист! Цената е такава – да стане сатанист!

За Тедрос Гебрейесус се казва открито, че изборът му е резултат на подкуп. Никой не може да го докаже, но е известно, че е протеже на Бил Гейтс. Твърде показателно е, че в програмата му за избора му на тази длъжност обещава, че ще работи за „въздействието на климата и промените в околната среда върху човешкото здраве“ – също като сатанистите!

Mukhisa Kituyi, Houlin Zhao, Tedros Adhanom Ghebreyesus with Sophia - AI for Good Global Summit 2018 (41223188035) (cropped).jpg
ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС – ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СЗО – ЕТИОПСКИ БИОЛОГ И ДЪРЖАВНИК

Обама ще изкара два мандата, но до него ще бъде неотлъчно Джоузеф Робинет „Джо“ Байдън! И сега, когато започна последният етап на сатанинската офанзива, начело на САЩ застана именно Байдън! Отстраняването на Тръмп е толкова важно за тях, че те излязоха от конспирация и фалшифицираха изборите. Започна безпрецедентен обратен на досегашният расизъм. Сега чернокож се пише с ГЛАВНА буква, а бял- за човек- с МАЛКА буква! По този начин расизмът в страната тепърва ще добива колосални размери. Но то такава е и целта. Така съпротивата на американците срещу ваксината и всички сатанински мероприятия е елеменирана- има по-близък терор, а съзнанието реагира винаги само на една опасност и то най-близката! Такива са замислите, а дали ще се реализат ще поживеем, ще видим. Това е едната страна на заговора, а другата страна е използването на познанието на черната раса при прилагане на черната магия – МИСЪЛ-ФОРМИТЕ! По този начин се разработва и разиграва сценарият на истерията КОВИД-19!

САТАНИСТИТЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОЗНАНИЯТА НА ЧЕРНОКОЖИТЕ В ПРАВЕНЕТО НА ЧЕРНА МАГИЯ!

Основен елемент във всяка черна магия ( в науката се нарича МИСЪЛ-ФОРМИ) е формирането на страхова психоза у хората. Това се прави и сега и това е в основата на ИСТЕРИЯТА „ПАНДЕМИЯ“ КОВИД-19! Езотеричните закони и за зло и за добро действуват по едни и същи правила, зависи за какво ще ги използваш! ЗАТОВА Бялата раса, лишена от библиотеката от Вавилон (открадната от евреите), отдавна е забравила за тези мистични практики! Така си мислят поне те! Но Учителят знае какво ще се случи и е предвидил всичко! ТОЙ НИ ПРЕДУПРЕДИ ЗА ТОВА! НИЕ САМО ГО ПРИПОМНЯМЕ! ( Да вметна само: върху драмата свързана, с тази библиотека, която е древната болгарска библиотека, където е събрано познанието на човечеството от началото на неговото създаване, ще се връщаме много пъти.)

НЕКА ДА СЕ ЗНАЕ: ЛЕКЪТ СРЕЩУ „ПАНДЕМИЯТА“ КОВИД-19 Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТРАХЪТ! ТЯ СЪЩЕСТВУВА САМО И ЕДИНСТВЕНО ОТ НАШИЯТ СТРАХ, КАКТО ОБЯСНИХМЕ ПО-ГОРЕ! ЗАТОВА ОТ ЕВРЕЙСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НИ ЗАЛИВАТ С УЖАСИ ЗА ИЗМИСЛЕНАТА ОТ ТЯХ „ПАНДЕМИЯ“!

ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ СТРАХЪТ И „ПАНДЕМИЯТА“ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ! ТАКЪВ Е МЕХАНИЗМЪТ НА ТЕЗИ ЗЛОВЕЩИ МИСЪЛ-ФОРМИ!

Страхът е проблем на човека от памтивека. Той в крайна сметка е мярка за вярата ни в Бога, защото ако вярваме в Бога, Той ни пази, напътства ни, предпазва ни от грешки! Ние това разбираме лесно, но за да се случва това трябва да изпълняваме Волята Му! иначе как да се случи предното? В Псалом 91 е казано: „Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.“ Резултата: „Тьiсачи (хиляди) ще падат от страната ти и десет тьiсачи ще падат от дясно ти; но при тебе няма да се приближи.“ Кога? – „Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност защото позна името ми.“ И това се случва, но ние все още не разбираме това.

На атеистите ще кажем:

КУРАЖ, КУРАЖ, КУРАЖ НИ ТРЯБВА!

ВСЪЩНОСТ КАКВО РЕАЛНО СЕ СЛУЧВА В САЩ?

Казано е в Писанието: „ще дойде време, когато Слънцето и Луната ще угаснат, а звездите ще паднат на Земята“!

Това все някога трябва да се случи! Е, СЕГА Е ТОВА ВРЕМЕ! ТОВА ЗАПОЧНА ДА СЕ СЛУЧВА и за няколко години ще се изпълни напълно!

Сега, всеки ще попита: А от къде следва това? – Навлязахме в Нова епоха! Следователно старият начин на живот приключва! Иначе как ще започне Новата епоха? А това, че навлязохме в Нова епоха, Учителят достатъчно пространно го е изяснил! На това сега няма да се спираме.

И тук е място където трябва да кажем нещо важно: НАИВНИТЕ ОЧАКВАНИЯ: НЕКА ДА СВЪРШИ „ПАНДЕМИЯТА“, ЧЕ ДА СИ ПРОДЪЛЖИМ ДА ЖИВЕЕМ КАКТО ДО СЕГА, СА ПЪЛНА ИЛЮЗИЯ!

И всеки, който разсъждава така му предстои да се изправи пред големи разучарования!

Нова епоха означава нов начин на живот! А дали ни се иска да е така, това е отделен въпрос! На всеки животът ще се промени! Нека това ясно да се осъзнае! Хубаво е да си участник в началото на Нова епоха, но трябва да бъдеш и новатор в нейното налагане в живота! Иначе просто живота ще те изхвърли, защото ти си друго трептене – срещу течението не се върви! За това ще говорим отделно!

Животът започва отначало за Новата епоха!

Тук само ще кажем: ваксинираните в Новата епоха не могат да влезат, с всички от това последствия. Те ще останат при дявола и ето защо за сатанистите е толкова важно да ваксинират колкото се може повече хора! За другите ще кажем: ПЪРВОТО И НАЙ-ВАЖНО НЕЩО, ЗА ДА ИМАМЕ ШАНСА ДА ВЛЕЗЕМ В НОВАТА ЕПОХА Е ДА СЕ ВЪРНЕМ ПРИ БОГА! ДА ПРИМЕМ УЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ! Ако някой си мисли, че се намираме само на приказки си е негов проблем! Учителят ни е предупредил отрано за това! Когато обяснява това, Той казва: Още малко ще изчакате и тогава ще се отделите от децата на дявола. (Той употребява друга дума, но смисълът е същия) Това изчакване отнема време от 72 години. Ето затова ние казваме:

Сега е това време!

Когато се изпълни това време, бях на Рила и ВИДЯХ!

Така, че нека всички запазят спокойствие. Светът щом се променя, трябва нещо видимо да се случва! А ние в нашия си страх, хем искаме да се промени светът към по-добро, хем нищо да не се случи! Е, такъв вариант НЯМА! Има още нещо важно: Съгласно езотеричните закони, който е направил нещо лошо, той ще трябва да го унищожи! И това се случва!

ТАКА, ЧЕ ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ! ВСИЧКО СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО БОЖИЯ ПЛАН. ГЛУПОСТТА НА САТАНИСТИТЕ РАБОТИ СРЕЩУ ТЯХ. ТОВА СЕ СЛУЧВА. Затова Учителят казва: „Ще дойде време, когато злото ще работи за доброто.“ СЕГА Е ДОШЛО ТОВА ВРЕМЕ!

ПРЕДСТОЯТ НИ ЧЕТИРИ ТЕЖКИ ГОДИНИ, ВЯРНО Е, НО СЛЕД ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ НЕЩО НЕОЧАКВАНО ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО И СВЕТЪТ ЩЕ ТРЪГНЕ ПО НОВ ПЪТ С НОВО СЪЗНАНИЕ! НИЕ СМЕ ИЗДЪРЖАЛИ ХИЛЯДИ ГОДИНИ НА ТОРМОЗ ОТ ДЯВОЛА, ЧЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИ НЯМА ДА ИЗДЪРЖИМ?!

Предупреждението на Сиврюкова е вярно! Във видение съм видял част от това, което ще се случи. Нека болгарите се прибират в страната ни! Бог е предвидил да бъде снизходителен към нас! И още по-снизходителен би могъл да бъде, ако започнем да играем ПАНЕВРИТМИЯТА НА УЧИТЕЛЯ! Не това, което играят от сатанинското сдружение, нарекло се за заблуда на болгарите „Общество Бяло братство“, а ИСТИНСКАТА ПАНЕВРИТМИЯ С НЕЙНИТЕ БОЖЕСТВЕТИ ТРЕПТЕНИЯ. Сега това, което се играе е сатанинска компилация върху Паневритмията на Учителя и тя така е преправена от френските сатанисти, че предизвиква отрицателно влияние и върху играещите, и върху целия ни народ, и върху цялото човечество! ЗА ТОВА ПРЕДУПРЕЖДАВА ОЩЕ НА ВРЕМЕТО УЧЕТЕЛЯТ! Това е Божествен танц, енергиите са силни (това е страхотен егрегор!) и трябва да са насочени в правилната посока, а кой знае това, ако не самият Ѝ създател! Всъщност Той сваля Този Божествен танц от Духовният свят, но за това ще говорим отделно.

На болгарите трябва да бъде ясно, че това „Общество: Бяло братство“ е всъщност едно от НПО-та на „големия алтроист“ сатаниста СОРОС! ОТ НЕГО ТЕ СИ ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАТИТЕ, ТОЙ ИМ ПЛАЩА ДА СИ СТРОЯТ СГРАДИ, ДА ХОДЯТ НА ЕКСКУРЗИИ ПО ЧУЖБИНА, ЗА ДА МАМЯТ ХОРАТА С ИЗМАМАТА, КОЯТО ТЕ БЕЗСЪВЕСТНО НАРИЧАТ ПАНЕВРИТМИЯ – казахме вече: това е еврейска, сатанинска компилация върху Паневритмията на Учителя. Паневритмията на Учителят не е от вчера. В миналото тя се е наричала МИСТЕРИИ. Е, била е малко по-различна – това зависи от енергиите на епохата.

В VI век пр. Хр. сатанистите тайно преправят МИСТЕРИИТЕ във вреда на човечеството! Когато от Бялото Братство научават за това, те „се хващат за главата“! Обезпокоени, те нареждат на Новуходоносор да прекрати това! В историята това е описано, но по еврейски! Това е времето когато Новуходоносор завладява Ерусалим и отвежда евреите – сатанисти във Вавилон, начело с техният водач Йоаким. (забележете, че името е болгарско! Няма еврейска култура – всичко е крадено!) Не може да направи друго, защото при Бялото братство няма убийство! Това са онези „горките“ изгнанници! Ще го говорим подробно на друго място. Ще кажем само: проводниците на Бялото Братство на Земята сме ние, болгарите! Тогава кой е Новуходоносор?! Кои са ВАВИЛОНЯНИТЕ?! Тогава са се наричали бабилонци – градът се казва БАБИЛ! Сега ясно ли е защо Новуходоносор е включен в Болгарският ИМЕННИК?!

СЕГА ОБАЧЕ НЯМА КОЙ ДА СПРЕ ТОВА САТАНИНСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ – И ТАКА ТЕ ВНАСЯТ ЗЛОТО СРЕД БОЛГАРИТЕ ! ВНАСЯТ ЗЛОТО И СРЕД НАРОДИТЕ, СРЕД КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ ИЗМАМНИЯТ ТАНЦ. ЗА ТОВА ПРЕДУПРЕЖДАВА ОЩЕ В САМОТО НАЧАЛО УЧИТЕЛЯТ, НО СЕГА НЯМА КОЙ ДА ГИ СПРЕ! САТАНИСТИТЕ СА НА ВЛАСТ!

Учението на Учителят е национално богатство, но държавата нехае за това!

(всъщност, коя държава? – да не си мислиш, болгарино, че имаш държава?!)

Учението на Учителя е оставено изцяло на сатанистите и те непрекъснато го размиват и подменят! А отговорността пред Бога за съхранение на Божието Слово – Беседите на Учителя- е твое дело БОЛГАРИНО! И ЗА ТОВА ЩЕ ПЛАЩАМЕ ПРЕД БОГА! ТОВА ТРЯБВА ДА Е ЯСНО НА УМНИТЕ БОЛГАРИ! БЕЗХАБЕРИЕТО НИ СЕГА НИ СТРУВА СКЪПО И ЩЕ НИ СТРУВА ОЩЕ ПО-СКЪПО, АКО НЕ СЕ ВЗЕМЕМ В РЪЦЕ! Ще кажем още нещо: когато се говори, че Юда предал Исус, не трябва да се разбира буквално, защото Исус никога не се е крил, за да го търсят – Той непрекъснато е проповядвал сред народа! Тагава какво ще му предават?

Предадено е обаче Учението Му! Това е предателството спрямо Исус!

И като резултат се стига до пълното преправяне на Неговото Учение и от Него евреите изграждат сегашната християнска църква! И когата Учителят говори за това, Той казва: “ОТ УЧЕНИЕТО НА ИСУС Е ОСТАНАЛО САМО ИМЕТО МУ“! И още: „ИСУС НЕ Е БИЛ ХРИСТИЯНИН“!

Сега се прави същото с Учението на Учителят! Евреите са обсебили печатането на Словото Му и Го предадоха на френските сатанисти. До сега те, тук в Болгария преправяха Словото, но сега го предават, за да могат френските черни адепти да го преправят и езотерично. Така от Него нищо съществено няма да остане! ТОВА СА НОВИЯТ ЮДА! ПОМИСЛИ СИ БОЛГАРИНО, ТОВА ПРЕДАТЕЛСТВО ОБАЧЕ ЩЕ СЕ ВОДИ НА ТЕБ И ТИ ЩЕ ОТГОВАРЯШ ПРЕД БОГА, ЗАЩОТО САТАНИСТИТЕ ВРЪЗКА С БОГА НЯМАТ! И ЗАЩОТО ТЕ НЕ СИ КАЗВАТ, ЧЕ СА ЕВРЕИ – ЗА БОЛГАРИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ! (като македонците) ХУБОВИЧКО СИ ПОМИСЛИ! НИЕ САМО ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ!

БОГОМИЛИТЕ И БОЛГАРИТЕ!

В добавка ще кажем: Не ние изгонихме от Болгария богомилите, които са Божи пратеници, защото тези, които са на власт по това време в Болгария, во главе с царят, са евреи, но се представят за болгари и ние отнасяме Божието наказание, което е 5 века робство! И за да ти стане ясно, ще ти кажем още нещо във връзка с това: евреите, за разлика от тебе, болгарино, отлично знаят езотеричните закони, поне посветените им- санхедринът им ( защото при тях е библиотеката ни!) и знаят, че като извършат това пъклено дело ние ще плащаме (Бог ни е изоставил!) и изготвят сценарият за завладяването на държавата ни от тях самите, но под чуждо име – турско! И до сега всички болгари са убедени, че сме преживели тежко турско робство! НЕ! ПРЕЖИВЕЛИ СМЕ ТЕЖКО АГАРЯНСКО, Т.Е. ЕВРЕЙСКО РОБСТВО! Защо нашите деди до 17 век са ги наричали агаряни? И защо по-късно „стават“ турци? -голяма тема! Заплетена тема, защото тя се играе на „плейбек“, а ти болгарино, от „плейбек“ нищо не разбираш, а вярваш на това, което е очевидно или на това, което са ти казали самите евреи! А ти как мислиш, че те ще си посипят главите с пепел и ще ти кажат истината? Блажени са верующите! Спираме до тук за сега.

А ЗА СЪВРЕМИЕТО ЩЕ КАЖЕМ: И СЕГА СМЕ В СЪЩАТА СИТУАЦИЯ, НО СЕГА ТОВА СЕ НАРИЧА Евр(оп)ейски съюз)! Кога ли ще искаш да прогледнеш, болгарино? Ще ти кажа още нещо: Когато Раковски за пръв път проговаря пред болгарите за освобождение от робството, самите болгари са искали да го предадат на властите като размирник пред султана. Знайно е, спасява се по чудо, като се преоблича в съседна къща в женски дрехи! Сега сме в същото положение, само че сега „султанът“ е Евр(оп)ейският съюз! Кога ли ще искаш да прогледнеш? Само едничко още ще те попитам, болгарино: А от къде си сигурен, че султанът е турчин? И от къде си сигурен, че т.н. „младотурци“, са турци? От „плейбек“ нищо не разбираш! Поне чуй като ти се говори нещо! Обичам те, хубоснико! Такъв какъвто си! Ще станем прекрасен Божи народ! Това Учителят ни го е обещал! Но поне мъничко си размърдай гъзъ!

Връщаме се в темата на статията.

ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО

Човечеството навлиза в Нова епоха, казва Учителят! Сегашното човечество по съзнание се оценява от Духовният свят на 12 годишни деца! Това 12 е знак, че този цикъл е завършил! ЗАПОЧВАМЕ НОВА ЕПОХА! В тази епоха решението на Духовният свят е: ще останат само тези, който са избрали да живеят по Божиите закони, да следват Божият път, да изпълняват Божията воля! Затова в Завета Си, Който Учителят ни е оставил, като ЗАВЕТ МЕЖДУ БОГА И БОЛГАРИТЕ, (всички Божи завети са с нас!) в добродетелта „СПАСЕНИЕ“ е казано :

„Бог иска да се спасят всите человеци“. (1.ТИМ. 2;4) – Обърнете внимание: Не е казано Бог ще спаси всите человеци, а Бог ИСКА да се спасят всите человеци! Това показва, че спасението ни е в нашите ръце! А как ще се спасим? Казано е по-нататък:

„И който не се намери записан в книгата на живота,

хвърлен биде в езерото огнено.“ (О.И. 20;15)

„Книгата на живота“ е това, което казахме вече – ДА СЕ ВЪРНЕМ ПРИ НАШИЯТ ОТЕЦ – БОГА!

И ТРЯБВА ДА ПРЕСТАНЕМ ДА СИ МИСЛИМ, ЧЕ БОГ Е НЯКАКЪВ БЕЛОБРАД ВСЕУПРОЩАВАЩ СТАРЕЦ, ЗАЩОТО ПРИ НЕГО НЯМА ОБРАТНИ РЕШЕНИЯ! КАЗАНО Е ЯСНО:

„…защото Бог наш е огън пояждащ.“ (ЕВР. 12; 29)

А сега тук се налага да избързаме и да изясним нещо важно! Последният цитат от Писанието е цитат от Посланието на ап. Павел към ЕВРЕИТЕ! КОИ ЕВРЕИ? Не знае ли ап. Павел, че евреите, както ние ги знаем, не са християни въобще! Тогава кой лъже? – дали ап.Павел или тези, които сега се представят за евреи?! КАК МИСЛИТЕ?

ИМА ИСТОРИЧЕСКИ ЕВРЕИ, НО ТЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ТЕЗИ, КОИТО СЕГА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЕВРЕИ!

ЩЕ ГО ИЗЯСНЯВАМЕ НА ДРУГО МЯСТО!

И така, сега е ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО!

И ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СА СЪВЪРШЕНО НАЯСНО, ЧЕ ТЕЗИ, КОИТО ЩЕ СЕ УЖ „ВАКСИНИРАТ“, А ВСЪЩНОСТ ЩЕ СЕ ЕВГЕНИРАТ, ПРИ КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ ГЕНОМЪТ НА ТЕХНИТЕ КЛЕТКИ И ТАКА ЩЕ ПРЕКЪСНАТ ВРЪЗКАТА СИ КЪМ БОГА, САМИ СИ ИЗБИРАТ И СЕ ЗАЧЕРКВАТ ОТ „КНИГАТА НА ЖИВОТА“! Така остават в светът на евреите и техни роби до край! ЧОВЕКЪТ Е ОСТАВЕН САМ ДА ПРЕОЦЕНИ ЦЕННОСТИТЕ СИ В ЖИВОТА И ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ! СЕГА Е ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО!

ИЗБОРЪТ Е:

„КНИГАТА НА ЖИВОТА ИЛИ ОГНЕНОТО ЕЗЕРО“!

КАКВА Е ИСТИНСКАТА СЪЩНОСТ НА ВИРУСА КОВИД-19?

Е, ВЕЧЕ СМЕ ГОТОВИ ДА ОТГОВОРИМ НА ГОЛЕМИЯТ ВЪПРОС:

А КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА ВИРУСЪТ КОВИД-19?

ВЕЧЕ Е ЯСНО, ЧЕ СПОРЕД САТАНИСТИТЕ, ВИРУСЪТ ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА СЛЕДНИТЕ ВАЖНИ КАЧЕСТВА:

  1. Да се разпространява лесно и бързо;
  2. Да се управлява лесно;
  3. Да има неограничен живот.

НО ТОВА СА МИСЪЛ-ФОРМИТЕ!

Гениално хрумване на сатанистите е това! Трябва да им се признае! На всичкото отгоре, човечеството отдавна е забравило техниките за формиране на мисъл-форми и начините да се предпазва от тях. Това са техники запазени от четвъртата раса, която ги е изучавала и прилагала.

В четвъртата раса културата се е развивала в Южното полукълбо, където е сега Африка. Ето защо там и сега това познание е съхранено до голяма степен. А сега вече досещате ли се защо Обама е черен, защо шефа на СЗО е черен?! Защо Байдън клича до Обама и защо е толкова важно да стане президент, че разкриха цялата си конспирация, за да изгонят Тръмп! Гениално са го измислили! Направиха ни на маймуни! Изпомряхме от страх!

Мисъл-формите се създават по два начина или напълно съзнателно и това правят посветените, които са запознати с проявите на силата на мисълта, или спонтанно, когато съзнанието на човека е хипнотизирано от страхова психоза. В случая ние имаме работа с втория случай – ТЕЗИ ТЕХНИКИ СЕ ПРИЛАГАТ КАТО ОРЪЖИЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ОТ КРАЙ ВРЕМЕ! Само да припомним, че чрез мисъл-форми, например е изграждана защитата на мумиити на фараоните. Те съставляват т.н. „проклятие на фараоните“, при което тези които нарушават покоя на мумиите, мислейки, че те са мъртви, скоро след това умират. Това е познание, което е развито от четвъртата раса. Нашите деди са владеели тези техники. Но тук ще се съсредоточим върху сегашното време, време на „пандемия“ на КОВИД-19.

ТАНЗАНИЯ – СТРАНАТА, КОЯТО Е СЪХРАНИЛА ПОЗНАНИЕТО ЗА МИСЪЛ-ФОРМИТЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ЧЕТВЪРТАТА РАСА!

undefined
ПРЕЗИДЕНТА НА ТАНЗАНИЯ – ДЖОН МАГУФУЛИ

Първите, които се сетиха, че вирусът КОВИД19 не е нищо друго освен МИСЪЛ-ФОРМА са ТАНЗАНИЙЦИТЕ! ОЩЕ ПРЕЗ МАЙ (2020г.) ПРЕЗИДЕНТА НА ТАНЗАНИЯ излиза с официално изявление, в което разказва на народа си как е направил малък експеримент. Да резюмираме обръщението на танзанийският президент към народа си. Той обяснява на какъв таен изпит са били подложени сатанистите от неговия екип и от него самия. Изпращат за тестване за КОВИД-19 проби от коза, папая, коаре (вид птица), даже машинно масло, като ги е представил за човешки – танзанийци. Резултатите са: пробите са положителни! Както се казва, “хитрата лисица с двата крака в капана“! От това следва, че тестовете им са фалшиви! Президентът на Танзания им се надсмива, като казва, че ако трябва да изолират заразените, каквото е предписанието на СЗО, то ще видят трудности най-вече с птиците.

И с това въпросът за „пандемията“- КОВИД-19 в Танзания приключва!

“Ако видите нещо такова, трябва да знаете, че тези тестове са някаква мръсна игра.” – заявява президента Джон Магуфули! ВИЖТЕ ТОЗИ ЧОВЕК! ТОЙ ЗАСЛУЖАВА УВАЖЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ХОРА ПО СВЕТА! Той е Човек! Той разби на „пух и прах“ ИЗМАМАТА КОВИД-19, но за жалост хората от бялата раса са слепи за това познание и не го разбраха!

От тогава никой не иска да се занимава с Танзания!

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image-6.png
ТАНЗАНИЯ: ТУК НЯМА МАСКИ! НЯМА ЗАТВАРЯНЕ НА ДЪРЖАВАТА! НЯМА „ПАНДЕМИЯ“ И…ВСИЧКИ СА ЖИВИ!

Сега, как танзанийците се подсещат, че това е измама и това не е вирус, а формиране на МИСЪЛ-ФОРМИ (черна магия), предизвикани от страхова психоза? – Танзания е страна, където познанието за мисъл-формите е запазено – очевидно от времето на четвъртата раса, когато културата на земята е била върху Африканският континент, в Южното полукълбо! За това пише на времето, мисля, и писателят Март Вен. (по памет)

Обърнете внимание на думите, които той употребява: „… тези тестове са някаква МРЪСНА ИГРА“! С това той предупреждава народа си, че това е ЧЕРНА МАГИЯ – научно казано – МИСЪЛ-ФОРМИ!

Ето защо танзанийците бързо са съобразили, че това е такава измама! Президента на Танзания се надсмя над сатанистите – каза им образно: „На стар бахчеванин сте тръгнали зелени краставици да продавате!“ Танзанийците не носят намордници (маски), живеят си свободно и нямат никакви проблеми!

Дали пък точно затова шефът на СЗО не е африканец – само че, за да ни мами?

Защо обаче шведите въпреки, че прилагат „танзанийският“ начин на живот, все пак имат определени проблеми? – защото има хора сред тях, които се поддават на масовата психоза на страха, наречен КОВИД-19. Танзанийците такъв проблем нямат! Очевидно тамошното население е добре обучено с тези техники и знае как да се предпазва от тях.

БОЛГАРИТЕ ВЕРНИ СИНОВЕ НА БОГА!

Сега да се върнем в нашата страна. Нашите деди също са знаели много добре тези практики. То е от времето когато сме били още в четвъртата раса, но това е известно и в Новата ера – използваме ги във военните действия, например. За това говори и Учителят. И сега, всички се питат, кой е Бог Тангра? Това е Богът на мисъл-формите, на магиите! Тангристи има и сега, но сред азиатските болгари. Това очевидно е известно на сатанистите, защото забележете, че те по-меко се отнасят към нас, болгарите, все пак. Те се страхуват, очевидно, че ако ни притиснат много ще се събуди това познание от нашето подсъзнание и тогава „жална им майка“! Ако искате вярвайте, но бъдете наблюдателни. Все пак Танзания е далеч от Европа, но ние сме в Европа!

НИЕ ИДВАМЕ ОТ ЧЕТВЪРТАТА РАСА! Вижте ТАУРЕГИТЕ – ОТ АФРИКА. Теурги (Тауреги сега в Африка) така сме се наричали навсякъде където сме били, защото това означава Божи народ, който се е разселвал на разни места, за да усвоява Земята, съгласно Божия план! ЗНАЕ СЕ, ЧЕ ЕТИОПИЯ Е ПРЕХОДЪТ НИ МЕЖДУ ЧЕРНАТА РАСА И БЯЛАТА РАСА. (Срещата е ЕГИПЕТ! Голяма тема!) И ТУК ИМА ЕДНО ДВИЖЕНИЕ – МЕЖДУ ЮГА И СЕВЕРА – ТАКА СЕ ФОРМИРА ЕГИПЕТСКАТА КУЛТУРА И ИНДИЯ! СЕГА ТОВА ДВИЖЕНИЕ Е ИЗТОК-ЗАПАД (ЕВРОПА-АЗИЯ) И СЕ ФОРМИРА КАВКАЗКАТА РАСА! Така се осъществява Основният закон на БИТИЕТО, за който говорим и по-горе! Колко има да пишем за това! Забележете, че така се формира РАВНОРАМЕНЕН КРЪСТ! Запазен в нашата религия – Учението на Исус Христос – до налагането ни на еврейският вариант – религията на Варава, в която сме сега – измамени, че сме в Христовата вяра! Но Учителят казва: „От Христовото Учение е останало само името Му“!

Вижте: ТАН.ЗАН и ТАН.ГРА!(оставете сегашните тълкувания на мира) А танзанийският Бог е с име много близко до ТАНГРА! Нужна ми е справка, за да се сетя как точно се казваше. Може някой да помогне. Не сегашните им богове, а древният им Бог.

ВРЕМЕ Е ДА КАЖЕМ:

ДОШЛО Е ВРЕМЕТО, КОГАТО ПАК БОЛГАРИТЕ ЩЕ СПАСЯВАМЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО! ОТГОВОРНОСТТА НИ Е ГОЛЯМА, БОЛГАРИНО!

ЗАГАТКАТА ХЪРВАТИЯ

Човекът е така устроен, че може да изпитва само една болка или страх – винаги по-силното преживяване. Сега човечеството е хипнотизирано от страха за живота си от една невидима опасност, каквата реално не съществува – човека сам си я създава. Тогава тя става реалност, но В НЕГОВОТО СЪЗНАНИЕ и то само дотолкова доколкото е обхванат от страхът. Ако успее да се оттърве от страхът, то и проявената опасност, в случая КОВИД-19 ИЗЧЕЗВА! Такова е проявлението на мисъл-формите, на магията (черна в случая!). Думата магия сега има негативен смисъл в нашето съзнание, но това е резултат на нашето невежество – дяволът е успял да ни втълпи това, защото той действува върху нашето съзнание точно с тези техники – магическите! Ние непрекъснато живеем в хипнозата на неговите черни магии. Думата „магия“ произлиза от думата МАГ! А МАГ на времето е бил нашият колобър, например.

Огромни дупки се отвориха в района на Петриня след земетресението
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ХЪРВАТИЯ

Проявлението на хипнозата изчезва, ако човека бъде подложен в същото време на друга по-силна хипноза на страха, например. Тази практика са използвали нашите деди за лекуване на болести! Те са знаели, че болестите са МИСЪЛ-ФОРМИ! А сега, ние, понеже сме „много учени“, не знаем! За това говори например, Захари Стоянов в своите „ЗАПИСКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ВЪСТАНИЯ“. Сега такъв опит ни ПОКАЗА пред очите Бог, но ние все още сме слепи да разберем това! Забележете, в Хърватия се разиграва същият сценарий за КОВИД-19, както в целия свят. В това време обаче в Хърватия се случи силно земетресение! Хората са изплашени сега не от нещо хипотетично, което никой не е видял и няма да види, но от нещо реално – земята трепери, рушат се сгради, загиват хора!

И ИЗВЕДНЪЖ: О, ЧУДО! КОРОНОВИРОСЪТ ИЗЧЕЗВА! СВЕТЪТ СТАВА РЕАЛЕН!

Защо е така? – защото земетресението е по-опасно от невидимата заплаха КОВИД-19, която може и да я няма, както е и в действителност!

НЕПОКОРНАТА БЕЛАРУС!

Александър Лукашенко
АЛЕКСАНДЪР ЛУКАШЕНКО

Президента на Беларус не се подчини на натиска на сатанистите да „въведе“ „пандемията“ КОВИД-19 в неговата страна и с това си навлече техният гняв. Той сам обяснява, че са му предлагали пари за това, той не се съгласил! Предлагат му втори път, по неговите думи, 10 пъти по-голяма сума, но той пак отказва. Вбесени те се опитаха да му направят преврат, но не успяха! Сега никой и не иска да се споменава за Беларус, защото това предизвиква въпроси:

Защо в БЕЛАРУС няма „пандемия“ от КОВИД-19, а на другаде има!

(Питайте „нашите“ сатанисти – велики маги в раздухване на хипнозата КОВИД-19)

Гледах организаторите на народните вълнения срещу Лукашенко. Те са убедени, че постъпват правилно, че Лукашенко е лош и пр. и през ум не може да им мине, че просто са употребени от външни сили. Лукашенко постъпва мъдро: той е преценил, че Беларус е малка страна, за да се противопостави на сатанистите и се прилепва до Русия, която е също заинтересована Беларус да е настрана от сатанистите. Интересите на двете страни съвпадат независимо от разликата в мощта им.

Ще вмъкна, че ние също си имахме свой „Лукашенко“ – това е Жан Виденов (а още по-рано бай Тошо), но той беше изоставен от своята си партия -БСП сам и стана жертва на сатанистите. ( и двата пъти! Тогава чия партия е тази партия с многото имена? Тя владее „плейбека“! Е, не само тя!) Всички им помагахме да го свалят от власт, срещу нази си самите, уверени, че той е „лош“. И през ум не ни минаваше, че това е заговор на сатанистите, които ни използват като маши срещу нас самите. Оглозгаха ли ни? – оглозгаха ни! Същото стана и в Украйна! И къде ли не! Лукашенко се оказа не само по-далновиден, но и по-корав – той смаза „бунта на народа“, за негово добро!

НО ЗАПАЗИ НАРОДА СИ! ОТ СОБСТВЕНАТА МУ ГЛУПОСТ!

Нека да започнем да проумяваме една вековна истина: НАРОДЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ДА Е СИЛАТА, НО ТОЙ Е „СЛЕПЕЦ“ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА – ТРЯБВА ДА ГО ВОДЯТ ВОДАЧИ! НО НЕГОВИ ВОДАЧИ! А СЕГА НИ ВОДЯТ ТАЙНИ ЕВРЕИ, КОИТО НИ ВОДЯТ КЪМ ПРОПАСТТАТЕ САМИ СИ ГО КАЗВАТ В ЦИОНСКИТЕ СИ ПРОТОКОЛИ! (ако има кой да ги чете!) Защо е така? Защо народът не може да управлява и непрекъснато взема решения против себе си? ТОВА Е ТАКА, ЗАЩОТО НАРОДЪТ Е „СЪРДЦЕТО“ НА СТРАНАТА, НО УПРАВЛЕНИЕТО Е „УМЪТ“! А двете сили – умът и сърдцето са разделени! (погледнете човека!) Няма система, при която и двете сили да са на едно място! А сега ние какво правим? – народът избира народът да управлява! Това го наричат „демокрация“, а всъщност това е една от най-големите измами на дявола – евреите, защото резултата е ВИНАГИ ЯЛОВ! НЕ СЕ ЛИ УБЕДИХТЕ В ТОВА ОТ ХИЛЯДИ ГОДИНИ ТАКИВА ЕКСПЕРИМЕНТИ ИЛИ ПО-ТОЧНО ИЗМАМИ НА САТАНИСТИТЕ! Този разговор тепърва предстои. ( за любознателните: Обърнете внимание на взаимната обвързаност между електричеството и магнетизмът в електротехниката – принципът е същият, ако успеете да направите верните съответствия.)

Беларус, болгарино,даказа, че и малките държави могат да се защитят от сатанистите,

АКО имат водачи, разбиращи народа си и отдадени да му служат! Но тя доказа и още нещо: че „нашите“ управници са предатели на народа ни, че са от тайната еврейска конспирация. Сега и ние можем да си спечелим наш „Лукашенко“, но вижте как цялата кохорта на тайната еврейска конспирация, подпомагана и от техните господари от Евр(оп)ейския съюз се обединиха срещу него! ПИТАЛ ЛИ СИ СЕ, БОЛГАРИНО, КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ РОБСТВО И ДЕМОКРАЦИЯ? Е, ПИТАЙ СЕ! Изследвай силата на съзнанието – това са мисъл-формите!

СЕГА ДА ТЕ ВИДЯ, КОЛКО ТИ Е АКЪЛЪТ, БОЛГАРИНО!

И така: Всичко разгледано до тук доказва, че „пандемията“ КОВИД-19 не е нищо друго освен военно приложение на техниките за формиране на мисъл-форми, както в нас, така и в СВЕТА като цяло. Казано по-просто: ТОВА СА ТЕХНИКИТЕ НА ЧЕРНАТА МАГИЯ!

Мисъл-формите са живи, но само до толкова доколкото сме ги изградили чрез нашият страх в съзнанието си. Щом страхът ни изчезне, и те изчезват от съзнанието, и няма ги!

ТОВА Е ТЯХНА СПЕЦИФИЧНА ОСОБЕНОСТ! И НАЧИН ДА СЕ ПРЕКРАТИ ТАЗИ ПСЕВДО- „ПАНДЕМИЯ“!

ПРОБВАЙТЕ! Нека умните болгари да се организират и да изгонят страхът от себе си! НО НЕ КАТО ИНДИВИДИ – ТЕ И СЕГА СА ГО НАПРАВИЛИ, а като колектив, като социална структура!

Организирайте група на невярващите в „пандемията“ КОВИД-19!

ТАКА СЕ ФОРМИРА КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ И ТО ВЕЧЕ Е СИЛА! ИНДИВИДА Е НИЩО! ВЛИЯНИЕТО МУ ИЗВЪН НЕГО Е ПОЧТИ НУЛЕВО! После разпространявайте своя опит! НАРОДЪТ ЩЕ ТРЪГНЕ СЛЕД ВАС! ВСЕКИ ИСКА ДА СЕ СПАСИ! Само така ще се оттървем от измамата на сатанинската „пандемия“! Нищо друго не е нужно! ПРОБВАЙТЕ! БЕЗ ПАРИ Е! МАЛКО ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ ИСКА! ТАКА ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ПОБЕДИТЕЛИ СРЕЩУ САТАНИСТИТЕ!

Ако ние не го направим, то Бялото Братство ще ни застави да го направим! САМО ЧЕ ТОВА ВЕЧЕ ИМА ЦЕНА! Те вече са взели решението, пробваха го! Пред очите ни, но ние наистина сме слепи и нищо не разбрахме! Учителят казва, че всички техни решения се проверяват на практика преди да се приложат. Готовност има! Сега се съставя „КНИГАТА НА ЖИВОТА“! Затова ви казваме, че СЕГА Е ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО! ТОВА НЕ Е МЕТАФОРА! НАИСТИНА Е ТАКА!

А какво означава, че мисъл-формите са живи? – Тъй като те са в нашето съзнание, те се проявяват по неговите закони, а то е живо и те живеят по неговите правила и закони – това определя техният „живот“! ЗАТОВА ВЪН И НЕЗАВИСИМО ОТ НАШЕТО СЪЗНАНИЕ ТЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ!

И СЕГА ВНИМАНИЕ! АМИ ЩОМ ИЗВЪН ЧОВЕШКОТО ТЯЛО НЯМА МИСЪЛ-ФОРМИ, ТОГАВА НЯМА И …ВИРУСИ! ТОГАВА ПИТАМЕ: А ЗАЩО НОСИМ МАСКИ?

МАСКИТЕ СА ЧАСТ ОТ СЦЕНАРИЯ НА ХИПНОЗАТА КОВИД-19! КАТО В ТЕАТЪРА: ЗА ДА ИЗГЛЕЖДА ПО-АВТЕНТИЧНО, ГЕРОИТЕ СЕ ОБЛИЧАТ В СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО – ДИКИЗИРАТ СЕ. Е, МАСКИТЕ СЪЩО СА РЕКВИЗИТ НА ТЕАТЪРА КОВИД-19!

Нека да припомним: германски учени правиха такива изследвания и не откриха вируси във въздуха, но бързо се замълча за това! Спомнете си! Някои може да намерят и публикациите от тогава – беше в началото на „пандемията“, когато всички се питаха: Що за вирус е това? Затова няма вируси във въздуха, защото това са мисъл-форми! Сега някой може да каже: Ами небесните тела, защо са отвън? – това не е вярно! Те са вътре в Божественото съзнание – иначе Бог не би могъл да ги управлява! По същият начин и ние можем да управляваме наличието на вируси в нашето съзнание!

И сега да попитаме: А някой да е регистрирал съществуването на такъв вирус? – НИКОЙ!

Това, което ни показват като картинки на вируса са компютърни модели и анимации! НИЩО ДРУГО! И ЗА ДА ИЗГЛЕЖДА „ПО-РЕАЛИСТИЧНО“ ДАЖЕ РИСУВАТ НА НИЩОТО И „ПИПАЛА“, С КОИТО, ВИДИТЕ ЛИ, ТОЙ СЕ ЗАХВАЩАЛ ЗА КЛЕТКАТА! А ако няма такива „пипала“ няма ли да се захване, ако реално съществува? Това показва, че те изключително много разчитат на невежеството на хората – страшно изглежда – рошав е! А това пък означава, че определено е измама! И вижте наглите им лъжи! То няма никакъв вирус, но те ни обясняват, че видите ли имало някаква нова мутация, която нямала еди каква си част от някои си шип! Всички наивници ще повярват при такива „точни“ описания! НЕВЕРОЯТНИ ГЛУПОСТИ СЕ ГОВОРЯТ, А НАРОДА СТОИ ХИПНОТИЗИРАН! ИЗХОДЪТ КАКЪВ Е?

СПРЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА! СПРЕТЕ ТОЗИ ПРОКЛЕТ ТЕЛЕВИЗОР И ВИРУСЪТ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ!

ПРОБЛЕМИТЕ С „ПАНДЕМИЯТА“ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВАТ!

МИСЪЛ-ФОРМИТЕ СА ПСИХО-ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНИКИ ИЗУЧАВАНИ И ПРИЛАГАНИ ОЩЕ ОТ ЧЕТВЪРТАТА РАСА!

Това е познание, което е добре известно сред африканските народи! Сатанистите се опитват да ги използват, за да се разправят с бялата раса и да я подчинят на волята си! Това е тяхното желание, но изглежда, че желанието на черната раса е по-особено! Доказателство за такова съмнение е пораждането на нова мутация короновирус в Южна Африка! В цитаделата на това познание. Те отлично знаят и могат да предизвикат „нови“ мутации, колкото си искат! Това изглежда не им е ясно на сатанистите. Сега, ако това наше предположение е вярно, нещата се обръщат! Сега постепенно черната раса ще поеме нещата в свои ръце! Гледам го Байдън сложил си символично черни очила, носи черни ръкавици и поздравява хората. И говори за някаква си ваксина. Та това са наивни работи.

Никаква ваксина няма срещу мисъл-формите!

Кой кого ще надхитри? – ЧЕРНОКОЖИТЕ държат оръжието – ЧЕРНАТА МАГИЯ и древната хитрост, а сатанистите освен бламиране, какво друго имат! Добрият покерджия обаче не е лесно да го бламираш! До сега те държат егрегора чрез телевизора, но сега няма как да спрат чернокожите да го използват! Те отпушиха бутилката с Духът! Изглежда, че това поставя началото на унищожаване на САЩ като световна сила. И това ще стане само в рамките на няколко години. В Писанието е казано, че ще дойде времето, когато „Слънцето и Луната ще угаснат, а звездите ще престанат да светят“! СЕГА Е ТОВА ВРЕМЕ! ТОВА НЕ СА ХАЗАРТНИ ПРИКАЗКИ! ОЩЕ МАЛКО ТЪРПЕНИЕ!

Сега: Кой е „Слънцето“ е ясно, но сещате ли се кой е „Луната“? И какво означава, че „звездите ще угаснат“! Вече тръби „седмият Ангел“! Започва ВРЪЗВАНЕТО НА САТАНАТА! Предстоят драматични четири години! Невиждан спектакъл! Всички ангели искат да слезат на Земята, за да наблюдават спектакълът, но „билети няма“! казва Учителят!

А сега да докажем по още един начин, че това с „пандемията“ е измама.

Вече казахме, че тези методи се използват във воената техника.

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ ПРИ ВСИЧКИ ВОЙНИ СЕ ПОРАЖДА НЕЗНАЙНО ОТ КЪДЕ НЯКАКЪВ ВИД ПАНДЕМИЯ! И ТАЗИ „ПАНДЕМИЯ“ УНИЩОЖАВА ДАЛЕЧ ПОВЕЧЕ ХОРА ОТКОЛКОТО ПРИ САМИТЕ СРАЖЕНИЯ! ТОВА Е ФАКТ! Това е така, защото тайно се използва технологията за формиране на МИСЪЛ-ФОРМИ, чрез които се създават пандемични ситуации и хиляди хора умират от страх без и да подозират това! Ще цитираме от Послание на ап. Павел до евреите:„ И да избави тези, които поради страх от смъртта през всичкият си живот бяха подчинени на робство.“(гл.2; 15-16) Това иска Исус Христос! Хората,обаче, оставиха евреите да го разпнат и така до сега живеят в измамите на дявола-евреите! В глупостта си тогава хората убиха защитника си и се хвърлиха в обятията на сатаната! (трябва да внимаваме сега и ние да не направим същото с нашият „Лукашенко“!)

Проф. Младен Григоров:Този вируc е изкуствено създаден, няма смисъл от ваксина!

Тези страхово-психични техники се изучават и до сега при военните, макар и без да се разкрива точният им механизъм, но командирите трябва да знаят, че такива съществуват! ОЩЕ ПОВЕЧЕ ВОЕННИТЕ ЛЕКАРИ! Това се извършва и до сега!

И тук нека да си припомним за изказването на ВОЕННИЯТ ЛЕКАР проф. Григоров: Според него от ваксината полза няма, защото имунитет срещу COVID-19 има само за 3 месеца. (А това показва, че имунитет въобще няма, но за това по-надолу!)
“Бил съм военен лекар и сме учили за масовото поразяване по време на войни, това е една война с вируса”, отбеляза проф. Григоров.
(т.е. вирусът е оръжие!)
„Вирусът КОВИД-19 е изкуствен“, казва професорът! Казва също, че за това е учил КАТО ВОЕНЕН! Нека да го цитираме отново: Проф. Григоров : Този вируc е изкуствено създаден, няма смисъл от ваксина!

А СЕГА ДА СИ ПРИПОМНИМ, ЧЕ РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА НОЩ (НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ) Е СЪЩО ВОЕНЕН ЛЕКАР!

Точно като проф. Григоров! Тогава пита се: Защо проф. Григоров знае, за тези техники, а генерала от НОЩ не знае за тях?

НИЕ ГО ПИТАМЕ: ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ, ВИЕ УЧИЛИ ЛИ СТЕ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ ТЕХНИКИ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. (МОЖЕ ДА НЕ СА ВИ КАЗАЛИ, ЧЕ СЕ КАЗВАТ МИСЪЛ-ФОРМИ!) Ако отговорът ви е ДА! ТОГАВА ВИЕ СТЕ ГОЛЯМ И ДОКАЗАН ИЗМАМНИК! Което е очевидно, защото няма как да не сте учили за това! А това вече е съзнателна измама, ДОКАЗАНО! За това има и съдебно престъпление, ако в страната имаше съд! И то не само срещу вас, а срещу всички измамници от вашият т.н. щаб. Щаб за измами! (трябва да се казва не НОЩ, а НОЩИ!)

И тук, Болгарино, трябда да съобразиш, че за да се дерижира така умело истерията около „пандемията“ КОВИД-19, сигурно има изградена международна мрежа за това! Нужна е стройна организация! А на това сатанистите са майстори! Това и от Учителя се признава! Тогава питай се: А КОИ МОЖЕ ДА БЪДАТ ТЕЗИ ОТ ТАЗИ САТАНИНСКА МРЕЖА В НАШАТА СТРАНА?! ПИТАЙ СЕ! МОЖЕ ПЪК ДА СЕ СЕТИШ!

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е доц.-Мангъров.jpg
Доц. Мангъров: Щабът ви мами! Затяга Мерките, за да Потуши Скандалите, които тресат Властта

Болгарино, ясно е, че отговор от генерала няма да получим! То е да чакаме „от умрял писмо“! Но всеки разумен човек ще разбере, че този НОЩ и другите около него, и свързани с него са чиста проба ИЗМАМНИЦИ! Те са част от изградените по места щабове на сатанистите и изпълняват разпоредбите на техният главен щаб. Нима някой ще се усъмни, че сатанистите няма да изградят своя структура в отделните държави? ТОГАВА ДА ПОПИТАМЕ: А КЪДЕ СА ТЕЗИ В НАШАТА СТРАНА? КАК ТЕ СЕ ПРОЯВЯВАТ?!

ТРЯБВА ЧОВЕК НЕ ДА Е ТЪП, А ДА Е НАПЪЛНО БЕЗМОЗЪЧНО СЪЩЕСТВО, ЗА ДА НЕ ОСЪЗНАЕ ТОВА! САМО ТРЯБВА НЯКОЙ ДА ВИКНЕ, ЧЕ „ЦАРЯТ Е ГОЛ“! Е, ВИКНАХМЕ ГО!

Сега да изясним още нещо: Ние непрекъснато говорим за тайната еврейска конспирация. Добре, а къде е тя? – Ами тези НОЩИ и всички около тях са точно нейно проявление. Сега, саштисването идва от там, че до сега тази конспирация беше на тъмно! Сега тя се изявява на яве и ние не схващаме това, защото това проявление не ни е познато! ТОВА СЕ СЛУЧВА! На тези „хора“ (те не са хора, а био роботи – ще го доказваме!) ние до сега сме имали доверие, защото са лекари и никак не сме ги подозирали! ( Аз легнах на операционната маса, а те ме отровиха! По всички правила на тяхната „наука“, а евреите се хвалят, че са най-добрите отровители. Сами си го казват. Прочетете си го в ционските им протоколи. И когато Бог пожела да се оттърва, те отново се опитаха да ме вкарат в „болница“! За какво служат болниците, знаете ли? Не се правя на герой, просто искам да ви извадя от заблужденията ви.) Объркването е разбираемо, но е време да излизаме от унеса си! ТРЯБВА ДА ОЦЕЛЯВАМЕ! ТЕ НИ ВОДЯТ, ОЧЕВИДНО, КЪМ КАТАСТРОФА НАПЪЛНО СЪЗНАТЕЛНО! Те знаят, че са разконспирирани и изборът е: или ние или те! Ако ние се оттървем от хватката им, те осъзнават, че отиват на съд с тежки присъди! В другият случай оттървават кожите!

Те се издават сами, но човек трябва да е запознат със ситуацията. Вижте: За да съществува вирус, трябва да се изградят МИСЪЛ-ФОРМИ, които се формират от страха на хората! Това е основната схема на измамата КОВИД-19! Те почти е ясно, че не познават тези техники. Но имат инструкции какво трябва да правят! Ако те познаваха самата техника, щяха да създават страхова психоза по-завоалирано, по- финно, по-тарикатски, ако щете, защото щяха да знаят кога и как да ни „бъзнат“. Те щяха да знаят технологията на страха. Те не знаят това и затова по най-бруталният начин сипят страхови заплахи от тевизорите в домовете на хората- кога и как щели сме да умираме! Нещо, което трябва да е подсъдно, независимо дали има или няма „пандемия“! И тук трябва да се намерят пишкин болгари, които да заведат дело срещу тези престъпници! От къде на къде ще нахлуват в жизненото пространство на хората, в домовете им, и ще ги плашат! Та това си е чиста проба ТЕРОРИЗЪМ! А това е наказуемо, г-н Гешев! Нали си уж, блюстител на законността в страната. Да не повярваш. Изглежда пък ти искаш да надминеш своя съименник от преди 09.09.“44г. И той е играл двойна игра.

ВСЯКА ЕСТЕСТВЕНА БИОЛОГИЧНА СИСТЕМА ИМА ОПРЕДЕЛЕН ВРЕМЕВИ ОТРЯЗЪК НА ЖИВОТ! НЯМА ВЕЧНА ТАКАВА! ТАКИВА СА САМО МИСЪЛ-ФОРМИТЕ, ЗАЩОТО ТЕ СА ЖИВИ САМО В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ и тяхният живот зависи от това доколко ние ги задържаме в нашето съзнане, (отново ще кажем!) НО ИЗВЪН НЕГО ТЕ НЕ СЪЩЕСТВУВАТ! Какво означава, че те са живи? – тъй като са в нашето съзнание, те се проявяват по неговите закони, а то е живо! От тук е и хипнозата.

От това следва още едно разубличение на техните лъжливи твърдения:

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Самолети.jpg
Свидетел: На летището на граф Игнатиево се зареждат български самолети със химикал и после пръскат градовете

И от факта, че сатанистите разиграват сценарий, по който КОВИД-19 ще бъде „вечен“, ясно показва, че този „вирус“ е МИСЪЛ-ФОРМА! Никакви съмнения не може да има по този въпрос!

С ТОВА ОБАЧЕ, ТЕ САМИ, без да искат, СЕ ИЗДАВАТ! КАКТО СЕ КАЗВА: ХИТРАТА ЛИСИЦА САМА ВЛИЗА В КАПАНА С ДВАТА КРАКА! А техните господари пък разчитат на това, че тези техники за формиране на масови заболявания, чрез формиране на страхови мисъл-форми са отдавна забравени от обикновените хора.

Тази практика се използва широко въвъ военното дело от край време, но човечеството не осъзнава това, защото е загубило това познание. Нека си спомним супер силата на Ахил, например – ТОВА Е ХИПНОЗА, А НЕ ЧАК ПЪК ТОЛКОВА ГОЛЯМА Е СИЛАТА МУ! Или чумните епидемии – кое е особеното при тях? – тези които не се страхуват не се разболяват! (следователно и страшните чуми са мисъл-форми! И ПРИ КОВИД-19 Е СЪЩОТО! Точно затова 85% от хората хем дават положителен резултат при тестване, хем не проявяват никакви симптоми! А това пък показва нещо важно: ЧЕ 85% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НИ Е В ДОБРО ЗДРАВЕ. ОКОЛО 10% СА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ, А ОКОЛО 5% СА В ЛОШО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ.

Сега още нещо: Вече на всички стана ясно, че ни пръскат с химикали, които ни разболяват със същите симптоми като КОВИД-19. ТОВА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО СЕ ВОДИ ВОЙНА! БИОЛОГИЧНА, ХИМИЧЕСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ВОЙНА! Само във военна обстановка може да се поддържа дълго време страхова психоза! Войната е разруха – избиване на хора, унищожаване на икономиката на народите! И те това правят! Рушат устоите на сегашната система и унищожават собственият си свят! Но такъв е езотеричният закон – този, който е създал даден проблем, той и ще го изправи. Хитри били евреите! Никога няма да схванат, че светът се управлява от Бога, защото са био роботи! НИЩО ПОВЕЧЕ!

Защо ни пръскат? –

от една страна ни заразяват с химикали, но те не биха предприели този варваризъм ( това биха могли да го постигат и с храната да речем, хем е невидимо), ако нямаха по-голям проблем, а той е: ТЕЛЕВИЗОРЪТ ВЕЧЕ НАМАЛЯВА С ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН СВОЯТА ЕФЕКТИВНОСТ КАТО ОРЪЖИЕ ЗА ГРАДЕЖ НА МИСЪЛ-ФОРМИ! ПРЪСКАНЕТО ВСЪЩНОСТ ПОДПОМАГА ТЕЛЕВИЗОРЪТ в тази дейност!

И СЕГА ВИЖТЕ: ВСИЧКИ ЗНАЯТ, ЧЕ НИ ПРЪСКАТ С ХИМИКАЛ, ЦЕЛИЯТ НИ НАРОД ЗНАЕ, САМО НАЦИОНАЛНИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА БОРБА С КОРОНОВИРУСА НЕ ЗНАЕ!? И най-смешното е, че като чувстват всеобщата народна омраза към тях, сами се хвалят, колко са гениални та добре управляват „пандемията“ – дето я няма! Сценарият е същият като в приказката „Новите дрехи на царя“.

А ТОВА ЯСНО ПОКАЗВА, ЧЕ ТЕЗИ, КОИТО НИ ПРЪСКАТ С ХИМИКАЛ, КОИТО НИ ЗАРАЗЯВАТ И НИ ПСИХЯСВАТ И „НАШИЯТ“ НОЩ СА ОТ ЕДИН И СЪЩИ „ОТБОР“!

Я, ВИЖ ТИ! АМИ КАК ЩЕ НИ ПАЗЯТ ТОГАВА?

Абе болгарино, мамят те бе, БРАТКО! АРТИСТИ СА ТЕЗИ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА! РАЗИГРАВАТ ТИ ТЕАТЪР НА СТРАХЪТ!

Следователно този НОЩ и другите около него, които не слизат от телевизора, ни мамят, без никакво съмнение! Тогава те са точно от МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА САТАНИСТИТЕ позиционирани в нашата страна! Това е и едно от проявленията на тайната еврейска конспирация в страната.

Ясно е, че ако имаше наистина вирус и е така драматично положението както ни го казват, то не би имало нужда да ни пръскат и с химикал. А ако пък приемем, че има такъв вирус и на всичкото отгоре ни пръскат с химикал, то тогава са изверги, които водят безпощадна война за унищожение на човешкият род! Тогава защо трябва да им вярваме и да изпълняваме заповедите им?! ЗАЩО?

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е ПОЛСКИЯТ-ПРЕЗИДЕНТ-ПРЪСКАНЕТО.jpeg
Президента на Полша:Борисов е дал съгласие да се пръска с химикал над Европа
“Всички знаем за топлите отношения между Борисов и Вашингтон”
“За нас не е тайна ,че той е съдействал за това пръскане с отрова от самолети на СЗО!”
“Ние няма да позволим това над нашата страна”

Следователно този вирус е нереален! Той е най-обикновена МИСЪЛ-ФОРМА! РАЗГРАДЕТЕ Я ОТ СЪЗНАНИЕТО СИ И „ПАНДЕМИЯТА“ ПРИКЛЮЧВА!

Как става това? – просто забравете за короновируса и той също ще ви „забрави“! ПРОБВАЙТЕ!

Питам се понякога дали тези от НОЩ и клакьорите около тях са наясно, че когато народа осъзнае напълно измамата ПРОСТО ЩЕ ГИ ИЗМЕТЕ и никой не би могъл да ги спре!

НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА НАРОДНИЯТ ГНЯВ!

А предателството на „нашите“ управляващи е очевидно. Самият „здравен“ министър казва, че разпределянето на ваксините става от ЕК. Те не участвуват! Те са ни оставили в ръцете на чужденци, да си играят с нашето здраве!!! ЧУДОВИЩНО Е!

И ТОВА ГО СМЯТАТ ЗА НОРМАЛНО, СЛЕД КАТО ТОЙ ИМА НАГЛОСТТА ТАКА СПОКОЙНО И КАТО ЧЕ ЛИ В РЕДА НА НЕЩАТА ДА НИ ГО СЪОБЩАВА!

А това, болгарино е необоримо доказателство, че тези които ни управляват не са болгари, а са от тайната еврейска конспирация! Само ако „нашите“ управници и тези от Евр(оп)ейския съюз са от едно котило, само тогава те биха си имали толкова голямо доверие! А здравето на народа за тях е второстепенен въпрос, защото те не са от него! Очевидно! Тогава КОЙ ЩЕ СЕ НАЕМЕ ДА ОБОРВА ТОВА ТВЪРДЕНИЕ?

И тук да отговорим на един още по-кардинален въпрос: А има ли реални вируси въобще? – отговорът е НЕ! Те са резултат на мисъл-форми, проявление на техниките на черната магия. А защо човек се разболява? – Всички заболявания са резултат от мисъл-форми. Много силни са мисъл-формите! Това е начин за материализиране на мисълта на човека, на неговото съзнание. С такива мисъл-форми работи Бог. Всички небесни тела са мисъл-форми! Те висят в пространството защото са точно мисъл-форми. Те са безтегловни! Как става това? -затова се движат с огромни скорости. А нашето съзнание не може да следи тяхното движение и затова в нашето съзнание те са тежки! Това Учителят го е изяснил. Усвояване на техниките на мисъл-формите от човеците става от адептите на четвъртата раса. По този повод Учителят казва: Хората голям зор видяха докато си навлякоха болестите. Човека не може да създаде мисъл-форми хармонични с божествените енергии и възникналите дисхармонии водят до болести.

Ще кажем само: Ако човека живее според Божиите закони няма как да се разболее! Всички болести са дисхармонии на организма, а това означава, че сме си отдали съзнанието на дявола. В Божественият свят дисхармонии НЯМА!

Приключвайки с мисъл-формите за сега, ще кажем на любознателните: Според Лобсанг Рампа – лама от Тибет – в „Приказка за Ала ед-Дин и вълшебната лампа“ от „Приказки от ХИЛЯДА И ЕДНА НОЩ“ (Шехерезада), лампата всъщност не е нищо друго освен една мисъл-форма. КАКВА СИЛА!

Сега вече е ясен отговорът на въпроса: А кое налага да не се използва традиционна ваксина, а трябва да се отива на нещо твърде съмнително и определено рисково? (приказките, че няма време за разработване на традиционна ваксина са „за пазара“!) Оказва се, че сатанистите имат готово решение! Приготвено от по-рано! А тогава е ОЧЕВИДНО, че става въпрос за СВЕТОВНА ПОЛИТИЧЕСКА КОНСПИРАЦИЯ! ИМА ЦЕЛ, КОЯТО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАНИРАНО ДА СЕ ПОСТИГНЕ! Това казва и самият Кисинджър: „Веднъж след като стадото( т.е. ние) приеме задължително принудително ваксиниране, играта приключва! То ще приеме всичко….“ Следователно, ПРЕСЛЕДВА СЕ ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ! И то е очевидно, че тази цел НЕ Е ЗА ДОБРОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, НА ХОРАТА!

Продължаваме разговора за ваксината:

За да се задействува имунната система, трябва вирусът да е разпознат и кодиран от ДНК на клетката, т.е. тя трябва да го е разпознала като чуждо тяло. Какво означава да го разпознае? Да определи собствената му честота на трептене, сравнявайки я с нейната, защото от това се определят и антителата! В случая нямаме такава ситуация – сега клетката е повредена от външната изкуствена иРНК и търси начин тя самата да се спаси, да възстанови своята ДНК!

При нормалното ваксиниране се запазва ДНК на клетката и действието е чрез т.н. антитела. Как се формират антителата? – това са части от заразената клетка, която е разградена (изядена) от здравите клетки. Те са разумни същества и си оставят „еталони за сравнение“! Да припомним, че антителата са от „рибният мехур“.И следователно за различните организми тези „еталони“ – антитела са различни, индивидуални! И това зависи от геномът на индивида и нещо изключително важно – от колективният геном на народа, обществото, расата и пр. – всичко това трябва да е съгласувано! В противен случай даденият индивид ще бъде унищожен, точно както се случва със заразената клетка – тук той е също само една „клетка“! Тогава това, което се случва в Англия от никъде не следва, че ще се случи и в Болгария да речем! Да се твърди обратното си е чиста проба спекулация!

А при генната терапия се променя самата ДНК и клетката става друга! Ние ставаме друга система, съответно! Тук имунна система е изправена пред нуждата тя самата да се преустройва за новата информационна система! Външна иРНК, която е съставена от определен брой( в случая 6) изкуствени генетични вериги внася съществени изменения в организма на човека. Какво ще се случи е непредвидимо!

НЯМА ВЕЧНА БИОЛОГИЧНА СИСТЕМА! ГОРКАТА МЕДИЦИНА!

Горката медицина! Имунната система не се „бори“ с вируса, а го „кодира“, т.е. външните енергии, проявяващи се като вирус са идентифицирани като честоти различни от Божествените, коита са формирали клетката и след това го оставят. Те са по-умни от нас! Вирусът започва да се размножава чрез клетката (необезпокояван, а защо да се бориш с нещо, което е мъртво за тебе?), но след първото си деление той загива, защото е ялов! Точно това кодира клетката! Тя трябва да знае, това от системата ли е или е външно за нея! В двата случая тя реагира различно. Вирусът навлиза в клетката през нейните изградени системи за външен контакт, например за хранене. Когато влезе в клетката и е идентифициран като свое – го използва за храна, но ако се окаже, че е различно тогава тя го свързва с антителата, образува се „рибен мехур“ между тях, но резултата е: няма разпространение-раждане, защото резултата е ялов! И така вирусът умира. Клетките отлично познават Основният закон на Битието! Затова казахме, че клетката не се бори с вируса, тя го кодира – индентифицира. Ако няма обаче антитела, тогава самата клетка се принася в жертва, за да запази останалите от заразата. В това се и изразява смисълът на създаването на антитела! А това, което сега се нарича имунна система, то е интелекта на клетките. Увъртанията в съвременната наука идват от там, че евреите са скрили този закон, за да запазят своята „тайна“, (за която говорят и в ционските си протоколи), а именно, че те не могат да се размножават! А то е същият закон! И връщайки се на вирусите ще припомним, че проблемът с грипните заболявания е именно в това, че непрекъснато прииждат вируси, КОИТО НИЕ СЪЗДАВАМЕ В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ! Те умират и организмът изпитва затруднения не от самите вируси, а от измрелите такива, които трябва да се почистват (точно както е при отделителната система на човека – очистително трябва!), а клетките не успяват да смогнат и като външен израз на това ние вдигаме температура. Това е известно на науката, но в случая подличко си мълчи!

Известно е, че най-ефективният метод за лечение на грипа е глад – като усетиш, че се разболяваш не се храниш целия ден (само течности), преспиваш гладен и чак на другият ден към след обяд започваш да се захранваш.Трябва хубавичко да изгладнееш! На следващата сутрин си „кукуряк“! Сега:обясненията с феноли и пр. са наивни обяснения – вирусът не диша! Но има нещо друго важно: като огладнееш ти се съсредоточаваш върху гладът и забравяш за заболяването си! Така преставаш да произвеждаш мисъл-форми и … няма заболяване! Гладът помага, защото той е по-силен от страхът от някаква виртуална болест и освен това силно вярваш, че това ще ти помогне – друг силен стимулатор за нарастване на ВОЛЯТА на човека – ВЯРАТА!

А докога продължава заболяването? Всяка биологична система има определена продължителност на живот.

Всяка биологична система, малка или голяма се състои от индивиди, а те от своя страна са обединени в общо съзнание, което наричат още енергиен егрегор. Това колективно съзнание или егрегор се подчинява на същият Основен закон на Битието! Така той си изживява определеното време (това е неговият живот, също както при човека) и дава едно поколение, което загива, защото не може да се размножава! Това определя продължителността на живот на вирусната инфекция, съответно епидемия. Това е цялата философия на грипните заболявания. А КОВИД-19 не може да прави изключение, защото този закон, който разглеждаме е ВСЕОБЩ ЗАКОН!

Тук е полезно да отбележим: Идеята да се изгради на практика една държава от народите на Европа – т.н. Евр(оп)ейски съюз е форма на тероризъм! Защото всяка държава си има собствена честота на трептене, собствен егрегор. Тогава пита се: А каква ще е честотата на трептене на общата държава? – Силните ще се наложат над по-малките и те не си го скриват! Еврейски тероризъм! Група разбойници (ЕК) искат да владеят над целия континент!

От тук следва и още нещо: За да се раздели на части даден егрегор (да се рои) е нужно да се формира сред отделящата се му част нов егрегор – нова честота на трептене! Затова се променя азбуката, граматиката, историята и пр. С други думи СЛОВОТО! ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! СЛОВОТО, ЗАЩОТО ТО Е СВЪРЗАНО СЪС СЪЗНАНИЕТО НА ЧОВЕКА! В цялата история на човечеството това се наблюдава. Вижте нагледно и в нашето съвремие – отделянето на т.н. Северна Македония. И там точно това се прави!

И така: факта, че КОВИД-19 има толкова голяма продължителност на живот доказва, че е просто МИСЪЛ-ФОРМА!

Но нека да довършим анализа на обясненията на авторите на ваксината на Пфайнер и Бионтек:

Произведените заради иРНК протеини, въпреки че са идентични с тези, които би направил и истинският коронавирус,( от никъде не следва това! Това са общи приказки с цел заблуда на народа! Напротив във всички случаи двата протеина със сигурност ще са различни! Защото протеините от иРНК са с точно определени параметри – те са изкуствени – а протеините призведени от имунната система за всеки човек са различни – и като индивид, и като народ, и като раса! Тогава какво ще стане при тяхната рекомбинация, може ли някой да каже! ) не се комбинират, за да създадат нови вируси. А кое ги ограничава да не се комбинират? За да не се комбинират протеините може да има само две причини: или има преграда между тях, или са толкова единтични, че те самите не се различават и така няма градиент на енергия за взаимодействие и така нищо не се случва. НИТО ЕДНОТО,НИТО ДРУГОТО Е НАЛИЦЕ!

НЕКА ОБАЧЕ ДА ПРИПОМНИМ, ЧЕ ВИРУСИТЕ НЕ СЕ РАЗМНОЖАВАТ ПОМЕЖДУ СИ, а във взаимодействие с клетката. А ОТ ТОВА СЛЕДВА, ЧЕ ГОРНОТО ТВЪРДЕНИЕ НА АВТОРИТЕ НА ВАКСИНАТА Е ПРИНЦИПНО НЕВЯРНО! Между впрочем това е известно на съвременната медицина! Тогава това обяснение за кого е предназначено? – за незнаещият народ! Но пита се, а знаещите: учени, лекари и пр. защо мълчат? Нещо повече, те в хор твърдят без да са запознати дори с това „обяснение“ на ваксерите, че вакщсината е превъзходна! Кои от тях? – тези, които са от тайната еврейска конспирация, защото те са от същият отбор – на сатанистите – „ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ“!

Нашите си лекари обаче се борят храбро и заслужават уважение, защото доказват, че са синове и дъщери на народа ни.

Гледайте и тези ,които ги атакуват – това са тези от тайната еврейска конспирация! Проглеждай, болгарино!

И тук е твърде обезпокоително горното твърдение на авторите на ваксината, защото това означава, че те самите не са наясно с процесите, които се извършват или искат да ги скрият от нас, защото не знаят последствията от процесите, които се извършват. Всъщност те и не си го крият, защото искат гаранция, че няма да отговарят за евентуални странични ефекти. А такива те много добре знаят, че съществуват, защото това не е ваксина, а генна терапия, приложена върху ДНК на клетките – те по презумция търсят промяна на генома на човека! Тогава да се твърди, че „ваксината“ е безопасна, е престъпна лъжа!

Така, без да е заразен организмът, имунната система реагира, както би го направила и срещу Ковид-19. Коя имунна система? – първичната на човека или вече мутиралата? И още една неточност – организмът ако не е заразен, то коя ще е силата, която ще задействува имунната система. Трябва да има зараза! Странното е, че цялата офанзива на „пандемистите“ се крепи върху формулировките на понятията, това е сила, защото по този начин се елиминира съпротивата още в зародиш. Например, те не правят разлика между заразен и болен! Според тях щом е заразен значи е болен! Точно такива са им и PCR-тестовете! А това въобще не е вярно! И точно за да елиминират разликата между двете понятия измислиха смешното понятие „безсимптомно болен“ – иначе няма как да твърдят, че има пандемия, а това е определящото за ваксината, която е „гвоздеят на програмата“!

И сега вижте ги тези отбор „юнаци“, които не се уморяват да ни плашат от телевизора – НОЩ: единият коремъджия ( коремен хирург значи), другият с кости се занимава ортопед значи), трети уж виросолог , четвърти не знае от къде се влиза в болница! Този, корифеят им значи, го слушам, че щял да ни просвещава за „ваксините“ и по същество говори това, което е описано в тази листовка, която ние тук коментираме, като е прибавил две изречения от лекциите си от студентско време. Само, че генетиката е нова наука, тя почти напълно се обнови преди двадесина години! Говоря за генетика, защото „ваксините“ им са такива! Но да сте чули някой от тях да говори за генетика? Всички говорят за вируси и виросология, а това е извън предмета на обсъжданият проблем! Както се казва: Аз ли, Господи, грешно се молих, или Ти грешно ме разбра! И тези „специалисти“ денонощно бълват срещу нас огън и жупел, обещавайки ни, че скоро ще измрем, ако не ги слушаме! Всъщност те самите се наричат с ново понятие – експерти! А това понятие по принцип е от рода на политическите определения – като в казармата имаше едно време, когато имахме войска, политически командир – никому не нужен, но провежда линията на Партията в поделението. Та и тези са такива – никому не нужни, но провеждат политиката на сатанистите. То и затова се къпят в такава народна „любов“!

КАК СЕ ПРЕНАСЯ „ЗАРАЗАТА“?

Тук е важен още един въпрос: А заразоносител ли е заразеният? НЕ! Но заразени все пак има! Самият заразен не носи заразата! Но той е катализатор на страх в околните и те сами си произвеждат мисъл-формите на вируса! Не е за вярване! Но кажете механизмът, по който заразеният пренася заразата. Няма как мисъл-формата да напусне тялото на самозаразилия се! Тогава той не може по пряк път да заразява! Страхът от него обаче прави това! Нова теория? НЕ! ТОВА СА РЕАЛНОСТИТЕ! А съвременната медицина, незапозната с познанието за мисъл-формите си измисля разни измишльотини!

ЕТО ЗАЩО НИЕ КАЗВАМЕ: НЯМА НИКАКВА ПАНДЕМИЯ!

ИМА САМО ТЕЛЕВИЗОРНА ПАНДЕМИЯ! НАСАЖДАНА ОТ ИЗМАМНИЦИТЕ – СЛУГИ НА САТАНИСТИТЕ!

СПРЕТЕ ТЕЗИ ПРОКЛЕТИ ТЕЛЕВИЗОРИ И „ПАНДЕМИЯТА“ ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ!

НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАЙТЕ ОТ НИКАКВИ ЩАБОВЕ И ДРУГИ ИЗМАМНИЦИ! ПРОБВАЙТЕ! ВСЕКИ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ ПОНЕ ЗА СЕБЕ СИ! СПРЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА И СИ ЖИВЕЙТЕ НОРМАЛЕН ЖИВОТ!

АКО ИСКАТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ СПРЕТЕ ТЕЛЕВИЗОРА! ИНАЧЕ ЩЕ ВИ УМОРЯТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО!

ТЕЛЕВИЗОРЪТ Е МОЩЕН ЕГРЕГОР- ПСИХОГЕНЕРАТОР!

ТОЙ ФОРМИРА КОЛЕКТИВНОТО СЪЗНАНИЕ, КАКТО ЖЕЛАЕ ДЯВОЛА-ЕВРЕИТЕ-САТАНИСТИТЕ! НЕ МОЖЕ ДА МУ УСТОИТЕ! СПРЕТЕ ТОЗИ ПРОКЛЕТ ТЕЛЕВИЗОР!!! МЛАДИТЕ ЩЕ СПАСЯТ РОДИТЕЛИТЕ СИ КАТО ГИ МАХНАТ ОТ ТОЗИ ПРОКЛЕТ ТЕЛЕВИЗОР!

ЧУЙТЕ ХОРА! „ПАНДЕМИЯТА“ Е ТЕЛЕВИЗОРНА! ТОВА Е ТЕЛЕВИЗОРНА ХИПНОЗА! ЗА ПРЪВ ПЪТ В СВЕТА ТЕЛЕВИЗОРЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ОРЪЖИЕ В ЕДНА ЧИСТО ЕЗОТЕРИЧНА, ПСИХОЛОГИЧЕСКА ВОЙНА!

КАТО ОРЪЖИЕ ТЕЛЕВИЗОРЪТ НЕ НИ Е ПОЗНАТ И ТОВА ОБЪРКВА СЪЗНАНИЕТО НИ И НЕ ИСКАМЕ ДА ПОВЯРВАМЕ, ЧЕ ТОВА Е ВЪЗМОЖНО!

КАК ТЕЛЕВИЗОРЪТ ФОРМИРА МОЩЕН ЕГРЕГОР, МОЩНО КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ?

Когато слушате какво ви говорят по телевизорът в къщи, в същото време го слушат още хиляди хора. Така вашето съзнание се свързва с техните съзнания и формирате едно общо неизвестно вам съзнание. Това е отдавна известно в науката – има даже уравнения, които описват процеса. Това, което ви говорят от телевизора предизвиква у вас някакви чувства, в случая страх от „пандемията“. Този страх обхваща цялото множество от слушатели и така се формира мощен енергиен източник на страх, на който вие не можете да устоите и също се заразявате! ДА! ЗАРАЗАТА Е СТРАХЪТ! А НЕГОВОТО ПРОЯВЛЕНИЕ Е ВИРУСЪТ! ТОЧНО ЗАТОВА КАТО ПРЕМАХНЕШ СТРАХЪТ ИЗЧЕЗВА И ВИРУСЪТ! и точно затова не ни дават почивка от зловещите си прогнози сатанистите! И ТОЧНО ТОВА ПОЗНАНИЕ ИЗПОЛЗВАТ САТАНИСТИТЕ В НЕГОВИЯТ ЗЛОВЕЩ ВАРИАНТ – ВСЯВАНЕ НА СТРАХ, КОЙТО ПОРАЖДА ВИРУСА КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ МИСЪЛ-ФОРМАТА НА СТРАХЪТ!

НЯМА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА – ТОВА Е СЛЕДСТВИЕ! РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ СТРАХЪТ, КОЙТО ПРЕДИЗВИКВА ПОЯВАТА НА ВИРУСА!

Така сред всички се изгражда страхова психоза и се приема това, което се говори за истина! Така се „ражда“ „пандемията“! Това е било известно в миналото, когато сме били по-умни! Затова и до сега се казва: „На страхът очите са големи“! Това, което ви говорят по този начин се материализира във вашето съзнание и вие сами изграждате мисъл-формите на вируса. ЗА ВАШЕТО СЪЗНАНИЕ той е вече реалност! И никой не може да ви убеди в противното.

Настава всеобща масова страхова психоза.

Така телевизорът се превръща в оръжие за изграждане на масова психоза. Това ще го обсъждаме и по-нататък!

А сега да видим как се зараждат МИСЪЛ-ФОРМИТЕ. Известно е от физиката уравнението, което свързва енергията и масата, която е свързана с тази енергия – равенство (1). Сега някой ще каже, че това е уравнение на физиката, но не на биологията! А каква е разликата в законите на физиката и на биологията? Никаква! Никаква, защото светът е създаден от Бога, а Той работи с ПРИНЦИПА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО! Затова основният Херметичен принцип гласи: „Каквото горе, такова и долу“! А това, че сега човечеството се е оставило дяволът да наложи неговите антибожествени принципи си е проблем на сегашната наука! Това уравнение е всеобщо и отчита връзката между енергията и възникващата жива материя в биологичният обект, свързан с тази енергия. Всъщност, че на всяко изменение на енергията трябва да сответствува съответна поява на материя следва от основният закон на Битието! Забележете: на Битието! А не на физиката, на химията, на биологията и т.н.! Битието е едно! И всичко що е създадено от Бога има ДУХ! ИМА СЪЗНАНИЕ! Това, че съвременната наука е атеистична си е нейн проблем! От това светът няма да се промени! То и затова Учителят казва: „От съвременната наука все пак има полза, че спомага за гимнастика на мозъка ви“!

Нека да си припомним, че светът представлява вечното притивоборство между Дух и материя – Духът, Който е влязъл в материята (в случая човешкото тяло!) непрекъснато работи и заставя материята да се разширява, а тя се противопоставя КАТО СЕ ДЕЛИ! С други думи отделя някакви частици! Това се нарича МИСЪЛ-ФОРМИ и в случая тези мисъл-форми са проявен вирус! Това е цялата философия на този „страшен“ вирус. Ясно е, че същото е и с всеки друг вирус! А защо вирусите са различни? – та нили не е възможно да се организира егрегор с една и съща сила два пъти! Това пък са т.н. мутации! Забележете, че учените регистрират мутациите, те не ги моделират! За тях това е спонтанен процес. Ясно е, че имат някакви статистически наблюдения в годините за т.н. сезонни вируси и се опитват с тях да правят прогнози, но това е само за пари! Няма сезонни вируси, има сезонни измами и формиране на сезонни страхови психози. Трябва да те измамят да се ваксинираш и да си дадеш лептата в тяхната каса! Няма ваксина срещу грип! Това са измами! Слушах един уважаван наш лекар, който каза: няма ваксина срещу грип, но чрез тези ваксинации се изкарва по-лесно грипът. Абсолютно вярно! А по-лесното изкарване на заболяването е чисто психическо проявление – нараства ни вярата, следователно отслабва страхът и може даже да не се разболееш! Но това няма нищо общо със самата „ваксината“! Процесът е психически! Същият резултат ще получиш и ако не се страхуваш за здравето си и живееш пълноценен живот. Какво ще е здравето ни, ние си го определяме! От нас зависи, ако го осъзнаваме!

Сега, за да бъдем по-коректни в записа на уравнение (1), трябва вместо цялата енергия „Е“ да се постави промяната на енергията делта „Е“ и съответно – вместо цялата маса „m“ се поставя делта „m“. Така равенството добива вида от равенство (2). Сега нека от това равенство да изразим изменението на материята (масата) делта „m“. Така получаваме равенство по-долу. За по-лесно разбиране смисълът на отделните символи сме ги означили на место в червени квадрати.

Равенството е вярно за всяка промяна на енергията на Духа, но тъй като постоянната величина – скоростта на светлината на квадрат е много голяма, то при малки промени на енергията на практика не се отделя материя! Това е вярно и поради факта, че процеса на взаимодействие между енергията и материята е квантов и дуален – когато говорим за материята говорим за корпоскули (частици), а когато говорим за енергията говорим за трептения, но това в случая не ни интересува. Само ще вмъкнем, че от това равенство нагледно се вижда, че ако дълго време създаваме в съзнанието си отрицателни мисли, то това ще доведе до заболяване! Защото „капка по капка вир става!“ Затова се казва, че болестите сами си ги създаваме! Затова Учителят непрекъснато говори за ЛЮБОВ! Такъв е и смисълът на Паневритмията на Учителя и съответно вредата от това, което сега се играе с измамата, че това била Паневритмията на Учителя! ТОВА Е ИЗМАМА И ЛЪЖА! И ясно се вижда от равенството, че с това се причиняват болести и страдания за нищо неподозиращите хора от народа, които даже може да не са чували, че съществува такъв танц!

И така от равенството е ясно, че за да се получи някаква жива частица е нужна огромна психическа енергия! Това е по силите на енергийните егрегори, които по своята същност не са нищо друго освен психогенератори. И сега вече започва да става ясно: За да има МИСЪЛ-ФОРМА трябва този, който иска да я създаде или трябва за знае как да се свърже с мощен Божествен източник на енергия (това са можели адептите някога) или трябва да се формира егрегор – психогенератор от много хора! В СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ НЯМА ПО-ЛЕСЕН НАЧИН ЗА ТОВА ОТ ТЕЛЕВИЗОРА! И когато този психогенератор (егрегор) е създаден от отрицателна енергия – страх в случая, то и създаващата се материя ще бъде в дисхармония с организма – което в науката наричат вирус (бацил и пр). ЗАТОВА НИЕ КРЕЩИМ:

СПРЕТЕ ТЕЗИ ПРОКЛЕТИ ТЕЛЕВИЗОРИ!

Чрез телевизора създават „ПАНДЕМИЯТА“!

ВСИЧКИ ПАНДЕМИИ В СВЕТА ОТ НАЧАЛОТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ДО СЕГА СА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ ОТ ЧЕРНИТЕ АДЕПТИ – АДЕПТИТЕ НА ДЯВОЛА!

И накрая ще дадем нагледен пример за това каква е разликата между ваксина и тези ГМО разтвори: Представете си, че в дома ви внесат чувал с картофи и го сложат на най-неудобното за вас място. Какво ще направите? – ще го изместите и ще го сложите така, че най-малко да ви пречи, а когато ви е нужно ще си вземате по няколко картофа, за да ги сготвите. Това е ваксината. А сега си представете, че ви сложат в домът един нахален квартирант, който навсякъде бърка, пречка ви се, разхвърля и пр. Питам ви какво ще направите? – ще се опитате да го изгоните, но в крайна сметка ще си промените живота и ще съжителствувате с него! Той ви е променил! Животът ви вече е друг! Има обаче и друг вариант – ако се окаже по-силен от вас, като нищо ще ви изгони от дома – тялото ви! И резултата е очевиден. (казват че изходът е летален – Бог да го прости!) Това са тези ГМО разтвори, които лъжливо наричат „ваксина“.

ОЩЕ МАЛКО УТОЧНЕНИЯ

Съвременната генетика е нова наука. Тя се обнови почти изново в последните двадесетина години. Ето защо тя е непозната дори на по-старите специалисти. Забележете, че всички говорят за вируси, а вирус всъщност няма! Във т.н. „ваксина“ на Пфайзер и Бионтек вирус няма! Там ролята на вирус изпълнява изкуствената информационна РНК. Те използват метод за обяснение, който по принцип може да се използва – това е принцип на съответствието, при което се изследва известен модел и се пренасят резултатите върху неизследван такъв. Това е възможно, но при поне две важни условия: Първо, трябва да се направи ясно и коректно съответствие на елементите на двата модела, трябва да има съответствие на факторите влияещи върху процесите от двата модела – това трябва коректно да се докаже! В случая това не е така, защото имаме шест изкуствени генетични вериги, които участвуват за получаване на протеини. И тук ще попитаме: а има ли съответствие между броя на изкуствените генни вериги (шест) и вида на протеините? Колко вида протеини? – само един! (ако бяха повече, те щяха да го кажат) Тези шест вериги управляват шест процеса! Кои са те? В обяснението се говори само за един – протеини. И второ, трябва да се описва известният модел, но резултатите трябва да се прехвърлят върху изследвания модел в съответствие със направеното коректно съответствие между елементите на двата модела, които е ясно, че трябва да бъдат едно и също количество. Това се разписва коректно и тогава чак може да се работи по този начин. Това в случая не се случва! Сега какво се използва? – незнанието не само на хората, но и на специалистите! И те неуверени в своите познания предпочитат да замълчат или да угодят на силните и да венцеславят нещо, което не разбират. Това е известен менторски метод, прилаган от измамници, който се използва от дълбока древност, при който се експлоатира страхът на незнаещия, който не иска да се издаде, че е невежа по даден въпрос. Това е описано и в древната приказка „Новите дрехи на царя“. Прочетете си я. Ето защо не е коректно от научна и морална гледна точка да ни убеждават колко е добра дадена „ваксина“ вирусолози, когато и те не я разбират! А за това да говорят такива, които даже и виросолози не са, си е направо скандално! Обществото, ако е зряло и отговорно би трябвало да ги изхвърли, защото това не е от тяхната компетентност въобще! Това, което се случва при разглежданата „ваксина“ е генна терапия! Затова казваме, че това е ГМО-„ваксина“ или истинското ѝ име е ЕВГЕНИКА, което авторите очевидно упорито отказват да признаят! Прави чест на френският учен проф. Кристиан Перон, когото цитираме по-долу. И той е виросолог, но се е запознал с новостите на генетиката и веднага е открил измамата. Той е наясно, че неговото публично разобличаване на измамата, ще му донесе само ядове, затова казва: „Казвам го и заставам зад думите си с името си, опита си и КАРИЕРАТА СИ!, но хуманното чувство на лекаря е поставил над житейският комфортизъм. Ето защо ние уверено твърдим, че всички, които хвалят „ваксината“ са измамници, слуги на сатанистите!
Всички процеси, които протичат в организма на ваксинирания – взаимодействията между клетките на неговия организъм и тази ГМО-„ваксина“ са от областта на генетиката! Тук ролята на вирус играе иРНК! Това води неминуемо до генна промяна! Ами само помислете: възможно ли е при процеси от областта на генетиката да се получат резултати от областта на вирусологията! Защото точно това се твърди от производителите на ваксини. Възможно е да има такова влияние, но ще бъде следствие, от друго проявление, което трябва да бъде обаче задължително от областта на генетиката – иначе защо ще се използва генетиката въобще. А да се твърди, че влиянието на генетиката в случая е нулево, е несериозно, защото излиза, че от нулева причина се получава някакъв вид проявление, което е нелепо!


Е, точно това, което се случва от областта на генетиката в човешкият организъм авторите на „ваксините“ упорито не казват!

А те са длъжни да го направят, ако са коректни към ползувателите на техните продукти! Това не се случва! Тогава е нормално да се попита: а защо? В медицината такава практика няма! Нещо повече, и при най-обикновеното лекарство, което се продава в аптеките се казва: „Преди употреба прочетете упътването“. А тук става въпрос за човешкия живот на ваксинирания и на бъдните поколения след него! А такова безотговорно поведение! (меко казано!) И то на цялата кохорта от веригата: производители, ръководители на Евр(оп)ейския съюз, САЩ, на всички комисии за лекарства и пр., на всички техни слуги и ментори! На всичкото отгоре е очевидно, че

ТОВА НЕ СА ВАКСИНИ, А ПРОДУКТИ НА ГЕННА ТЕРАПИЯ,

приложена за твърде съмнителни цели. Твърде много неестествени неща има около тези „ваксини“ на Пфайнер и Бионтек, за да се мисли, че това е просто невежество. Залогът е очевидно голям, целите са скрити от обществото, за което те изведнъж започнаха „трогателно“ да се „грижат“! А това е, което се нарича КОНСПИРАЦИЯ!

„Спретете тази ваксина! Спрете този план! Луи Пастьор се обръща в гроба си! Хората не са опитни мишки и морски свинчета“, това заяви гласно прочутият проф. Кристиан Перон. „Тези ваксини не само ще променят нашето ДНК, но ЩЕ ПРОМЕНЯТ И ТОВА НА НАШИТЕ ПОКОЛЕНИЯ. ТОВА СА ПРОДУКТИ ЗА ГЕННА ТЕРАПИЯ, А НЕ ВАКСИНИ. Казвам го и заставам зад думите си с ИМЕТО СИ, ОПИТА И КАРИЕРАТА СИ!

ЕК: Ваксинацията в ЕС започва от 27 декември“ (Каква експедитивност! „Загриженост“ ли проявяват от ЕК или са притеснени от обстоятелството, което изтъква принц Чарз в своя доклад в Давос: „ Сега има отворен прозорец, за да се започне рестарт на икономиката, но този прозорец бързо се затваря“! Последните думи на принца показват, че твърде внимателно са правени психически изследвания върху поведението на съвременните хора без ни най-малко да имаме представа за това! Има още нещо, което ги притеснява. Това е, че след като навлезем в епохата на „Водолея“, както твърдят астролозите, тогава влиянието на планетите се обръща в тяхна вреда! А те много държат на това да имат благоприятно разположение на небесните тела!) Но това, което не е добре за тях, за нас е добре! ТОВА СА ДВА РАЗЛИЧНИ СВЯТА!

Останалите съставки на ваксината на „Пфайзер” и „Бионтек” имат за цел да защитят иРНК докато тя влезе в човешките клетки. Това са четири липида, които представляват защитна обвивка, захароза и четири вида соли: калиев хлорид, едноосновен калиев фосфат, основен натриев фосфат дихидрат и натриев хлорид (готварска сол). Количеството на една доза от ваксината е 0,3 милилитра или приблизително една седемнадесета част от количеството течност в чаена лъжичка.“

Много подробно са описали обвивката на иРНК, а какво има вътре нито дума! Какво представляват тези шест (6) изкуствени генетични вериги? Каква е ролята на всяка от тях! Как си взаимодействува всяка от тях с ДНК на клетката? Защо твърдят, че това не променя самата ДНК, което е очевидно невярно! Как мислите, защо ли?

Като оставим настрана „чаената лъжичка“ (елементарен маниер за отвличане на съзнанието), пак ще кажем: ТОВА НЕ Е ВАКСИНА, А ГМО РАЗТВОР! Вижте, че това казва и прочутият проф. Кристиан Перон. Πpoф. Kpиcтиaн Πepoн e пoтpeceн oт тoзи чyдoвищeн плaн!
Meдиĸът oглaвявa oтдeлeниeтo пo инфeĸциoзни бoлecти в извecтнaтa фpeнcĸa бoлницa „Гapчec“. И нaтъpтвa нa фaĸтa, чe ниĸoгa в живoтa cи дoceгa нe e бил пpoтив вaĸcинитe. Tъĸмo oбpaтнoтo – нacъpчaвaл e xopaтa и e нacтoявaл зa пpилaгaнeтo нa мнoгo oт тяx.

ВАКСИНИТЕ СЕ ОКАЗАХА БЕЗПОЛЕЗНИ И ОПАСНИ от 45 години на регистрирана статистика.

Toзи път oбaчe нe e тaĸa. Πpoфecopът e нa ĸopeннo пpoтивoпoлoжнo мнeниe зa Koвид „вaĸcинaтa“, пocлeдицитe, oт ĸoятo мoгaт дa бъдaт фaтaлни зa мнoгo xopa.

ВСЪЩНОСТ НИЕ ДОКАЗАХМЕ ПО-ГОРЕ СЪЩОТО!

Последните думи на проф. Кристиан Перон навеждат на мисълта, че никой специалист не иска да взима отношение по въпроса, защото от това му зависи начина му на живот, заплатата му! А това вече не е наука, а ТЕРОРИЗЪМ в науката! Това е начин на действие в науката навсякъде и на всички нива, наложен от евреите, които от векове са завладяли науката! Сами си го казват в ционските си протоколи. И НЯМА ЗАЩО ДА СЕ УЧУДВАМЕ, ЗАЩОТО ПАК ТАМ ТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ ТЕРОРИЗМА ТЕ СА ГО ИЗМИСЛИЛИ И ПРИЛАГАТ! Това и от опит мога да го кажа!

ВАКСИНИТЕ СА ВРЕДНИ ПО ПРИНЦИП!

Проблемите с вредата от ваксините е изследвана за период от 45 години и е доказана! Заключението е: „Ваксините се оказаха безполезни и опасни“! Сигурно тази книга е известна на Бил Гейтс, след като не е разрешил неговите деца да бъдат ваксинирани! С чуждите е лесно! Към ваксини по принцип трябва да се прибягва само в краен случай. Учителят Биенса Дуно (Петър Дънов) е забранявал на своите ученици да ваксинират децата си. Един от големите проблеми е, че чрез ваксините се прекъсва връзката на човека с Бога.

И сега нещо интересно:

НО ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, ЧЕ ЧЕТАТ „ДЕБЕЛИ“ КНИГИ! НЕ ИГРАЯТ ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ, С КОИТО САТАНИСТИТЕ ПОВРЕЖДА МОЗЪКА НА ДЕЦАТА! И ЖИВЕЯТ В ЕСТЕСТВЕНА ПРИРОДНА СРЕДА!

Децата на амишите, които живеят в селските стопанства в Индиана, САЩ, не страдат от астма, алергии, аутизъм или която и да било друга модерна болест, а не ползват ваксини.

Храната, която те ядат, е отгледана в техните градини. Никога не са се срещали с ГМО храна и в тяхната история са регистрирани единични случаи на аутизъм. (само три! и трите с ваксини!)

Амишите не са запознати с болестите на съвременния свят като рак, аутизъм и други подобни здравословни увреждания.

Така стоят проблемите с обикновените ваксини, а колко повече са опасни тези ГМО разтвори, измамно прилагани в ролята им на ваксина!

Време е да си зададем въпроса: А защо чак сега ваксерите Пфайзер и Бионтек разкриват малка част от нужната информация за тяхното „отроче“, което те лъжливо наричат „ваксина“! Те знаят, че имат едно огромно предимство в информационно отношение – на тяхно разположение са всички или почти всички информационни източници – евреите сами си казват в ционските си протоколи, че отдавна са ги завладяли! Докато всички противници на тяхната измама могат да разчитат само на тромавото разпространение по социалните мрежи, при това цензурирано И ТО КАК! И докато нашите предупреждения, в случая, стигнат до по-голяма част от обществото, за да изградят информационно поле, те ще са си свършили работата, ще са продали своят продукт – отрова за човечеството! И го постигнаха! Вече всички търговски сделки са приключили! С неистова бързина се започва и евгенирането, което те ЛЪЖЛИВО НАРИЧАТ „ВАКСИНИРАНЕ“! А това пък показва, че тук не става въпрос просто за незнание, а ЗА СЪЗНАТЕЛНА ИЗМАМА!

БЕЗУМИЕТО НА САТАНИСТИТЕ!

Тук има още един въпрос, по който нищо не се говори. А той е, че главатарите на сатанистите са на преклонна възраст и са обхнати от манията да са вечни. Вижте изказването на Кисинджър. Той казва: „…Принудително кръводаряване или даряване на органи „за общото благо.“ Какво означава това „Принудително кръводаряване“? От много векове евреите са обвинявани, че пият кръвта на човешки деца! Защо? Защото с кръвта вземат и жизнеността, която носи този, чиято кръв пият! С ДРУГИ ДУМИ ТЕ ТАКА ИСКАТ ДА СЕ ПОДМЛАДЯВАТ! Евреите винаги са отричали това! Но това изказване на Кисинджър не е ли доказателство, че това чудовищно вампирство е истина! Има още един почти сигурен източник за това. Това е книгата на Хайнрих Ман „Животът на крал Анри IV“. В нея той описва, че по време на кланетата на нашите хугеноти във Вортоломеевата нощ (23 срещу 24 август 1572г.) евреи са пиели кръвта на обеглавени хугеноти. А на тези неадекватни старци им е нужна точно жизнена енергия! И още нещо: заболелите органи те трябва да могат да сменят с подходящи при това, следователно трябва да имат достатъчно донорни органи „на склад“! И не си скриват, че това ще бъде представяно като жертва „за общото благо“!

Всъщност идеята им е да окомплектоват цялостен комплект от вътрешни органи, така че с едно отваряне на коремнат кухина да се изязват остарелите органи и да се заместват с нови такива. Така те ще се подновяват с нови органи, като се добави и пиенето на човешка кръв, за което не остава никакво съмнение, че става дума, то е ясно какво те искат: да превърнат човеците в „дойни крави“ за тяхното оцеляване – да станат вечни! И тук си спомням фантастичните епизоди от „Междузвездни войни“. Ето от къде са дошли тези идеи, че е достатъчно да се запази мозъка и с него да се командва света. Тези откачени сатанисти искат още нещо – и да са с добре поддържани тела, нищо, че те няма да имат нищо общо с техните първични тела! Това между впрочем е доказателство, че те знаят, че са био роботи. Само ние не знаем и се чудим, как е възможно това? Чудим се, защото твърде малко знаем! А невежият лесно се лъже!

НИКАКВИ ИЛЮЗИИ НЕ ТРЯБВА ДА ХРАНИ ЧОВЕЧЕСТВОТО СПРЯМО ТЕХНИТЕ НАМЕРЕНИЯ.

А за какво им е да намаляват броя на човечеството? – Те искат да превърнат човечеството във „ферма“ за тяхното отглеждане. За нищо друго не са им човеците! На тях им трябват и жени за разплод, а за това са нужни и определен контингент мъже, за да се поддържа популацията, но всички трябва да бъдат безпрекословно подчинени на господарите си. Казал го е Кисинджър: „Веднъж след като стадото (т.е. фермата) приеме принудително задължително ваксиниране, играта приключва“! Какво означава това? – Ясно е, че чрез ваксините те ще контролират поведението на стадото от „фермата“! А това пък доказва, че това не са ваксини, а генна терапия, както твърди и проф. Кристиан Перон и не само той, но върху това тук няма да се спираме.

Сега, защо им е тази „пандемия“? – до сега те се надяват, че ще могат да намерят начин да се размножават, но уви това е невъзможно. Сега вече са се убедили в последното! (разгледали сме го на друго място!) Тогава им остава единствената възможност – да се размножават чрез нашите жени! Но този процес трябва да може да го контролират и така да променят генома на човека, че той да стане послушно животно! Затова им е нужна „фермата“! Ето затова!

Сега тук е уместно да добавим и „нашите“ герои.„Здравният“ министър казва: „плюйте ни, плюйте ни! Но после ще ни благодарите! Нека да попитаме: А кога после? – очевидно след „ваксинацията“! С други думи след ваксината ще сме вече говеда и ще сме доволни от случилото се, защото няма да сме в състояние реално да го оценим! Те са убедени, че ще измамят хората да се ваксинират! Тук е уместно да напомним: те ще използват за примамка и цялата тайна еврейска конспирация, защото за тях ваксинирането няма никакво значение – те могат да се ваксинират „сряда и петък“! Защо е така? – защото те връзка с Бога нямат! ТЕ СА ПОСЛУШНИ БИО РОБОТИ!

Те са това, което сатанистите сега и нас искат да направят!

И тук ще кажем на тези, които безразсъдно си слагат ваксини. Това не е въпрос на личен избор, а на солидарно решение на обществото да съхрани човешкият род! Човекът като всеки друг биологичен вид е само част от обществото. Той е човек само когато се чувства задължен да работи за оцеляване и просперитет на цялото общество. Същото се отнася за всяка дейност и поведение на всеки индивид! Много хора се страхуват, че ще бъдат наложени строги ограничения за неваксинираните, за да наложат принудително ваксиниране! Страхуват се! А и през ум не искат да им мине, че ако човечеството се противопостави организирано, тогава как ще наложат своята воля сатанистите? КАК?

ТОВА СЪЩО Е ХИПНОЗА!

ХОРА! ТРЯБВА ДА СЕ КУЛТИВИРА В ОБЩЕСТВОТО СЪВЪРШЕНО НОВО СЪЗНАНИЕ И ДА СЕ ВЪРНЕМ КЪМ СТАРИТЕ СИ КОРЕНИ, КОГАТО СМЕ БИЛИ СВЪРЗАНИ С БОГА. СЛУГУВАНЕТО НА ДЯВОЛА, НА ЕВРЕИТЕ, ЕТО ДО КЪДЕ НИ ДОВЕДЕ! НОВ ПЪТ НИ ТРЯБВА! ПЪТ КЪМ БОГА, БОЛГАРИНО!

Накрая ще кажем на скептиците: Ние говорим истина! А дали вярвате или не, от това светът няма да се промени! Всички трябва да работим обаче за МАЙКА БОЛГАРИЯ! БЕЗ НЕЯ НИКОЙ НИЩО НЕ СТРУВА! ЗАТОВА Е КАЗАНО: „ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯТ СИ КАТО СЕБЕ СИ!“

Заключение:

В ционските си протоколи сатанистите са записали:

„Младежта ще обърнем в послушни деца, на които ще вдъхнем обич към управляващите, за да гледат на тях като опора и надежда на мира и спокойствието.“- (протокл №16).

КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА? С децата работят по друга линия, описали са си го в ционските си протоколи. Тук няма да се спираме на това.

Тук сатанистите говорят за младото поколение. И забележете, че при „ваксинирането“ те са оставени, за сега поне. Децата до 16 години. Как определиха възрастовата граница? Ще дойде време когато смъртността в резултата от това „ваксиниране“ ще нарастне и според техните сметки, то трябва да се случи, когато тези деца достигнат зряла възраст. Така ще си решат друг важен за тях проблем: освобождаване от тежестта на социалните придобивки на хората – пенсиите! Такива са им сметките на сатанистите. Замислете се! А това, може би, означава, че те самите не смятат да продължат „ваксиниране“ на хората след този чудовищен световен експеримент с хората!

А КОИ СА УПРАВЛЯВАЩИТЕ? – ТЕ И НЕ ДОПУСКАТ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СА ДРУГИ ОСВЕН ТЕ САМИТЕ!

МИМОХОДОМ ЩЕ СПОМЕНЕМ:

Странно съвпадение има между това, че Обединеното кралство, първо призна ваксината, започна масово да я прилага и веднага се появи нова мутация на КОВИД-19. „Много интелигентен“ е този вирус! Или твърде много залагат на страхът у хората! Страхуват се хората със заспало съзнание! Но за радост народите се събудиха!

В КРАЙНА СМЕТКА ИСТИНАТА Е, ЧЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА БОЖИЯТ ПЛАН ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО:

на тези, които ще вървят по Божия път и такива, които ще останат да служат на дявола. Ще оцелеят само първите! Това го обяснява Учителят! Казано е ясно и в Писанието:

„Бог иска да се спасят всите человеци.“ (1.ТИМ.2;4) (Обърнете внимание! Това е възможност, а не императив!) От хората зависи кой път ще изберат. Защото:

И който не се намери записан в Книгата на Живота, хвърлен биде в езерото огнено.“ (О.И.20;15)

СЕГА Е ТОВА ВРЕМЕ !

ВСЕКИ ИМА СВОБОДАТА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ НА КОГО ДА СЛУЖИ – НА БОГА или на дявола! И да си избере САМ – КНИГАТА НА ЖИВОТА или езерото огнено!

ПП: Разкриването на измамата с „пандемията“ КОВИД-19 и нейното необоримо доказване е възможно само с прилагане на познанието на Езотеричната наука, която изучава и прилага причините на нещата, Които Бог е сътворил, докато науката на дявола, която съвременното човечество изучава и прилага се занимава със следствията на нещата, защото дяволът, неговите деца- евреите нямат връзка с Бога! Това е материалистична наука, която не изучава енергийните взаимодействия, които са в основата на всичко случващо се. Езотеричната наука е науката на Бялото Братство, Което съставлява Духовният свят, чрез Който Бог твори. А ние, болгарите, сме проводниците на Бялото Братство на Земята, затова казваме, че Бог твори чрез нас, болгарите! Това означава езотеричният израз, че ние сме записани на дланта на Бога, което е казано и от Учителя, и от пророк Исая!

ПП: ПРИЯТЕЛИ, НИЕ ГОВОРИМ ИСТИНА! ЩЕ БЪДЕ ЖАЛКО ЗА ТЕЗИ, КОИТО СЕ ПОДДАДАТ НА ВНУШЕНИЕТО НА ТЕЛЕВИЗОРНАТА ПАНДЕМИЯ!

ПП: СТАТИЯТА Е ДЪЛГА, НО ИСКАТЕ ЛИ ДА БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ? ГОВОРИМ ЗА ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ! КОЕ Е ПО-ВАЖНО ОТ ТОВА?

ПП: ГМО-ВАКСИНИТЕ НЕ ПРАВЯТ ИМУНИТЕТ, ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ЧРЕЗ ГЕННА ТЕРАПИЯ ДА ПРОМЕНЪТ ГЕНОМА НА КЛЕТКАТА И ДА ФОРМИРАТ НОВО СЪЗНАНИЕ У ХОРАТА – ПОСЛУШНИ РОБИ НА САТАНИСТИТЕ!

ПП: НЕ СЕ ВПЕЧАТЛЯВАЙТЕ ОТ НАУЧНИТЕ ТИТЛИ НА ТЕЗИ, КОИТО ВИ ГОВОРЯТ – СЕГА ТИТЛИ СЕ ДАВАТ ЗА ПОСЛУШАНИЕ, А НЕ ЗА ПОЗНАНИЕ. ТОВА СА ПОЛИТИЧЕСКИ УЧЕНИ, ЗАТОВА И ПОНЯТИЕТО УЧЕН ГО ЗАМЕНИХА С ДУМАТА „ЕКСПЕРТ“! ПОСЛУШКОВЦИ!


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/bolgaris/public_html/wp-content/plugins/facebook-pagelike-widget/fb_class.php on line 44